Delårsrapport januari – september 2018

Nettoomsättning 1)

Koncernens nettoomsättning för perioden januari-september 2018 uppgick till 37 388 Mkr (35 491), vilket var en ökning med fem procent. Justerat för förvärvade och avyttrade enheter ökade omsättningen med fyra procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Rörelseresultat 1)

Rörelseresultat för perioden januari-september 2018 uppgick till 1 710 Mkr jämfört med 1 665 Mkr motsvarande period föregående år.

Orderingång 1)

Orderingången för perioden januari-september 2018 uppgick till 40 636 Mkr jämfört med 35 960 Mkr motsvarande period föregående år. Orderstocken uppgick till 48 036 Mkr jämfört med 40 205 Mkr vid utgången av 2017.

Koncernen 1)

MSEK Jul-Sep
2018
Jul-Sep
2017
Jan-Sep
2018
Jan-Sep
2017
Oct-Sep
2017/2018
Jan-Dec
2017
Mkr Jul-sep
2018
Jul-sep
2017
Jan-sep
2018
Jan-sep
2017
Okt-sep
2017/2018
Jan-dec
2017
Net sales Nettoomsättning 12 445 11 595 37 388 35 491 51 878 49 981
Operating profit Rörelseresultat 743 714 1 710 1 665 2 463 2 418
Operating margin, % Rörelsemarginal, % 6,0 6,2 4,6 4,7 4,7 4,8
Pre-tax profit Resultat före skatt 750 705 1 679 1 633 2 504 2 458
Profit for the period Periodens resultat 604 585 1 394 1 387 2 074 2 067
Earnings per share, SEK Resultat per aktie, kr 2,05 1,98 4,73 4,70 7,04 7,01
Return on equity, % Räntabilitet på eget kapital, % 19,8 2) 20,1 2) 19,8 2) 20,1 2) 19,8 21,3
Net debt Nettoskuld 4 441 2 347 4 441 2 347 4 441 1 216
Equity/assets ratio, % Soliditet, % 29,4 30,4 29,4 30,4 29,4 32,2
Cash flow before financing Kassaflöde före finansiering -876 104 -1 970 787 -462 2 295
Number of employees at the end of the period Antal anställda vid periodens utgång 14 866 14 606 14 866 14 606 14 866 14 344

1) Omräknade med hänsyn till IFRS 15. 2) Beräknat på rullande 12-månader.

Finansiella mål 3)

Soliditet
* Per 30 september 2018

Mål > 25%

Mål avseende soliditeten är att den ska uppgå till minst 25 procent. Per den 30 september 2018 uppgick soliditeten till 29,4 procent jämfört med 32,2 procent vid årsskiftet.

3) År 2010-2015 ej omräknade med hänsyn till IFRS 15.

Räntabilitet på eget kapital
* Rullande 12 mån per 30 september 2018

Mål > 20%

Mål avseende räntabilitet på eget kapital är att avkastningen ska uppgå till minst 20 procent. Räntabilitet på eget kapital beräknat på rullande 12-månader uppgick till 19,8 procent (20,1). För helår 2017 uppgick räntabiliteten på eget kapital till 21,3 procent.

Utdelning

Mål > 50%

Mål avseende utdelning är att den minst ska uppgå till 50 procent av årets resultat. Utdelning för 2017 om 4,00 kr (3,60) per aktie, motsvarade 58 procent (61) av årets resultat.