Nettoomsättning och resultat

Nya redovisningsprinciper för intäkter

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, har från och med 2018 ersatt tidigare standarder relaterade till intäktsredovisning såsom IAS 18 Intäkter, IAS 11 Entreprenadavtal och IFRIC 15 Avtal om uppförande av fastighet. Inga väsentliga effekter har identifierats. Inom affärsområde Projektutveckling fanns till och med 2017 skillnader mellan operativ och legal redovisning. Denna skillnad avspeglades också i hur koncernledning och styrelse följde upp koncernen som helhet. Den operativa redovisningen liksom segmentsredovisningen skedde utifrån successiv vinstavräkning. Svenska bostadsrättsprojekt redovisas som tidigare med intäkt över tid medan egna hemsprojekt i Sverige övergår att redovisas enligt intäkt över tid vid införandet av IFRS 15. För bostadsprojekt i Norge och Finland leder inte IFRS 15 till någon förändring av redovisningen jämfört med tidigare tillämpning, eftersom vinstavräkning sker först vid överlämnandet av bostaden till köparen. Vid införandet av IFRS 15 speglar segmentsredovisningen den legala redovisningen. Skillnaden mellan legal och operativ redovisning försvinner således för både affärsområde Projektutveckling och koncernen som helhet. För affärsområde Projektutveckling har det inneburit att enheten Bostadsutvecklings jämförelsetal har omräknats. Peab har valt att tillämpa IFRS 15 retroaktivt med omräkning av de finansiella rapporterna för 2017. Omräkningarna har inte haft några väsentliga effekter varken på affärsområde Projektutveckling eller koncernen som helhet. Samtliga jämförelsetal för 2017 och 2016 i efterföljande rapport är omräknade om inget annat anges. För mer information avseende IFRS 15 och omräknade jämförelsetal se not 1 samt www.peab.se/ifrs.

Nettoomsättning och resultat

Juli – september 2018

Koncernens nettoomsättning för tredje kvartalet 2018 ökade med sju procent och uppgick till 12 445 Mkr (11 595).

Affärsområde Bygg ökade omsättningen med åtta procent och ökningen fördelar sig över alla länder. Affärsområde Anläggning ökade omsättningen med 17 procent och ökningen är hänförbar till Lokal marknad samt Infrastruktur. Affärsområde Industri uppvisade en omsättningsökning på nio procent, där ökningarna var i samtliga produktområden förutom Transport och Maskin som hade en lägre omsättning. Inom affärsområde Projektutveckling var omsättningen något lägre i jämförelse med tredje kvartalet föregående år. Fastighetsutveckling ökade omsättningen något jämfört med motsvarande period föregående år medan Bostadsutveckling minskade omsättningen med sju procent som en följd av en avmattning på bostadsmarknaden.

Av kvartalets nettoomsättning avsåg 2 585 Mkr (2 408) försäljning och produktion utförd utanför Sverige.

Rörelseresultat för tredje kvartalet 2018 uppgick till 743 Mkr (714) och rörelsemarginalen uppgick till 6,0 procent (6,2). Inom affärsområde Bygg uppgick rörelsemarginalen till 2,3 procent (2,1) och inom Anläggning uppgick rörelsemarginalen till 3,0 procent (3,2). Affärsområde Industri uppvisade en rörelsemarginal om 9,5 procent (10,0). I affärsområde Projektutveckling minskade rörelseresultatet i jämförelse med tredje kvartalet föregående år som en följd av ett lägre rörelseresultat inom Bostadsutveckling. Rörelsemarginalen i Bostadsutveckling uppgick till 7,6 procent (9,9). I Fastighetsutveckling förklaras ett ökat rörelseresultat av förbättrat resultat från helägda och delägda bolag samt av reavinster från fastighetsförsäljningar.

Avskrivningar och nedskrivningar uppgick under tredje kvartalet till -258 Mkr (-261).

Finansnettot uppgick till 7 Mkr (-9) varav räntenettot uppgick till -14 Mkr (-13).

Resultat före skatt uppgick till 750 Mkr (705).

Tredje kvartalets resultat förbättrades till 604 Mkr (585).

Rörelseresultat och rörelsemarginal, per kvartal

Januari – september 2018

Koncernens nettoomsättning för perioden januari-september 2018 uppgick till 37 388 Mkr (35 491), vilket var en ökning med fem procent. Justerat för förvärvade och avyttrade enheter ökade omsättningen med fyra procent.

En fortsatt gynnsam bygg- och anläggningsmarknad har haft en positiv påverkan på affärsområdena under perioden. Affärsområde Bygg ökade omsättningen med sex procent med ökningar i alla tre länderna. Affärsområde Anläggning ökade omsättningen med 19 procent med en ökad aktivitet inom alla produktområden. Affärsområde Industri uppvisade en omsättningsökning på fyra procent med ökningar i samtliga produktområden förutom Transport och Maskin som hade en lägre omsättning. I affärsområde Projektutveckling minskade omsättningen något, där Fastighetsutveckling uppvisade en lägre omsättning medan Bostadsutveckling uppvisade en något ökad omsättning. Inom Fastighetsutveckling genomfördes under första kvartalet 2017 försäljningen av ett antal tillgångar i Arenastaden och Ulriksdal i Solna till Fabege, vilket påverkade omsättningen med 577 Mkr.

Av periodens nettoomsättning avsåg 7 461 Mkr (6 712) försäljning och produktion utförd utanför Sverige.

Rörelseresultat för perioden januari-september 2018 uppgick till 1 710 Mkr (1 665) och rörelsemarginalen uppgick till 4,6 procent (4,7). För den senaste rullande 12-månaders perioden uppgick rörelsemarginalen till 4,7 procent jämfört med 4,8 procent för helår 2017.

Inom affärsområde Bygg uppgick rörelsemarginalen till 2,3 procent jämfört med 2,2 procent motsvarande period föregående år. Inom affärsområde Anläggning minskade rörelsemarginalen något och uppgick till 2,8 procent (3,0). Affärsområde Industri uppvisade en rörelsemarginal om 6,1 procent (6,2). Affärsområde Projektutveckling hade ett något lägre rörelseresultat under perioden där Bostadsutveckling uppvisade ett minskat rörelseresultat medan Fastighetsutveckling uppvisade ett ökat rörelseresultat. Inom Fastighetsutveckling har rörelseresultatet förbättrats genom ett ökat resultat från både helägda och delägda bolag. Transaktionerna avseende Arenastaden och Ulriksdal, vilka genomfördes under första kvartalet 2017, hade netto ingen resultatpåverkan då försäljningarna i Ulriksdal påverkade rörelseresultatet positivt med 180 Mkr och försäljningen av tillgångarna i Arenastaden påverkade negativt med 180 Mkr. I Bostadsutveckling uppgick rörelsemarginalen under perioden till 8,1 procent jämfört med 8,9 procent motsvarande period föregående år.

Elimineringar och upplösningar av internvinster i projekt i egen regi har påverkat rörelseresultatet med netto -20 Mkr (-18). Elimineringen återläggs i samband med extern försäljning av projekten.

Avskrivningar och nedskrivningar under perioden uppgick till -743 Mkr (-700).

Finansnettot uppgick till -31 Mkr (-32) varav räntenettot förbättrades till -35 Mkr (-44).

Resultat före skatt uppgick till 1 679 Mkr (1 633).

Periodens resultat uppgick till 1 394 Mkr (1 387).

Rörelseresultat och rörelsemarginal, rullande 12 månader

Säsongseffekter

Koncernens verksamhet, framför allt inom Industri och Anläggning, påverkas av säsongsmässiga svängningar till följd av kall väderlek under vinterhalvåret. Normalt är första kvartalet svagare jämfört med resten av året.