Affärsområde Bygg

Med lokal förankring nära kunderna utför affärsområde Bygg entreprenader åt både externa och interna kunder. Byggprojekten omfattar allt från nyproduktion av bostäder, offentliga och kommersiella lokaler till renoveringar och om- och tillbyggnadsarbeten samt byggservicetjänster.

Affärsområde Byggs verksamhet bedrivs genom cirka 150 platskontor runt om i Norden, organiserade i elva regioner i Sverige, tre i Norge och två i Finland. Tre specialiserade bostadsproducerande regioner finns i Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen. Byggserviceverksamheten är en rikstäckande organisation med fokus på storstadsområdena. Övriga regioner bedriver alla typer av byggprojekt inom sitt geografiska område.

Nettoomsättning och resultat

Juli – september 2018

Nettoomsättningen för tredje kvartalet 2018 ökade med åtta procent och uppgick till 6 172 Mkr (5 721). Ökningen fördelar sig över samtliga länder. I nettoomsättningen är det en ökad andel övrig husbyggnad till både privata och offentliga kunder.

Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 142 Mkr (121) och rörelsemarginalen uppgick till 2,3 procent (2,1).

Januari – september 2018

Nettoomsättningen för perioden januari-september 2018 ökade med sex procent och uppgick till 20 158 Mkr (19 095). Ökningen fördelar sig över samtliga länder. I nettoomsättningen är det en ökad andel övrig husbyggnad till både privata och offentliga kunder.

Rörelseresultatet för perioden januari-september 2018 uppgick till 463 Mkr (422) och rörelsemarginalen uppgick till 2,3 procent (2,2). För den senaste rullande 12-månaders perioden uppgick rörelsemarginalen till 2,3 procent, vilket var oförändrat jämfört med helår 2017.

Orderingång och orderstock

Juli – september 2018

Orderingången under tredje kvartalet 2018 uppgick till 6 815 Mkr (7 110). I kvartalets orderingång kompenserade övrigt husbyggande för lägre volymer från egenutvecklade bostadsprojekt.

Januari – september 2018

Orderingången under perioden januari-september 2018 ökade jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 24 805 Mkr (21 505). I orderingången ingick bland annat ett större kontorsprojekt, Platinan i Göteborg åt Vasakronan, om 2 100 Mkr. Orderingången är väl diversifierad vad gäller produkt och geografi.

Orderstocken per den 30 september 2018 ökade till 31 723 Mkr jämfört med 26 699 Mkr vid utgången av september 2017.

Nettoomsättning

per produktområde, rullande 12 mån
per geografisk marknad, rullande 12 mån

Projektfördelning orderstock, 30 sep 2018

Nyckeltal

Jul-Sep
2018
Jul-Sep
2017
Jan-Sep
2018
Jan-Sep
2017
Oct-Sep
2017/2018
Jan-Dec
2017
Jul-sep
2018
Jul-sep
2017
Jan-sep
2018
Jan-sep
2017
Okt-sep
2017/2018
Jan-dec
2017
Net sales, MSEK Nettoomsättning, Mkr 6 172 5 721 20 158 19 095 27 789 26 726
Operating profit, MSEK Rörelseresultat, Mkr 142 121 463 422 643 602
Operating margin, % Rörelsemarginal, % 2,3 2,1 2,3 2,2 2,3 2,3
Orders received, MSEK Orderingång, Mkr 6 815 7 110 24 805 21 505 32 580 29 280
Order backlog, MSEK Orderstock, Mkr 31 723 26 699 31 723 26 699 31 723 26 805
Number of employees at the end of the period Antal anställda vid periodens utgång 6 688 6 706 6 688 6 706 6 688 6 685