Rapport över resultat för koncernen

MSEK Jul-Sep
2018
Jul-Sep
2017
Jan-Sep
2018
Jan-Sep
2017
Oct-Sep
2017/2018
Jan-Dec
2017
Mkr Jul-sep
2018
Jul-sep
2017
Jan-sep
2018
Jan-sep
2017
Okt-sep
2017/2018
Jan-dec
2017
Net sales Nettoomsättning 12 445 11 595 37 388 35 491 51 878 49 981
Production costs Kostnader för produktion -11 153 -10 431 -33 673 -32 126 -46 776 -45 229
Gross profit Bruttoresultat 1 292 1 164 3 715 3 365 5 102 4 752
Sales and administrative expenses Försäljnings- och administrationskostnader -575 -528 -2 073 -1 919 -2 768 -2 614
Other operating income Övriga rörelseintäkter 45 78 97 234 168 305
Other operating costs Övriga rörelsekostnader -19 0 -29 -15 -39 -25
Operating profit Rörelseresultat 743 714 1 710 1 665 2 463 2 418
Financial income Finansiella intäkter 36 17 82 73 200 191
Financial expenses Finansiella kostnader -29 -26 -113 -105 -159 -151
Net finance Finansnetto 7 -9 -31 -32 41 40
Pre-tax profit Resultat före skatt 750 705 1 679 1 633 2 504 2 458
Tax Skatt -146 -120 -285 -246 -430 -391
Profit for the period Periodens resultat 604 585 1 394 1 387 2 074 2 067
Profit for the period, attributable to: Periodens resultat hänförligt till:
Shareholders in parent company Moderbolagets ägare 604 585 1 394 1 387 2 074 2 067
Non-controlling interests Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0 0
Profit for the period Periodens resultat 604 585 1 394 1 387 2 074 2 067
Key ratios Nyckeltal
Earnings per share before and after dilution, SEK Resultat per aktie före och efter utspädning, kr 2,05 1,98 4,73 4,70 7,04 7,01
Average number of outstanding shares, million Genomsnittligt antal utestående aktier, miljoner 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0
Return on capital employed, % Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 17,0 1) 17,3 1) 17,0 18,7
Return on equity, % Räntabilitet på eget kapital, % 19,8 1) 20,1 1) 19,8 21,3

1) Beräknat på rullande 12-månader

Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen i sammandrag

MSEK Jul-Sep
2018
Jul-Sep
2017
Jan-Sep
2018
Jan-Sep
2017
Oct-Sep
2017/2018
Jan-Dec
2017
Mkr Jul-sep
2018
Jul-sep
2017
Jan-sep
2018
Jan-sep
2017
Okt-sep
2017/2018
Jan-dec
2017
Profit for the period Periodens resultat 604 585 1 394 1 387 2 074 2 067
Other comprehensive income Övrigt totalresultat
Items that can be reclassified or have been reclassified to income for the period
Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat
Translation differences for the period from translation of foreign operations
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter
-25 5 163 -49 159 -53
Translation differences transferred to profit for the period Omräkningsdifferenser överfört till periodens resultat 0 -2 0 -2
Changes for the period in fair value of available-for-sale financial assets
Periodens förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas
-16 112 -167 -55
Changes in fair value of cash flow hedges for the period
Periodens förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar
9 13 27 41 98 112
Shares in joint ventures’ other comprenhensive income Andelar i joint ventures övrigt totalresultat 0 0 1 0 1 0
Tax referring to items that can be reclassified or have been reclassified to income for the period
Skatt hänförligt till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat
-6 -2 5 -12 1 -16
Other comprehensive income for the period Periodens övrigt totalresultat -22 0 196 90 92 -14
Total comprehensive income for the period Periodens totalresultat 582 585 1 590 1 477 2 166 2 053
Total comprehensive income for the period, attributable to: Periodens totalresultat hänförligt till:
Shareholders in parent company Moderbolagets ägare 581 585 1 589 1 477 2 165 2 053
Non-controlling interests Innehav utan bestämmande inflytande 1 0 1 0 1 0
Total comprehensive income for the period Periodens totalresultat 582 585 1 590 1 477 2 166 2 053