Moderbolaget

Omsättningen för perioden januari-september 2018 för moderbolaget Peab AB uppgick till 218 Mkr (189) och bestod i huvudsak av koncerninterna tjänster. Periodens resultat uppgick till 1 235 Mkr (-141). I periodens resultat ingick utdelning från dotterbolag med 1 509 Mkr (-).

Moderbolagets tillgångar består i huvudsak av andelar i koncernföretag med 11 994 Mkr (11 805). I jämförelseperioden ingick innehav av aktier i Lemminkäinen Oyj med 585 Mkr. Tillgångarna har finansierats genom eget kapital på 7 459 Mkr (5 426) och långfristiga skulder uppgående till 3 707 Mkr (6 703).

Moderbolaget påverkas indirekt av de risker som beskrivs i avsnittet Risker och osäkerhetsfaktorer.

Rapport över resultat för moderbolaget i sammandrag

MSEK Jul-Sep
2018
Jul-Sep
2017
Jan-Sep
2018
Jan-Sep
2017
Oct-Sep
2017/2018
Jan-Dec
2017
Mkr Jul-sep
2018
Jul-sep
2017
Jan-sep
2018
Jan-sep
2017
Okt-sep
2017/2018
Jan-dec
2017
Net sales Nettoomsättning 63 60 218 189 291 262
Administrative expenses Administrationskostnader -101 -83 -336 -290 -458 -412
Operating profit Rörelseresultat -38 -23 -118 -101 -167 -150
Result from financial investments Resultat från finansiella poster
Profit from participation in Group companies Resultat från andelar i koncernföretag 100 1 387 1 387 0
Other financial items Övriga finansiella poster -21 -34 -70 -84 64 50
Result after financial items Resultat efter finansiella poster 41 -57 1 199 -185 1 284 -100
Appropriations Bokslutsdispositioner 2 626 2 626
Pre-tax profit Resultat före skatt 41 -57 1 199 -185 3 910 2 526
Tax Skatt 14 13 36 44 -517 -509
Profit for the period Periodens resultat 55 -44 1 235 -141 3 393 2 017

Rapport över resultat och övrigt totalresultat för moderbolaget i sammandrag

MSEK Jul-Sep
2018
Jul-Sep
2017
Jan-Sep
2018
Jan-Sep
2017
Oct-Sep
2017/2018
Jan-Dec
2017
Mkr Jul-sep
2018
Jul-sep
2017
Jan-sep
2018
Jan-sep
2017
Okt-sep
2017/2018
Jan-dec
2017
Profit for the period Periodens resultat 55 -44 1 235 -141 3 393 2 017
Other comprehensive income Övrigt totalresultat
Items that can be reclassified or have been reclassified to income for the period
Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat
Changes for the period in fair value of available-for-sale financial assets
Periodens förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas
-26 105 -180 -75
Total comprehensive income for the period Periodens totalresultat 55 -70 1 235 -36 3 213 1 942

Rapport över finansiell ställning för moderbolaget i sammandrag

MSEK 30 Sep
2018
30 Sep
2017
31 Dec
2017
Mkr 30 sep
2018
30 sep
2017
31 dec
2017
Assets Tillgångar
Fixed assets Anläggningstillgångar
Intangible fixed assets Immateriella anläggningstillgångar 49 38
Tangible fixed assets Materiella anläggningstillgångar 1 1 1
Financial assets Finansiella anläggningstillgångar
Participation in Group companies Andelar i koncernföretag 11 994 11 805 12 116
Deferred tax recoverables Uppskjuten skattefordran 103 98 110
Total financial assets Summa finansiella anläggningstillgångar 12 097 11 903 12 226
Total fixed assets Summa anläggningstillgångar 12 147 11 904 12 265
Current asset Omsättningstillgångar
Current receivables Kortfristiga fordringar
Accounts receivable Kundfordringar 0 2 1
Receivables from Group companies Fordringar koncernföretag 53 45 3 472
Current tax assets Aktuella skattefordringar 394 220
Other securities Andra värdepappersinnehav 585
Other receivables Övriga fordringar 5 0 4
Prepaid expenses and accrued income Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 11 15
Total current receivables Summa kortfristiga fordringar 464 863 3 492
Liquid funds Kassa och bank 0 0 0
Total current assets Summa omsättningstillgångar 464 863 3 492
Total assets Summa tillgångar 12 611 12 767 15 757
Equity and liabilities Eget kapital och skulder
Equity Eget kapital
Restricted equity Bundet eget kapital 1 906 1 884 1 901
Non-restricted equity Fritt eget kapital 5 553 3 542 5 503
Total equity Summa eget kapital 7 459 5 426 7 404
Untaxed reserves Obeskattade reserver 1 315 522 1 315
Provisions Avsättningar
Other provisions Övriga avsättningar 34 32 32
Total provisions Summa avsättningar 34 32 32
Long-term liabilities Långfristiga skulder
Liabilities to Group companies Skulder till koncernföretag 3 707 6 703 6 326
Total long-term liabilities Summa långfristiga skulder 3 707 6 703 6 326
Current liabilities Kortfristiga skulder
Accounts payable Leverantörsskulder 19 18 25
Liabilities to Group companies Skulder till koncernföretag 8 6 347
Current tax liabilities Aktuella skatteskulder 225
Other liabilities Övriga skulder 8 8 7
Accrued expenses and deferred income Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 61 52 76
Total current liabilities Summa kortfristiga skulder 96 84 680
Total liabilities Summa skulder 3 803 6 787 7 006
Total equity and liabilities Summa eget kapital och skulder 12 611 12 767 15 757