Övriga upplysningar

Risker och osäkerhetsfaktorer

Peabs verksamhet är utsatt för såväl operativa som finansiella risker. Riskernas påverkan på Peabs resultat och ställning avgörs av hur väl den dagliga verksamheten sköts i företaget. Därutöver är Peabs verksamhet utsatt för omvärldsrisker som till exempel konjunkturutveckling och förändrade förutsättningar i form av ändringar av lagar och regelverk och andra politiska beslut.

Hanteringen av de operativa riskerna är en ständigt pågående process med tanke på verksamhetens stora antal projekt som påbörjas, genomförs och avslutas. De operativa riskerna hanteras i linjeorganisationen inom respektive affärsområde. Verksamheten i Peab är till stor del projektrelaterad. Oklarheter kring kontraktsvillkor kan leda till gränsdragningsfrågor följt av förhandlingar med beställare.

De finansiella riskerna är kopplade till verksamhetens kapitalbindning och kapitalbehov främst i form av ränterisk och refinansieringsrisk. De finansiella riskerna hanteras på koncernnivå. För ytterligare information om risker och osäkerhetsfaktorer, se årsredovisningen för 2017.

Innehav av egna aktier

Peabs innehav av egna aktier uppgick vid ingången av 2018 till 1 086 984 B-aktier, motsvarande 0,4 procent av totalt antal aktier. Inga förändringar har skett under perioden januari-september 2018.

Peabaktien

Peabs B-aktie är noterad vid Nasdaq Stockholm, Large Cap listan. Peabaktiens stängningskurs den 8 november 2018 var 79,80 kr, vilket innebär en ökning under 2018 med 13 procent. Den svenska aktiebörsen, mätt med Affärsvärldens generalindex, minskade under perioden med 0,25 procent. Under 2018 har Peabaktien som högst noterats i 85,85 kr och som lägst i 62,60 kr.

 

Viktiga händelser under rapportperioden

Camila Buzaglo har utsetts till kommunikationsdirektör på Peab och ingår i koncernledningen. Camila kommer närmast från en tjänst som kommunikationsdirektör på IP-Only. Tidigare har hon arbetat med kommunikation och samhällskontakter på Telia samt varit pressekreterare inom regerings- och riksdagskansliet. Camila tillträdde tjänsten den 1 november 2018.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

Lotta Brändström tillträder tjänsten som chef för Affärsområde Anläggning på Peab den 1 januari 2019. Lotta Brändström kommer närmast från en tjänst som biträdande affärsområdeschef Anläggning på Peab. Tidigare har hon arbetat som VD på Göteborg Energi och i olika roller inom Trafikverket och Banverket. Lotta efterträder Karl-Gunnar Karlsson som under ett antal år varit chef för både Affärsområde Anläggning och Affärsområde Industri. Karl-Gunnar kvarstår som chef för Affärsområde Industri. Lotta kommer att ingå i koncernledningen som därefter består av:

Jesper Göransson, VD och koncernchef
Niclas Winkvist, CFO
Roger Linnér, COO
Camila Buzaglo, CCO
Stefan Danielsson, Affärsområdeschef Bygg
Lotta Brändström, Affärsområdeschef Anläggning
Karl-Gunnar Karlsson, Affärsområdeschef Industri
Göran Linder, Affärsområdeschef Projektutveckling

 

Hyvinkää Sjukhus

Hyvinkää