VDs kommentar

Den positiva utvecklingen för Peab fortsatte under tredje kvartalet och samtliga affärsområden förutom Projektutveckling redovisar förbättrade resultat. Marknadsförutsättningarna är fortsatt goda och vi ser en ökad orderingång av framförallt anläggningsprojekt och övrigt husbyggande vilket kompenserar för lägre volymer från egenutvecklade bostadsprojekt.

Marknadsförutsättningar

Bostadsbyggandet dämpas i Sverige under 2018 och bedöms fortsätta att minska under 2019. Efterfrågan på ny- och ombyggnad av privata och offentliga lokaler är fortsatt hög vilket bedöms fortsätta under 2019. I Norge är marknadsutsikterna likartade med ett förväntat minskat bostadsbyggande och en än tydligare uppgång för övrigt husbyggande under 2018. För 2019 förväntas oförändrade nivåer på bostadsbyggandet och ett minskat övrigt husbyggande. Byggmarknaden i Finland påverkas positivt av tillväxten i ekonomin och alla segment förväntas växa i god takt under 2018 och 2019. För anläggningsmarknaden i Sverige och Norge bedöms marknadsförutsättningarna som fortsatt goda, framförallt drivet av offentliga infrastruktursatsningar.

Orderläge

En fortsatt stark orderingång under tredje kvartalet innebar en ökning för niomånadersperioden till 40,6 miljarder kronor (36,0). Ökningen i orderingången är hänförlig till affärsområdena Bygg och Anläggning. I kvartalets orderingång ser vi en ökning av anläggningsprojekt och inom Bygg fortsätter övrigt husbyggande att kompensera för lägre volymer från egenutvecklade bostadsprojekt. Exempel på större projekt är byggnation av det nya IKEA-varuhuset i Kållered, om- och tillbyggnad av ledamotshuset åt Riksdagsförvaltningen i Stockholm samt byggnation av vindkraftsanläggningar i Åsele och Lycksele. Orderstocken uppgick till 48,0 miljarder kronor (40,2) och har en bra spridning vad gäller produkt och geografi.

Affärsområdenas utveckling

I affärsområdena Bygg, Anläggning och Industri ökade såväl omsättning som rörelseresultat för januari-september jämfört med motsvarande period 2017. Affärsområde Projektutveckling redovisade något lägre omsättning och rörelseresultat. Bostadsutveckling uppvisade en ökad omsättning med ett lägre rörelseresultat för niomånadersperioden. Inom Fastighetsutveckling ser vi en fortsatt positiv utveckling för såväl helägda innehav som för våra joint venture bolag.

Koncernens utveckling

Nettoomsättningen uppgick under perioden januari-september till 37 388 Mkr (35 491), vilket innebar en ökning med fem procent. Rörelseresultatet uppgick till 1 710 Mkr (1 665), vilket innebar en rörelsemarginal om 4,6 procent (4,7). Kassaflödet före finansiering uppgick till -1 970 Mkr (787), där avyttringar av tillgångar i Arenastaden ingick i jämförelsetalet med 835 Mkr. Nettoskulden uppgick till 4 441 Mkr (2 347). Kassaflöde och nettoskuld har påverkats av ökad rörelsekapitalbindning. Avmattningen på bostadsrättsmarknaden i främst Stockholm har inneburit längre försäljningsprocesser vilket resulterat i ökad rörelsekapitalbindning. En ökad volym av egenutvecklade bostadsprojekt i Norge och Finland binder också rörelsekapital.

Framtidsutsikter

Marknadssituationen är fortsatt god med en stabil efterfrågan på totalmarknaderna i Sverige, Norge och Finland. Vår bredd i verksamheten gör att vi kan möta nedgångar inom vissa produktområden med uppgångar inom andra. Avmattningen på bostadsrättsmarknaden har påverkat även tredje kvartalet i form av en lägre aktivitet, framför allt i Stockholm.

Vi har en unik position genom våra fyra kompletterande affärsområden och alla våra medarbetare som är sammansvetsade av en stark företagskultur. Vår affärsmodell skapar möjligheter genom hela värdekedjan i ett byggprojekt och ger oss goda förutsättningar att leverera helhetslösningar till våra kunder. Det är med denna bas vi arbetar vidare med våra strategiska målsättningar att ha de nöjdaste kunderna, att vara den bästa arbetsplatsen samt det mest lönsamma företaget i branschen.

 

Jesper Göransson
Verkställande direktör och koncernchef