Översikt affärsområden

Peabkoncernen rapporteras i fyra affärsområden; Bygg, Anläggning, Industri och Projektutveckling. Affärsområdena motsvaras av rörelsesegment.

Redovisning av interna projekt mellan affärsområdena Bygg och Projektutveckling

I affärsområde Bygg redovisas omsättning och resultat hänförligt till entreprenaddelen i egenutvecklade bostadsprojekt, i hyresrättsprojekt samt i övriga fastighetsprojekt till affärsområde Projektutveckling. Redovisning sker över tid i takt med att projekten färdigställs. I affärsområde Projektutveckling redovisas omsättning för både entreprenaddelen och byggherredelen i egenutvecklade bostadsprojekt. Redovisat resultat utgörs av resultatet i byggherredelen redovisad över tid.

Redovisning av fastighetsprojekt i egen balansräkning

För fastighetsprojekt i egen balansräkning som redovisas som projekt- och exploateringsfastigheter och som säljs i bolagsform via aktier redovisas underliggande försäljningsvärde på fastigheten som omsättning och bokfört värde i balansräkningen som kostnad. Vid försäljning av fastighetsprojekt som redovisas som driftsfastigheter eller förvaltningsfastigheter redovisas resultateffekten netto som en övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.

Koncerngemensamma funktioner

Utöver affärsområdena redovisas som Koncerngemensamt centrala företag, vissa dotterföretag samt övriga innehav. Centrala företag består framför allt av moderbolaget Peab AB, Peab Finans samt Peab Support (Shared Service Center).

Nettoomsättning och rörelseresultat per affärsområde

Net sales Operating profit
MSEK Jul-Sep
2018
Jul-Sep
2017
Jan-Sep
2018
Jan-Sep
2017
Oct-Sep
2017/2018
Jan-Dec
2017
Jul-Sep
2018
Jul-Sep
2017
Jan-Sep
2018
Jan-Sep
2017
Oct-Sep
2016/2017
Jan-Dec
2017
Nettoomsättning Rörelseresultat
Mkr Jul-sep
2018
Jul-sep
2017
Jan-sep
2018
Jan-sep
2017
Okt-sep
2017/2018
Jan-dec
2017
Jul-sep
2018
Jul-sep
2017
Jan-sep
2018
Jan-sep
2017
Okt-sep
2017/2018
Jan-dec
2017
Construction Bygg 6 172 5 721 20 158 19 095 27 789 26 726 142 121 463 422 643 602
Civil Engineering Anläggning 3 301 2 819 9 556 8 038 13 343 11 825 98 89 270 238 406 374
Industry Industri 3 723 3 420 9 481 9 077 13 165 12 761 352 342 576 565 878 867
Project Development Projektutveckling 1 878 1 926 5 940 6 138 8 145 8 343 165 174 540 558 786 804
– of which Property Development – varav Fastighetsutveckling 217 131 544 896 661 1 013 38 -3 101 92 107 98
– of which Housing Development – varav Bostadsutveckling 1 661 1 795 5 396 5 242 7 484 7 330 127 177 439 466 679 706
Group functions Koncerngemensamt 276 242 820 731 1 082 993 -9 -4 -119 -100 -247 -228
Eliminations Elimineringar -2 905 -2 533 -8 567 -7 588 -11 646 -10 667 -5 -8 -20 -18 -3 -1
Group Koncernen 12 445 11 595 37 388 35 491 51 878 49 981 743 714 1 710 1 665 2 463 2 418
Operating margin
% Jul-Sep
2018
Jul-Sep
2017
Jan-Sep
2018
Jan-Sep
2017
Oct-Sep
2017/2018
Jan-Dec
2017
Rörelsemarginal
% Jul-sep
2018
Jul-sep
2017
Jan-sep
2018
Jan-sep
2017
Okt-sep
2017/2018
Jan-dec
2017
Construction Bygg 2,3 2,1 2,3 2,2 2,3 2,3
Civil Engineering Anläggning 3,0 3,2 2,8 3,0 3,0 3,2
Industry Industri 9,5 10,0 6,1 6,2 6,7 6,8
Project Development Projektutveckling 8,8 9,0 9,1 9,1 9,7 9,6
– of which Property Development – varav Fastighetsutveckling 17,5 -2,3 18,6 10,3 16,2 9,7
– of which Housing Development – varav Bostadsutveckling 7,6 9,9 8,1 8,9 9,1 9,6
Group functions Koncerngemensamt
Eliminations Elimineringar
Group Koncernen 6,0 6,2 4,6 4,7 4,7 4,8