Affärsområde Anläggning

Affärsområde Anläggning är en ledande anläggningsaktör i Sverige och med verksamhet även i Norge och Finland. Anläggning bygger och underhåller vägar, järnvägar, broar och annan infrastruktur. Peabs anläggningsverksamhet är framför allt inriktad mot den lokala marknaden och organiserad i geo­grafiska regioner och specialiserade produktområden. Från och med 1 januari 2017 har Grundläggning flyttats över till Anläggning från affärsområde Industri.

På lokal anläggningsmarknad utförs mark- och ledningsarbeten, grundläggning och byggnation av olika typer av anläggningar.

Inom infrastrukturområdet och tung anläggning produceras vägar, järnvägar, broar, tunnlar och hamnar. Affärsområdet bygger även tyngre anläggningar åt exempelvis industrin och offentliga beställare.

Anläggning utför drift och underhåll av statligt och kommunalt väg- och gatunät, sköter parker och yttre fastighets­skötsel samt drift av VA-nät.

Nettoomsättning och resultat

Första kvartalet är det säsongsmässigt svagaste kvartalet inom Anläggning. Nettoomsättningen för första kvartalet 2017 uppgick till 2 388 Mkr (2 029), vilket var en ökning med 18 procent. Justerat för förvärvade enheter ökade omsättningen med 17 procent. Ökningen under kvartalet är hänförbar till produktområdena Lokal marknad och Infrastruktur.

Rörelseresultatet för första kvartalet 2017 uppgick till 39 Mkr (37) och rörelsemarginalen minskade till 1,6 procent (1,8). För den senaste rullande 12-månaders perioden uppgick rörelsemarginalen till 3,2 procent jämfört med 3,3 procent för helår 2016.

Orderingång och orderstock

Orderingången under första kvartalet 2017 uppgick till 3 800 Mkr (4 221), en minskning med tio procent. Under motsvarande period föregående år ingick två större vägprojekt om 1 miljard kronor vardera.

Orderstocken per 31 mars 2017 uppgick till 10 052 Mkr (9 476).

Nyckeltal

Jan-mar
2017
Jan-mar
2016
Apr-mar
2016/2017
Jan-dec
2016
Nettoomsättning, Mkr 2 388 2 029 11 099 10 740
Rörelseresultat, Mkr 39 37 357 355
Rörelsemarginal, % 1,6 1,8 3,2 3,3
Orderingång, Mkr 3 800 4 221 11 668 12 089
Orderstock, Mkr 10 052 9 476 10 052 8 679
Antal anställda 3 229 3 039 3 229 3 080

Nettoomsättning

per produktområde, rullande 12 mån
per geografisk marknad, rullande 12 mån

Projektfördelning orderstock, 31 mars 2017