Rapport över resultat för koncernen i sammandrag

Mkr Jan-mar
2017
Jan-mar
2016
Apr-mar
2016/2017
Jan-dec
2016
Nettoomsättning 11 151 8 531 48 957 46 337
Kostnader för produktion -10 279 -7 828 -44 399 -41 948
Bruttoresultat 872 703 4 558 4 389
Försäljnings- och administrationskostnader -657 -564 -2 521 -2 428
Övriga rörelseintäkter 118 23 244 149
Övriga rörelsekostnader -13 -5 -20 -12
Rörelseresultat 320 157 2 261 2 098
Finansiella intäkter 20 65 150 195
Finansiella kostnader -29 -76 -196 -243
Finansnetto -9 -11 -46 -48
Resultat före skatt 311 146 2 215 2 050
Skatt -34 -23 -334 -323
Periodens resultat 277 123 1 881 1 727
Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare 277 123 1 881 1 727
Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0
Periodens resultat 277 123 1 881 1 727
Nyckeltal
Resultat per aktie före och efter utspädning, kr 0,94 0,42 6,37 5,85
Genomsnittligt antal utestående aktier, miljoner 295,0 295,0 295,0 295,0
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 17,0 1) 8,6 1) 17,0 16,2
Räntabilitet på eget kapital, % 21,1 1) 10,3 1) 21,1 20,1

1) Beräknat på rullande 12-månader

Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen i sammandrag

Mkr Jan-mar
2017
Jan-mar
2016
Apr-mar
2016/2017
Jan-dec
2016
Periodens resultat 277 123 1 881 1 727
Övrigt totalresultat
Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter -19 42 105 166
Omräkningsdifferenser överfört till periodens resultat -2 -3 -1
Periodens förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas -47 1 105 153
Periodens förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar 15 -5 51 31
Andelar i joint ventures övrigt totalresultat 0 0 1 1
Skatt hänförligt till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat -5 4 -8 1
-58 42 251 351
Poster som inte kan omföras till periodens resultat
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner 0 0 0
Skatt hänförlig till poster som inte kan omföras till periodens resultat 0 0 0
0 0 0
Periodens övrigt totalresultat -58 42 251 351
Periodens totalresultat 219 165 2 132 2 078
Periodens totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare 219 165 2 132 2 078
Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0
Periodens totalresultat 219 165 2 132 2 078