Not 2 – Rörelsesegment

Koncernen Jan-mar 2017
Mkr
Bygg Anläggning Industri Projekt-utveckling Koncern-gemensamt Eliminering Totalt operativt koncernen 1) Justering redo­visning bostäder 2) Kon­cernen
Extern försäljning 5 351 2 068 1 464 2 191 22 0 11 096 55 11 151
Intern försäljning 1 035 320 773 12 213 -2 353
Summa intäkter 6 386 2 388 2 237 2 203 235 -2 353 11 096 55 11 151
Rörelseresultat 139 39 -23 218 -47 -10 316 4 320
Rörelsemarginal, % 2,2 1,6 -1,0 9,9 2,8 2,9
Finansnetto -9
Resultat före skatt 311
Skatt -34
Periodens resultat 277
Sysselsatt kapital (UB) 5 068 8 782
Koncernen Jan-mar 2016
Mkr
Bygg Anläggning Industri Projekt-utveckling Koncern-gemensamt Eliminering Totalt operativt koncernen 1) Justering redo­visning bostäder 2) Kon­cernen
Extern försäljning 4 300 1 804 1 202 1 368 18 0 8 692 -161 8 531
Intern försäljning 899 225 692 8 186 -2 010
Summa intäkter 5 199 2 029 1 894 1 376 204 -2 010 8 692 -161 8 531
Rörelseresultat 116 37 -12 78 -27 -4 188 -31 157
Rörelsemarginal, % 2,2 1,8 -0,6 5,7 2,2 1,8
Finansnetto -11
Resultat före skatt 146
Skatt -23
Periodens resultat 123
Sysselsatt kapital (UB) 4 748 10 043
Koncernen Jan-dec 2016
Mkr
Bygg Anläggning Industri Projekt-utveckling Koncern-gemensamt Eliminering Totalt operativt koncernen 1) Justering redo­visning bostäder 2) Kon­cernen
Extern försäljning 20 459 9 461 8 876 7 589 104 0 46 489 -152 46 337
Intern försäljning 3 662 1 279 3 285 50 793 -9 069
Summa intäkter 24 121 10 740 12 161 7 639 897 -9 069 46 489 -152 46 337
Rörelseresultat 542 355 753 622 -122 -75 2 075 23 2 098
Rörelsemarginal, % 2,2 3,3 6,2 8,1 4,5 4,5
Finansnetto -48
Resultat före skatt 2 050
Skatt -323
Årets resultat 1 727
Sysselsatt kapital (UB) 5 416 10 281

1) Enligt successiv vinstavräkning (IAS 11)
2) Justering av redovisning till färdigställandemetoden (IAS 18) för egna hem i Sverige samt bostäder i Finland och Norge