Övriga upplysningar

Risker och osäkerhetsfaktorer

Peabs verksamhet är utsatt för såväl operativa som finansiella risker. Riskernas påverkan på Peabs resultat och ställning avgörs av hur väl vi sköter den dagliga verksamheten i företaget. Där­utöver är Peabs verksamhet utsatt för omvärldsrisker som till exempel konjunkturutveckling och förändrade förutsättningar i form av ändringar av lagar och regelverk och andra politiska beslut.

Hanteringen av de operativa riskerna är en ständigt pågående process med tanke på verksamhetens stora antal projekt som påbörjas, genomförs och avslutas. De operativa riskerna hanteras i linjeorganisationen inom respektive affärsområde. De finansiella riskerna är kopplade till verksamhetens kapitalbindning och kapitalbehov främst i form av ränterisk och refinansieringsrisk. De finansiella riskerna hanteras på koncernnivå.

För ytterligare information om risker och osäkerhetsfaktorer, se årsredovisningen för 2016.

Innehav av egna aktier

Peabs innehav av egna aktier uppgick vid ingången av 2017 till 1 086 984 B-aktier, motsvarande 0,4 procent av totalt antal aktier. Inga förändringar har skett under första kvartalet 2017.

Peabaktien

Peabs B-aktie är noterad vid Nasdaq Stockholm, Large Cap listan. Peabaktiens stängningskurs den 9 maj 2017 var 98,80 kr, vilket innebär en ökning under 2017 med 37 procent. Den svenska aktiebörsen, mätt med Affärsvärldens generalindex, ökade under perioden med elva procent. Under 2017 har Peabaktien som högst noterats i 99,00 kr och som lägst i 70,60 kr.