Rapport över kassaflöden för koncernen i sammandrag

Mkr Jan-mar
2017
Jan-mar
2016
Apr-mar
2016/2017
Jan-dec
2016
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 289 411 2 781 2 903
Ökning (-)/Minskning (+) av projekt- och exploateringsfastigheter 281 -162 297 -146
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager 117 -153 112 -158
Ökning (-)/Minskning (+) rörelsefordringar/rörelseskulder 884 766 974 856
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 1 282 451 1 383 552
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 571 862 4 164 3 455
Förvärv av dotterföretag/rörelse -8 -31 -114 -137
Försäljning av dotterföretag/rörelse 6 -1 5
Förvärv av anläggningstillgångar -296 -243 -1 590 -1 537
Försäljning av anläggningstillgångar 521 316 1 070 865
Kassaflöde från investeringsverksamheten 217 48 -635 -804
Kassaflöde före finansiering 1 788 910 3 529 2 651
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 117 -1 312 -2 418 -2 613
Periodens kassaflöde 671 -402 1 111 38
Likvida medel vid periodens början 1 062 873 481 873
Kursdifferens i likvida medel -8 10 133 151
Likvida medel vid periodens slut 1 725 481 1 725 1 062