Moderbolaget

Omsättningen för första kvartalet 2017 för moderbolaget Peab AB uppgick till 58 Mkr (54) och bestod i huvudsak av koncerninterna tjänster. Resultat efter skatt uppgick till -58 Mkr (-55).

Moderbolagets tillgångar består i huvudsak av andelar i koncernföretag med 11 805 Mkr (11 776) och aktier i Lemminkäinen Oyj med 432 Mkr (318). Tillgångarna har finansierats genom eget kapital på 6 418 Mkr (5 854) och långfristiga skulder uppgående till 5 430 Mkr (6 318).

Moderbolaget påverkas indirekt av de risker som beskrivs i avsnittet Risker och osäkerhetsfaktorer.

Rapport över resultat för moderbolaget i sammandrag

Mkr Jan-mar
2017
Jan-mar
2016
Apr-mar
2016/2017
Jan-dec
2016
Nettoomsättning 58 54 246 242
Administrationskostnader -98 -88 -414 -404
Rörelseresultat -40 -34 -168 -162
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 0 0
Övriga finansiella poster -33 -34 -137 -138
Resultat efter finansiella poster -73 -68 -305 -300
Bokslutsdispositioner 1 855 1 855
Resultat före skatt -73 -68 1 550 1 555
Skatt 15 13 -332 -334
Periodens resultat -58 -55 1 218 1 221

Rapport över resultat och övrigt totalresultat för moderbolaget i sammandrag

Mkr Jan-mar
2017
Jan-mar
2016
Apr-mar
2016/2017
Jan-dec
2016
Periodens resultat -58 -55 1 218 1 221
Övrigt totalresultat
Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat
Periodens förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas -48 8 114 170
Periodens totalresultat -106 -47 1 332 1 391

Rapport över finansiell ställning för moderbolaget i sammandrag

Mkr 31 mar
2017
31 mar
2016
31 dec
2016
Tillgångar
Maskiner och inventarier 1 1 1
Andelar i koncernföretag 11 805 11 776 11 811
Andra långfristiga värdepappersinnehav 432 318 480
Uppskjuten skattefordran 98 88 99
Summa anläggningstillgångar 12 336 12 183 12 391
Kundfordringar 1 0 1
Fordringar koncernföretag 70 67 2 444
Skattefordran 25 19
Övriga fordringar 44 2 4
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 15 10
Kassa och bank 0 0 0
Summa omsättningstillgångar 152 103 2 459
Summa tillgångar 12 488 12 286 14 850
Eget kapital och skulder
Eget kapital 6 418 5 854 6 524
Obeskattade reserver 522 0 522
Övriga avsättningar 29 25 28
Summa avsättningar 29 25 28
Skulder till koncernföretag 5 430 6 318 7 281
Summa långfristiga skulder 5 430 6 318 7 281
Leverantörsskulder 19 20 28
Skulder till koncernföretag 6 13 58
Skatteskulder 339
Övriga skulder 5 7 7
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 59 49 63
Summa kortfristiga skulder 89 89 495
Summa skulder 5 519 6 407 7 776
Summa eget kapital och skulder 12 488 12 286 14 850