Nettoomsättning och resultat 1)

Koncernens operativa nettoomsättning för första kvartalet 2017 uppgick till 11 096 Mkr (8 692), vilket var en ökning med 28 procent. Justerat för förvärvade och avyttrade enheter ökade omsättningen med 27 procent. Justering av redovisningen för bostäder har påverkat nettoomsättningen med 55 Mkr (-161). Koncernens nettoomsättning för första kvartalet 2017 ökade till 11 151 Mkr (8 531).

Omsättningen har ökat inom alla affärsområden, mycket som en följd av en fortsatt gynnsam bygg- och anläggningsmarknad. Inom affärsområde Bygg ökade omsättningen med 23 procent och ökningen fördelar sig över alla geografier. Affärsområde Anläggning ökade omsättningen med 18 procent, och ökningen är hänförbar till produktområde Lokal marknad och Infrastruktur. Även affärsområde Industri uppvisade en omsättningsökning på 18 procent, där de största ökningarna var i produktområdena Betong, Grus och Berg samt Uthyrning. Inom Projektutveckling ökade omsättningen i både Bostadsutveckling och Fastighetsutveckling. Inom Fastighetsutveckling genomfördes försäljningen av ett antal tillgångar i Arenastaden och Ulriksdal i Solna till Fabege, vilket påverkade omsättningen med 577 Mkr.

Av periodens nettoomsättning avsåg 1 953 Mkr (1 270) försäljning och produktion utförd utanför Sverige.

Operativt rörelseresultat för första kvartalet 2017 uppgick till 316 Mkr (188) och den operativa rörelsemarginalen förbättrades till 2,8 procent (2,2). För den senaste rullande 12-månaders perioden uppgick den operativa rörelsemarginalen till 4,5 procent, vilket är oförändrat jämfört med helår 2016.

Inom affärsområde Bygg var marginalen oförändrad på 2,2 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Inom Anläggning uppgick marginalen till 1,6 procent (1,8). Affärsområde Industri uppvisade ett något lägre resultat i jäm­förelse med motsvarande period föregående år. Affärsområde Projektutveckling hade ett förbättrat rörelseresultat. Inom Bostadsutveckling förbättrades marginalen till 8,3 procent (5,7). I Fastighetsutveckling ingick en reavinst från försäljning av joint venture bolag om 75 Mkr vilket inkluderade ett antal utvecklingsfastigheter i Skåne. Transaktionerna avseende Arenastaden och Ulriksdal hade netto ingen resultatpåverkan. Försäljningarna i Ulriksdal påverkade rörelseresultatet positivt med 180 Mkr och försäljningen av tillgångarna i Arenastaden påverkade negativt med 180 Mkr.

Elimineringar och upplösningar av internvinster i projekt i egen regi har påverkat resultatet med netto -10 Mkr (-4). Elimineringen återläggs i samband med extern försäljning av projekten. Justering av redovisningen för bostäder har påverkat rörelseresultatet med 4 Mkr (-31). Rörelseresultatet för första kvartalet 2017 uppgick till 320 Mkr (157). Rörelsemarginalen uppgick till 2,9 procent (1,8).

Avskrivningar och nedskrivningar under perioden uppgick till -217 Mkr (-199).

Finansnettot uppgick till -9 Mkr (-11). Räntenettot förbättrades till -15 Mkr (-19), främst som en följd av en lägre nettoskuld.

Resultat före skatt uppgick till 311 Mkr (146).

Periodens resultat förbättrades till 277 Mkr (123).

Säsongseffekter

Koncernens verksamhet, framför allt inom Industri och Anläggning, påverkas av säsongsmässiga svängningar till följd av kall väderlek under vinterhalvåret. Normalt är första kvartalet svagare jämfört med resten av året.

Operativt rörelseresultat och operativ rörelsemarginal, per kvartal

Operativt rörelseresultat och operativ rörelsemarginal, rullande 12 månader

1) Peab tillämpar IFRIC 15, Avtal för uppförande av fastigheter, i den legala redovisningen. För Peabs bostadsprojekt i Finland och Norge samt egna hem i Sverige innebär denna princip att IAS 18, Intäkter, tillämpas och att projekten vinstavräknas först vid överlämnandet av bostaden till köparen. Segmentsredovisningen sker utifrån successiv vinstavräkning för alla våra projekt då det speglar hur koncernledningen och styrelsen följer verksamheten. I segmentsredovisningen upprättas en brygga mellan operativ redovisning enligt successiv vinstavräkning och legal redovisning. Med operativ nettoomsättning och operativt rörelseresultat menas således redovisning enligt successiv vinstavräkning. Med nettoomsättning och rörelseresultat avses legal redovisning.