Delårsrapport januari – mars 2017

Operativ nettoomsättning

Koncernens operativa nettoomsättning för första kvartalet 2017 uppgick till 11 096 Mkr (8 692), vilket var en ökning med 28 procent. Justerat för förvärvade och avyttrade enheter ökade omsättningen med 27 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Operativt rörelseresultat

Operativt rörelseresultat för första kvartalet 2017 uppgick till 316 Mkr jämfört med 188 Mkr motsvarande period föregående år.

Orderingång

Orderingången för första kvartalet 2017 uppgick till 11 114 Mkr jämfört med 11 886 Mkr motsvarande period föregående år. Orderstocken uppgick till 35 679 Mkr jämfört med 33 572 Mkr vid utgången av 2016.

Koncernen

1) Med operativ nettoomsättning och operativt rörelseresultat menas redovisning enligt successiv vinstavräkning motsvarande segmentsredovisning. Med nettoomsättning och rörelseresultat avses legal redovisning.
2) Beräknat på rullande 12-månader.

Finansiella mål

Soliditet
* Per 31 mars 2017

Mål > 25%

Mål avseende soliditeten är att den ska uppgå till minst 25 procent. Per den 31 mars 2017 uppgick soliditeten till 32,5 procent jämfört med 29,7 procent vid årsskiftet.

Räntabilitet på eget kapital
* Rullande 12 mån per 31 mars 2017

Mål > 20%

Mål avseende räntabilitet på eget kapital är att avkastningen ska uppgå till minst 20 procent. Räntabilitet på eget kapital beräknat på rullande 12-månader uppgick till 21,1 procent (10,3). För helår 2016 uppgick räntabiliteten på eget kapital till 20,1 procent.

Utdelning
* För 2016, styrelsens förslag till årsstämman

Mål > 50%

Mål avseende utdelning är att den minst ska uppgå till 50 procent av resultatet efter skatt. Styrelsens förslag till utdelning för 2016 om 3,60 kr (2,60) per aktie, motsvarar 61 procent (96) av årets resultat.