Not 3 – Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde

Av nedanstående tabell framgår nivåindelningen för de finansiella tillgångar och finansiella skulder som redovisas till verkligt värde i koncernens balansräkning. Uppdelning av hur verkligt värde bestäms görs utifrån tre nivåer;

Nivå 1: enligt priser noterade på en aktiv marknad för samma instrument.
Nivå 2: utifrån direkt eller indirekt observerbar marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1.
Nivå 3: utifrån indata som inte är observerbara på marknaden.

För beskrivning av hur verkliga värden har beräknats se års­redovisningen 2016, not 34. Verkligt värde på finansiella tillgångar och skulder uppskattas i allt väsentligt överensstämma med bokförda värden.

Koncernen 31 mar 2017 31 mar 2016 31 dec 2016
Mkr Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa
Tillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 432 55 487 318 29 347 480 54 534
Varav marknadsnoterade aktier 432 432 318 318 480 480
Varav icke marknadsnoterad fond 55 55 29 29 54 54
Övriga kortfristiga fordringar 1 1 12 12
Varav valutaswappar 1 1 12 12
Summa tillgångar 432 1 55 488 318 29 347 480 12 54 546
Skulder
Övriga långfristiga skulder 80 26 106 149 149 95 23 118
Varav råvarusäkring med termin 8 8
Varav ränteswappar 80 80 141 141 95 95
Varav villkorad köpeskilling 26 26 23 23
Övriga kortfristiga skulder 3 3 1 1 0 0
Varav valutaswappar 3 3 1 1 0 0
Summa skulder 83 26 109 150 150 95 23 118
Moderbolaget 31 mar 2017 31 mar 2016 31 dec 2016
Mkr Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa
Tillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 432 432 318 318 480 480
Varav marknadsnoterade aktier 432 432 318 318 480 480
Summa tillgångar 432 432 318 318 480 480

I tabellerna nedan presenteras en avstämning mellan ingående och utgående balans för de tillgångar och skulder som ingår i nivå 3.

Koncernen Andra långfristiga värdepappersinnehav
Mkr 31 mar 2017 31 mar 2016 31 dec 2016
Ingående balans 54 49 49
Investeringar under perioden 1 1 38
Erhållen utdelning -37 -51
Redovisat i periodens resultat * 20 22
Redovisat i övrigt totalresultat -4 -4
Utgående balans 55 29 54

* Redovisas i finansnettot

Koncernen

Villkorad köpeskilling

Mkr 31 mar 2017 31 mar 2016 31 dec 2016
Ingående balans 23
Periodens förvärv 3 24
Redovisat i periodens resultat
Övriga rörelseintäkter -1
Räntekostnad (diskontering) * 0 0
Utgående balans 26 23

Den villkorade köpeskillingen kommer att uppgå till minst 0 Mkr och maximalt till 30 Mkr.

* Redovisas i finansnettot