VDs kommentar

Genom fyra kompletterande och samverkande affärsområden uppvisar Peab ett första kvartal med ökad omsättning och förbättrat resultat. Ett fortsatt starkt kassaflöde från rörelsen under kvartalet har använts till investeringar i verksamheten samt till att stärka vår finansiella position ytterligare.

 

Marknadsförutsättningar

Efter en mycket stark utveckling 2016 avseende påbörjade husbyggnadsinvesteringar i Sverige förväntas byggandet plana ut på en hög nivå 2017 framför allt som en effekt av kapacitetsbegränsningar i marknaden. I Norge och Finland förväntas ett något minskat påbörjat husbyggande under 2017. För anläggningsmarknaden i Sverige och Norge bedöms marknadsförutsättningarna som fortsatt goda.

Orderläge

Orderingången för första kvartalet 2017 uppgick till 11,1 miljarder kronor (11,9). Orderstocken uppgick till 35,7 miljarder kronor (31,6).

Affärsområdenas utveckling

I affärsområde Bygg ökade omsättningen jämfört med första kvartalet 2016 med ett något högre resultat. Första kvartalet är traditionellt säsongsmässigt svagt, framför allt för Anläggning och Industri. Dock ökade affärsområde Anläggning omsättningen med ett oförändrat resultat. Även affärsområde Industri uppvisade ökad omsättning men med ett något lägre resultat. Affärsområde Projektutveckling redovisade ökad omsättning med ett förbättrat rörelseresultat. Inom Bostadsutveckling fortsatte rörelsemarginalen att förbättras. I Fastighetsutveckling påverkade en reavinst från försäljning av joint venture bolag positivt med 75 Mkr.

Koncernens utveckling

Som tidigare kommunicerats har under kvartalet transaktionerna med Fabege avseende försäljningen av ett antal tillgångar i Arenastaden och Ulriksdal i Solna slutförts. Transaktionerna har netto inte haft någon resultatpåverkan men ingår i omsättningen med 577 Mkr. Operativ nettoomsättning uppgick under perioden till 11 096 Mkr (8 692), vilket innebar en ökning med 28 procent. Operativt rörelseresultat förbättrades till 316 Mkr (188), vilket innebar en operativ rörelsemarginal om 2,8 procent (2,2). Kassaflödet var fortsatt starkt och kassaflödet före finansiering ökade till 1 788 Mkr (910), där transaktionerna i Arenastaden ingick med cirka 835 Mkr. Detta har medfört en minskad nettoskuld till 416 Mkr jämfört med 1 862 Mkr vid årsskiftet. Den minskade nettoskulden medförde ett förbättrat räntenetto.

 

Framtidsutsikt

Med våra fyra kompletterande och samverkande affärsområden står vi väl rustade för att anta marknadens möjligheter och utmaningar. Utgångsläget är positivt med många faktorer som pekar i rätt riktning för Peab. Vi har en välfylld orderstock med en bra projektmix, en väldimensionerad byggrättsportfölj, fortsatt positiva marknadsutsikter samt en finansiell ställning som blir allt starkare. Samtidigt finns ett antal utmaningar att hantera såsom kapacitetsbegränsningar i form av resursbrist i framför allt storstadsregionerna, kostnadsökningar för underentreprenader samt ökade markpriser.

Vi arbetar vidare med ambitionen att vara det bästa företaget i branschen. För att uppnå detta finns tre uttalade målområden:

  • Nöjdast kunder i branschen
  • Bästa arbetsplatsen i branschen
  • Mest lönsamma företaget i branschen

 

Jesper Göransson
Verkställande direktör och koncernchef