Affärsområde Industri

Affärsområde Industri är en totalleverantör av produkter och tjänster som behövs för att kunna genomföra bygg- och anläggningsprojekt på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt.

Affärsområde Industri bedrivs genom sex produktområden; Asfalt, Betong, Grus och Berg, Transport och Maskin, Uthyrning och Byggsystem. Från och med 1 januari 2017 har segmentet Grundläggning flyttats över till affärsområde Anläggning. Samtliga segment har en inriktning mot den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden.

Nettoomsättning och resultat

Första kvartalet är det säsongsmässigt svagaste kvartalet inom Industri. Nettoomsättningen för första kvartalet 2017 ökade med 18 procent och uppgick till 2 237 Mkr (1 894). Justerat för förvärvade enheter ökade omsättningen med 17 procent. Ökningen under kvartalet är främst hänförbar till produktområdena Betong, Grus och Berg samt Uthyrning.

Rörelseresultatet för första kvartalet 2017 uppgick till -23 Mkr (-12). Produktområdena Betong, Grus och Berg, Uthyrning samt Transport och Maskin har ett något bättre resultat i jämförelse med motsvarande period föregående år. Till följd av säsongsvariation har Asfalt ett negativt resultat i första kvartalet. Rörelsemarginalen minskade till -1,0 procent (-0,6). För den senaste rullande 12-månaders perioden uppgick rörelsemarginalen till 5,9 procent jämfört med 6,2 procent för helår 2016.

Sysselsatt kapital i Industri uppgick vid periodens slut till 5 068 Mkr (4 748).

Nyckeltal

Jan-mar
2017
Jan-mar
2016
Apr-mar
2016/2017
Jan-dec
2016
Nettoomsättning, Mkr 2 237 1 894 12 504 12 161
Rörelseresultat, Mkr -23 -12 742 753
Rörelsemarginal, % -1,0 -0,6 5,9 6,2
Sysselsatt kapital vid periodens slut, Mkr 5 068 4 748 5 068 5 416
Antal anställda 3 416 3 216 3 416 3 385
Betong, tusentals m3 1) 258 191 1 168 1 101
Asfalt, tusentals ton 1) 29 24 2 594 2 589
Grus och Berg, tusentals ton 1) 2 637 1 845 13 901 13 109

1) Avser såld mängd

Nettoomsättning

per produktområde, rullande 12 mån

Sysselsatt kapital per 31 mars 2017