Kvartalsuppgifter

Koncernen

Mkr Jan-mar
2017
Okt-dec
2016
Jul-sep
2016
Apr-jun
2016
Jan-mar
2016
Okt-dec
2015
Jul-sep
2015
Apr-jun
2015
Jan-mar
2015
Nettoomsättning 11 151 13 879 11 356 12 571 8 531 12 224 11 708 11 568 8 876
Kostnader för produktion -10 279 -12 552 -10 263 -11 305 -7 828 -11 793 -10 697 -10 458 -8 203
Bruttoresultat 872 1 327 1 093 1 266 703 431 1 011 1 110 673
Försäljnings- och administrationskostnader -657 -709 -480 -675 -564 -674 -450 -625 -547
Övriga rörelseintäkter 118 59 30 37 23 39 21 22 30
Övriga rörelsekostnader -13 -4 -3 0 -5 -13 -2 -1 -16
Rörelseresultat 320 673 640 628 157 -217 580 506 140
Finansiella intäkter 20 66 24 40 65 60 24 40 33
Finansiella kostnader -29 -71 -37 -59 -76 -67 -60 -66 -67
Finansnetto -9 -5 -13 -19 -11 -7 -36 -26 -34
Resultat före skatt 311 668 627 609 146 -224 544 480 106
Skatt -34 -107 -98 -95 -23 88 -95 -83 -18
Periodens resultat 277 561 529 514 123 -136 449 397 88
Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare 277 561 529 514 123 -136 449 397 88
Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0 0 0 0 0 0
Periodens resultat 277 561 529 514 123 -136 449 397 88
Nyckeltal
Resultat per aktie, kr 0,94 1,90 1,79 1,74 0,42 -0,46 1,53 1,35 0,30
Genomsnittligt antal utestående aktier, miljoner 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0
Sysselsatt kaptital (UB) 13 541 14 402 15 002 13 700 13 406 14 476 14 169 14 666 13 822
Eget kapital (UB) 9 599 9 380 8 695 8 021 8 241 8 076 8 217 7 848 8 116

Affärsområden

Mkr Jan-mar
2017
Okt-dec
2016
Jul-sep
2016
Apr-jun
2016
Jan-mar
2016
Okt-dec
2015
Jul-sep
2015
Apr-jun
2015
Jan-mar
2015
Nettoomsättning
Bygg 6 386 6 992 5 510 6 420 5 199 6 978 5 436 6 548 5 683
Anläggning 2 388 3 292 2 654 2 765 2 029 2 992 2 676 2 670 2 110
Industri 2 237 3 462 3 449 3 356 1 894 2 948 3 111 2 896 1 845
Projektutveckling 2 203 2 385 1 510 2 368 1 376 2 275 2 359 1 555 1 416
– varav Fastighetsutveckling 659 148 130 1 031 76 308 1 047 202 77
– varav Bostadsutveckling 1 544 2 237 1 380 1 337 1 300 1 967 1 312 1 353 1 339
Koncerngemensamt 235 242 226 225 204 209 211 214 202
Elimineringar -2 353 -2 578 -2 128 -2 353 -2 010 -2 474 -2 121 -2 432 -2 255
Operativt exklusive nedskrivning 1) 11 096 13 795 11 221 12 781 8 692 12 928 11 672 11 451 9 001
Bygg – projektnedskrivning Mall of Scandinavia -800
Operativt 1) 11 096 13 795 11 221 12 781 8 692 12 128 11 672 11 451 9 001
Justering redovisning bostäder 2) 55 84 135 -210 -161 96 36 117 -125
Legalt 11 151 13 879 11 356 12 571 8 531 12 224 11 708 11 568 8 876
Rörelseresultat
Bygg 139 147 127 152 116 145 135 175 120
Anläggning 39 120 93 105 37 126 96 127 32
Industri -23 227 336 202 -12 178 296 172 2
Projektutveckling 218 257 93 194 78 193 84 74 47
– varav Fastighetsutveckling 90 20 -37 102 4 25 5 -9 -11
– varav Bostadsutveckling 128 237 130 92 74 168 79 83 58
Koncerngemensamt -47 -60 -6 -29 -27 -46 -26 -14 -14
Elimineringar -10 -50 -21 0 -4 -16 9 -27 -16
Operativt exklusive nedskrivning 1) 316 641 622 624 188 580 594 507 171
Bygg – projektnedskrivning Mall of Scandinavia -800
Operativt 1) 316 641 622 624 188 -220 594 507 171
Justering redovisning bostäder 2) 4 32 18 4 -31 3 -14 -1 -31
Legalt 320 673 640 628 157 -217 580 506 140
Rörelsemarginal, %
Bygg 2,2 2,1 2,3 2,4 2,2 2,1 2,5 2,7 2,1
Anläggning 1,6 3,6 3,5 3,8 1,8 4,2 3,6 4,8 1,5
Industri -1,0 6,6 9,7 6,0 -0,6 6,0 9,5 5,9 0,1
Projektutveckling 9,9 10,8 6,2 8,2 5,7 8,5 3,6 4,8 3,3
– varav Fastighetsutveckling 13,7 13,5 -28,5 9,9 5,3 8,1 0,5 -4,5 -14,3
– varav Bostadsutveckling 8,3 10,6 9,4 6,9 5,7 8,5 6,0 6,1 4,3
Koncerngemensamt
Elimineringar
Operativt exklusive nedskrivning 1) 2,8 4,6 5,5 4,9 2,2 4,5 5,1 4,4 1,9
Bygg – projektnedskrivning Mall of Scandinavia
Operativt 1) 2,8 4,6 5,5 4,9 2,2 -1,8 5,1 4,4 1,9
Justering redovisning bostäder 2)
Legalt 2,9 4,8 5,6 5,0 1,8 -1,8 5,0 4,4 1,6
Orderläge, Mkr
Orderingång 11 114 10 367 9 027 10 165 11 886 9 704 9 135 9 414 9 559
Orderstock vid periodens utgång 35 679 33 572 34 248 33 457 31 550 26 991 28 050 27 162 26 750


1) Enligt successiv vinstavräkning (IAS 11)

2) Justering av redovisning till färdigställandemetoden (IAS 18) för egna hem i Sverige samt bostäder i Finland och Norge