Översikt affärsområden

Peabkoncernen rapporteras i fyra affärsområden; Bygg, Anläggning, Industri och Projektutveckling. Affärsområdena motsvaras av rörelsesegment.

Redovisning av interna projekt mellan affärsområdena Bygg och Projektutveckling

I affärsområde Bygg redovisas omsättning och resultat hänförligt till entreprenaddelen i egenutvecklade bostadsprojekt, i hyres­rättsprojekt samt i övriga fastighetsprojekt till affärsområde Projektutveckling. Redovisning sker enligt successiv vinstavräkning. I affärsområde Projektutveckling redovisas omsättning för både entreprenaddelen och byggherredelen i egenutvecklade bostadsprojekt. Redovisat resultat utgörs av resultatet i byggherredelen redovisad enligt successiv vinstavräkning.

Redovisning av fastighetsprojekt i egen balansräkning

För fastighetsprojekt i egen balansräkning som redovisas som projekt- och exploateringsfastigheter och som säljs i bolagsform via aktier redovisas underliggande försäljningsvärde på fastigheten som omsättning och bokfört värde i balansräkningen som kostnad. För fastighetsprojekt som redovisas som driftsfastigheter eller förvaltningsfastigheter redovisas resultateffekten netto som en övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.

Koncern­gemensamma funktioner

Utöver affärsområdena redovisas som Koncerngemensamt centrala företag, vissa dotterföretag samt övriga innehav. Centrala företag består framför allt av moderbolaget Peab AB, Peab Finans samt Peab Support (Shared service center).

Nettoomsättning och rörelseresultat per affärsområde

Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal
Mkr Jan-mar
2017
Jan-mar
2016
Apr-mar
2016/2017
Jan-dec
2016
Jan-mar
2017
Jan-mar
2016
Apr-mar
2016/2017
Jan-dec
2016
Jan-mar
2017
Jan-mar
2016
Apr-mar
2016/2017
Jan-dec
2016
Bygg 6 386 5 199 25 308 24 121 139 116 565 542 2,2% 2,2% 2,2% 2,2%
Anläggning 2 388 2 029 11 099 10 740 39 37 357 355 1,6% 1,8% 3,2% 3,3%
Industri 2 237 1 894 12 504 12 161 -23 -12 742 753 -1,0% -0,6% 5,9% 6,2%
Projektutveckling 2 203 1 376 8 466 7 639 218 78 762 622 9,9% 5,7% 9,0% 8,1%
– varav Fastighetsutveckling 659 76 1 968 1 385 90 4 175 89 13,7% 5,3% 8,9% 6,4%
– varav Bostadsutveckling 1 544 1 300 6 498 6 254 128 74 587 533 8,3% 5,7% 9,0% 8,5%
Koncerngemensamt 235 204 928 897 -47 -27 -142 -122
Elimineringar -2 353 -2 010 -9 412 -9 069 -10 -4 -81 -75
Operativt 1) 11 096 8 692 48 893 46 489 316 188 2 203 2 075 2,8% 2,2% 4,5% 4,5%
Justering redovisning bostäder 2) 55 -161 64 -152 4 -31 58 23
Legalt 11 151 8 531 48 957 46 337 320 157 2 261 2 098 2,9% 1,8% 4,6% 4,5%

1) Enligt successiv vinstavräkning (IAS 11)
2) Justering av redovisning till färdigställandemetoden (IAS 18) för egna hem i Sverige samt bostäder i Finland och Norge