Byggmarknaden

Sverige

Den ekonomiska utvecklingen i Sverige fortsatte med god fart under 2016 och prognoser tyder på att 2017 också kommer att leverera goda tillväxtsiffror. Många indikatorer har fortsatt att förbättras den senaste tiden och stämningsläget är mycket positivt inom såväl tillverkningsindustrin som byggindustrin. Det är emellertid i första hand privat och offentlig konsumtion samt bostadsbyggandet som är de dominerande drivkrafterna för tillväxten. Trots att det finns risker för negativa effekter av stigande räntor och en eventuell överhettning på bostadsmarknaden, är det inget som väntas utlösas under det närmaste året. Efter den mycket starka utvecklingen för påbörjat husbyggande förra året, väntas tillväxten bromsa in på hög nivå och istället utvecklas i sidled 2017-2018, främst på grund av kapacitetsbegränsningar för personal och materialleverantörer. Anläggningsbyggandet påverkas negativt i år av att fiberutbyggnaden planar ut. Nästa år väntas anläggningsbyggandet ta fart igen, främst tack vare ökade energisatsningar inom bl a värmeverk och distributionsnät samt genom att tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm beräknas komma igång.

Norge

Norsk ekonomi väntas ha haft en BNP-ökning på omkring en halv procent under 2016. Återhämtningen blir inledningsvis troligen svag. I år bedöms tillväxten hamna kring en procent. Den oljerelaterade delen av ekonomin har en negativ påverkan på återhämtningen medan fastlandsinvesteringar och privat konsumtion fortsätter att vara de huvudsakliga drivkrafterna. 2016 ökade de samlade husbyggnadsinvesteringarna med fem procent och enligt Industrifaktas bedömning väntas en negativ rekyl i år, följt av en utplaning 2018. Årets nedgång berör såväl bostäder som lokaler. Anläggningsmarknaden växte i relativt god takt under 2016 och utvecklingen väntas fortsätta på samma sätt i år.

Finland

Finsk ekonomi tycks stabiliseras kring en tillväxt på en procent per år de kommande åren, efter flera år av negativ tillväxt. Återhämtningen har främst drivits av hushållens konsumtion, men i takt med att den internationella efterfrågan ökar och Finlands konkurrenskraft stärks, spås även exporten växla upp och bidra till tillväxten. De finska husbyggnadsinvesteringarna visade styrka 2016, med en uppgång som berörde i stort sett samtliga sektorer. I år väntas en motsatt utveckling, som redan 2018 kan följas av en uppgång. Anläggningsbyggandet, som beräknas ha ökat något under förra året, väntas i år plana ut på en nivå som är högre än vad vi varit vana vid de senaste dryga fem åren.

Bostäder

2017 2018 2019
Sverige
Norge
Finland

Prognos påbörjade bostadsinvesteringar, ny- och ombyggnad
Källa: Industrifakta

Övrigt husbyggande

2017 2018 2019
Sverige
Norge
Finland

Prognos påbörjade övriga husbyggnadsinvesteringar, ny- och ombyggnad (Industri, kontor/handel, mm och offentliga lokaler)
Källa: Industrifakta

Anläggning

2017 2018 2019
Sverige
Norge
Finland

Prognos anläggningsinvesteringar
Källa: Industrifakta

Försämrad prognos jämfört med föregående delårsrapport
Förbättrad prognos jämfört med föregående delårsrapport
Oförändrad prognos jämfört med föregående delårsrapport