Finansiell ställning och kassaflöde

Omklassificering av fastigheter

Efter en genomgång av fastighetsbeståndet har det beslutats att vissa fastigheter som tidigare har rapporterats som projekt- och exploateringsfastigheter, det vill säga lagerfastigheter, istället ska klassificeras som driftsfastigheter alternativt förvaltningsfastigheter i de fall det inte finns någon planerad avyttring och fastigheterna kan komma att finnas kvar i koncernen under en längre tid. Från och med 1 januari 2017 har därför fastigheter till ett bokfört värde om 619 Mkr omklassificerats till driftsfastigheter och fastigheter till ett värde om 629 Mkr har omklassificerats till förvaltningsfastigheter. Omklassificeringen av fastigheterna sker framåtriktat varför inga jämförelsetal har omräknats.

Finansiell ställning

Soliditeten den 31 mars 2017 uppgick till 32,5 procent jämfört med 29,7 procent vid årsskiftet. Räntebärande nettoskuld uppgick till 416 Mkr jämfört med 1 862 Mkr vid årsskiftet. Den genomsnittliga räntan i låneportföljen inklusive räntederivat uppgick den 31 mars 2017 till 3,1 procent (2,6).

Koncernens disponibla likvida medel, inklusive ej utnyttjade kreditlöften var vid periodens slut 6 314 Mkr jämfört med 6 062 Mkr den 31 december 2016.

Koncernens eventualförpliktelser, exklusive solidariskt ansvar i handels- och kommanditbolag, uppgick vid periodens utgång till 8 405 Mkr jämfört med 6 903 Mkr den 31 december 2016. Av eventualförpliktelserna utgör borgensåtaganden för krediter i bostadsrättsföreningar under produktion 6 100 Mkr (4 498).

Investeringar och avyttringar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar har under perioden nettoinvesterats med 305 Mkr (216).

Projekt- och exploateringsfastigheter, vilka redovisas som lagertillgångar, har under perioden nettoavyttrats med 285 Mkr (nettoförvärvats med 174). Avyttringen består till största delen av försäljningen av fastigheter i Ulriksdal.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 571 Mkr (862). Ökningen förklaras av minskad kapitalbindning i rörelsekapital.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 217 Mkr (48).

Kassaflödet före finansiering uppgick till 1 788 Mkr jämfört med 910 Mkr motsvarande period föregående år, varav transaktionerna i Arenastaden ingick med cirka 835 Mkr.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -1 117 Mkr (-1 312) och förklaras av amortering av låneskulder.

Nettoskuld och skuldsättningsgrad

Kassaflöde före finansiering