Affärsområde Projektutveckling

Affärsområde Projektutveckling ansvarar för koncernens förvärv, utveckling, drift och förvaltning samt avyttring av bostäder och kommersiella fastigheter. Att förstå och förutse samhällets och kundernas behov och krav avseende läge och utformning är en framgångsfaktor för att kunna utveckla attraktiva och hållbara bo­städer och lokaler.

Projektutvecklingen sker i helägda projekt eller i samarbete med andra partners via joint ventures. Verksamheten bedrivs i två enheter – Bostadsutveckling och Fastighetsutveckling.

Bostadsutveckling utvecklar alla typer av bostäder såsom flerfamiljshus i bostadsrätts-, äganderätts- och hyresrättsform samt småhus.

I Fastighetsutveckling bedrivs verksamheten i form av förvärv, utveckling, drift och förvaltning samt avyttring av kommersiella fastigheter.

Peabs huvudsakliga ambition är att bedriva utvecklingsprojekt i egen balansräkning. Samarbete med andra partners via joint ventures kan ske vid olika tidpunkter under ett projekt. Målet är att skapa ett kapitaleffektivt utvecklingsarbete med partners som förstärker affärerna och därmed lönsamheten.

Nettoomsättning och resultat

Under första kvartalet 2017 uppgick den operativa nettoomsättningen inom Projektutveckling till 2 203 Mkr (1 376). Det operativa rörelseresultatet förbättrades till 218 Mkr (78).

Efter en genomgång av fastighetsbeståndet har det beslutats att vissa fastigheter som tidigare har rapporterats som projekt- och exploateringsfastigheter, det vill säga lagerfastigheter, istället ska klassificeras som driftsfastigheter alternativt förvaltningsfastigheter i de fall det inte finns någon planerad avyttring och fastigheterna kan komma att finnas kvar i koncernen under en längre tid. Fastigheterna innehas i syfte att erhålla hyresintäkter eller värdestegring eller en kombination av dessa båda syften. Från och med 1 januari 2017 har därför fastigheter till ett bokfört värde om 619 Mkr omklassificerats till driftsfastigheter och fastigheter till ett värde om 629 Mkr har omklassificerats till förvaltningsfastigheter.

Sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick vid periodens slut till 8 782 Mkr (10 043).

Hamnen och strandpromenaden

Sundbyberg

Sysselsatt kapital

Mkr 31 mar 2017 31 mar 2016 31 dec 2016
Driftsfastigheter 933
Förvaltningsfastigheter 703
Projekt- och exploateringsfastigheter 5 472 6 903 7 007
varav bostadsbyggrätter 4 241 3 804 4 125
varav kommersiella byggrätter 504 539 675
varav projekt under uppförande 249 796 736
varav färdigställda fastigheter 321 1 609 1 246
varav övrigt 157 155 225
Andelar i joint ventures 697 722 682
Utlåning till joint ventures 1 483 1 833 1 694
Rörelsekapital och övrigt -506 585 898
Summa 8 782 10 043 10 281

 

Nyckeltal

Jan-mar
2017
Jan-mar
2016
Apr-mar
2016/2017
Jan-dec
2016
Operativ nettoomsättning 1), Mkr 2 203 1 376 8 466 7 639
varav Fastighetsutveckling 659 76 1 968 1 385
varav Bostadsutveckling 1) 1 544 1 300 6 498 6 254
Operativt rörelseresultat 1), Mkr 218 78 762 622
varav Fastighetsutveckling 90 4 175 89
varav Bostadsutveckling 1) 128 74 587 533
Operativ rörelsemarginal 1), % 9,9 5,7 9,0 8,1
varav Fastighetsutveckling 13,7 5,3 8,9 6,4
varav Bostadsutveckling 1) 8,3 5,7 9,0 8,5
Sysselsatt kapital vid periodens slut, Mkr 8 782 10 043 8 782 10 281
Orderingång Bostadsutveckling, Mkr 1 375 1 773 7 847 8 245
Orderstock Bostadsutveckling, Mkr 6 705 4 895 6 705 6 853
Antal anställda 349 302 349 321


1) Enligt successiv vinstavräkning (IAS11).

Bostadsutveckling

En fortsatt stark efterfrågan på bostadsmarknaden har haft en positiv påverkan på både nettoomsättning och rörelseresultat under första kvartalet. Den operativa nettoomsättningen uppgick inom Bostadsutveckling till 1 544 Mkr (1 300). Det operativa rörelseresultatet ökade till 128 Mkr (74) och den operativa rörelsemarginalen förbättrades till 8,3 procent (5,7). För den senaste rullande 12-månaders perioden förbättrades den operativa rörelse­marginalen till 9,0 procent jämfört med 8,5 procent för helår 2016.

Igångsättningen av egenutvecklade bostäder har ökat under första kvartalet och uppgick till 549 enheter (542) med en bra geografisk spridning. Antalet sålda bostäder uppgick till 515 (496). Antal egenutvecklade bostäder i produktion uppgick vid periodens utgång uppgick till 4 486 (4 074). Andelen sålda bostäder i produktion uppgick till 69 procent vilket är oförändrat jämfört med utgången av 2016. Antalet återköpta bostäder per 31 mars 2017 uppgick till 44 (56).

Bostadsbyggrätter

Antal, cirka 31 mar
2017
31 mar
2016
31 dec
2016
Byggrätter i egen balansräkning 17 000 17 100 17 300
Byggrätter via joint ventures 4 200 4 300 3 900
Byggrätter via optioner m.m. 7 600 6 600 7 200
Totalt 28 800 28 000 28 400

 

Egenutvecklad bostadsproduktion

Jan-mar
2017
Jan-mar
2016
Apr-mar
2016/2017
Jan-dec
2016
Antal under perioden produktionsstartade bostäder 549 542 2 658 2 651
Antal under perioden sålda bostäder 515 496 2 063 2 044
Totalt antal bostäder i produktion, vid periodens slut 4 486 4 074 4 486 4 381
Andel sålda bostäder i produktion, vid periodens slut 69% 81% 69% 69%
Antal återköpta bostäder i egen balansräkning, vid
periodens slut
44 56 44 50

Hamnen, strandpromenaden

Sundbyberg

Fastighetsutveckling

Omsättning och rörelseresultat från verksamheten härrör från förvärv, utveckling, drift och förvaltning av helägda fastigheter, av resultatandelar från delägda bolag samt realisationsresultat vid avyttring av färdiga fastigheter och andelar i delägda bolag.

Under första kvartalet 2017 uppgick omsättningen inom Fastighetsutveckling till 659 Mkr (76) och rörelseresultatet till 90 Mkr (4). I rörelseresultatet ingick reavinst om 75 Mkr avseende försäljningen av Peabs andel av joint venture företag till Catena. Peab och Catena har under lång tid haft ett samarbete om fyra utvecklingsfastigheter i Skåne som ägts som 50/50 bolag, vilka nu avyttrats.

I december 2016 avtalade Peab och Fabege om att Peab under januari 2017 skulle sälja ett antal tillgångar i Arenastaden och Ulriksdal i Solna. Transaktionerna genomfördes den 12 januari 2017 och försäljningarna i Ulriksdal påverkade omsättningen under första kvartalet med 577 Mkr. Transaktionerna hade netto ingen resultateffekt då försäljningarna i Ulriksdal påverkade rörelseresultatet positivt med 180 Mkr medan försäljningarna av tillgångarna i Arenastaden påverkade rörelseresultatet negativt med 180 Mkr.

Resultatet från delägda bolag har förbättrats i förhållande till motsvarande period föregående år.

I det sysselsatta kapitalet inom Fastighetsutveckling ingår driftsfastigheter till ett bokfört värde om 933 Mkr och består bland annat av kontorsbyggnad i Helsingfors, Finland och kontorsbyggnader i företagspark i Ängelholm. Förvaltningsfastigheter uppgår till 703 Mkr och består främst av hotell i Västerås under uppförande, kommersiella lokaler i Sigtuna och Märsta samt företagspark i Ljungbyhed.

Peab har tagit beslut om att investera 453 Mkr i ett nytt kontorshus i Ulriksdal i Solna. Kontorshuset kommer att bestå av nio våningar om totalt cirka 12 500 kvm kontorsyta och är det första kontorshuset av fem som kommer att uppföras i Ulriksdal. Kontorshuset ska vara färdigställt för inflyttning under kvartal fyra 2019.

Väsentliga joint ventures

Peabs väsentliga joint venture bolag Fastighets AB Centur, Tornet Bostadsproduktion AB, Fastighets AB ML4 och Point Hyllie Holding AB utvecklas väl och via dessa har Peab byggt upp betydande indirekta innehav i förvaltningsfastigheter och exploateringsfastigheter för såväl kommersiella- som bostadsändamål. Löpande avkastning sker i form av andelar i joint ventures resultat redovisade i rörelseresultatet samt ränteintäkter på utlåning. De marknadsvärdesförändringar som påverkar de bokförda värdena i joint venture bolagen redovisas inte i Peabs resultat.

Point Hyllie Holding AB har tagit beslut om att uppföra The Point, en 29 våningar hög kontorsbyggnad i stadsdelen Hyllie i Malmö. The Point kommer att inrymma cirka 20 000 kvm kontorslokaler och i bottenvåningen kommer det att finnas butik, lobby och gemensam lounge. Byggstart har skett i april 2017 och inflyttning kommer att ske i slutet av 2019.

Racketcentrum

Jönköping

Racketcentrum

Jönköping

Väsentliga joint ventures

Fastighets AB Centur

Äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter och bostäder.

Peabs andel: 50 procent
Partner: Balder
Geografi: Stockholm, Göteborg och Öresunds­regionen
Bokfört värde fastigheter per 31 mars 2017: 4 809 Mkr (4 432)

Tornet Bostads­produktion AB

Bygga och förvalta attraktiva och miljövänliga hyresrätter i de större städerna i Sverige.

Peabs andel: 31 procent
Partner: Riksbyggen, Folksam och Balder
Geografi: Stockholm, Mälardalen, Göteborg och Öresundsregionen
Bokfört värde fastigheter per 31 mars 2017: 2 363 Mkr (1 886)

Fastighets AB ML4

Äga och förvalta forskningsanläggningen Max IV. Anläggningen hyrs ut till Lunds Universitet.

Peabs andel: 50 procent
Partner: Wihlborgs
Geografi: Lund
Bokfört värde fastigheter per 31 mars 2017: 1 865 Mkr (1 869)

Point Hyllie Holding AB

Utveckla kontorsfastigheten The Point samt äga och förvalta hotellfastigheten Värdshuset 5.

Peabs andel: 50 procent
Partner: Volito Fastigheter AB
Geografi: Hyllie, Malmö
Bokfört värde fastigheter per 31 mars 2017: 706 Mkr (–)