Orderläge

Orderingången för första kvartalet 2017 uppgick till 11 114 Mkr jämfört med 11 886 Mkr motsvarande period föregående år. Orderingången har ökat inom affärsområde Bygg, men minskat inom Anläggning och Projektutveckling. För affärsområde Industri redovisas ingen orderingång eller orderstock.

I orderingången för första kvartalet 2017 är det fortsatt stor andel bostadsprojekt med en bra geografisk spridning.

Orderstock kvar att producera vid utgången av perioden ökade till 35 679 Mkr jämfört med 31 550 Mkr motsvarande period föregående år. Av total orderstock förväntas 40 procent (45) att produceras efter 2017 (2016). Den svenska verksamheten svarade för 82 procent (84) av orderstocken.

Orderingång

Mkr Jan-mar
2017
Jan-mar
2016
Apr-mar
2016/2017
Jan-dec
2016
Bygg 7 865 7 300 28 448 27 883
Anläggning 3 800 4 221 11 668 12 089
Projektutveckling 1 375 1 773 7 847 8 245
Elimineringar -1 926 -1 408 -7 290 -6 772
Koncernen 11 114 11 886 40 673 41 445

Orderstock

Mkr 31 mar 2017 31 mar 2016 31 dec 2016
Bygg 25 716 21 666 24 160
Anläggning 10 052 9 476 8 679
Projektutveckling 6 705 4 895 6 853
Elimineringar -6 794 -4 487 -6 120
Koncernen 35 679 31 550 33 572

Under första kvartalet har ett flertal större projekt och kontrakt erhållits, däribland:

  • Byggnation av kontorsfastigheten The Point i Hyllie, Malmö. Beställare är Point Hyllie Holding som är ägt till lika delar av Peab och Volito. Kontraktssumman uppgår till 450 Mkr.
  • Om- och tillbyggnad av Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. Beställare är Västerbottens läns landsting och kontraktssumman uppgår till 282 Mkr.
  • Byggnation av 146 nya lägenheter i stadsdelen Munkebäck i Göteborg. Beställare är Riksbyggen och kontraktssumman uppgår till 281 Mkr.
  • Byggnation av 200 nya lägenheter i stadsdelen Munkebäck i Göteborg. Beställare är Tornet och kontraktssumman uppgår till 374 Mkr.
  • Byggnation av en ny skola i Kristianstad. Beställare är Kristianstads kommun, och kontraktssumman uppgår till 128 Mkr.
  • Byggnation av bostadsprojekten Signaturen och Sjöfront trinn II på Kaldnes brygge i Tönsberg, Norge. Beställare är Selvaag Bolig och kontraktssumman uppgår till 147 MNOK.
  • Byggnation av Peabs nya kontor i Ulriksdal, Solna. Investeringen är på 453 Mkr i kontorshuset, varav den egna byggentreprenaden utgör 317 Mkr. Ordern ingår i orderingången för Affärsområde Bygg i första kvartalet 2017. Orderingången elimineras på koncernnivå.
  • Byggnation av ett nytt studenthus i Linköping. Beställare är Akademiska Hus AB och kontraktssumma uppgår till 327 Mkr.

Projektfördelning orderstock, 31 mars 2017

Orderstock fördelad över tiden