Balance sheet - the parent company

MSEK Note 2018 2017
Mkr Not 2018 2017
Assets Tillgångar
Fixed assets Anläggningstillgångar
Intangible assets Immateriella anläggningstillgångar 16 16 51 38
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 17 17 1 1
Financial assets Finansiella anläggningstillgångar
Participation in Group companies Andelar i koncernföretag 41 41 12,045 12,116
Other securities held as fixed assets Andra långfristiga värdepappersinnehav 22,34,35 22,34,35 0 0
Deferred tax recoverables Uppskjuten skattefordran 15 15 111 110
Total financial assets Summa finansiella anläggningstillgångar 12,156 12,226
Total fixed assets Summa anläggningstillgångar 12,208 12,265
Current assets Omsättningstillgångar
Current receivables Kortfristiga fordringar
Accounts receivable Kundfordringar 26,34,35 26,34,35 0 1
Receivables from Group companies Fordringar koncernföretag 34 34 2,736 3,472
Current tax assets Aktuella skattefordringar 85
Other current receivables Övriga kortfristiga fordringar 23 23 2 4
Prepaid expenses and accrued income Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 15
Total current receivables Summa kortfristiga fordringar 2,834 3,492
Cash and bank Kassa och bank 34 34 0 0
Total current assets Summa omsättningstillgångar 2,834 3,492
Total assets Summa tillgångar 15,042 15,757
Equity and liabilities Eget kapital och skulder
Equity Eget kapital 28 28
Restricted equity Bundet eget kapital
Share capital Aktiekapital 1,584 1,584
Statutory reserve Reservfond 300 300
Fund for development costs Fond för utvecklingsutgifter 21 17
Non-restricted equity Fritt eget kapital
Share premium reserve Överkursfond 2,308 2,308
Special reserve Särskild fond 55
Profit brought forward Balanserat resultat 2,011 1,123
Profit for the year Årets resultat 2,809 2,017
Total equity Summa eget kapital 9,033 7,404
Untaxed reserves Obeskattade reserver 42 42 1,930 1,315
Provisions Avsättningar
Other provisions Övriga avsättningar 31 31 36 32
Total provisions Summa avsättningar 36 32
Long-term liabilities Långfristiga skulder
Liabilities to Group companies Skulder till koncernföretag 29,34 29,34 3,883 6,326
Total long-term liabilities Summa långfristiga skulder 3,883 6,326
Current liabilities Kortfristiga skulder
Accounts payable Leverantörsskulder 34 34 31 25
Liabilities to Group companies Skulder till koncernföretag 34 34 59 347
Current tax liabilities Aktuella skatteskulder 225
Other current liabilities Övriga kortfristiga skulder 32 32 4 7
Accrued expenses and deferred income Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 33 33 66 76
Total current liabilities Summa kortfristiga skulder 160 680
Total liabilities Summa skulder 4,043 7,006
Total equity and liabilities Summa eget kapital och skulder 15,042 15,757