Statement of comprehensive income - the Group

MSEK Note 2018 2017
Mkr Not 2018 2017
Profit for the year Årets resultat 2,100 2,067
Other comprehensive income Övrigt totalresultat
Items that have been reclassified or can be reclassified to profit for the year Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat
Translation differences when translating foreign operations for the year Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter 86 -53
Translation differences transferred to profit for the year Omräkningsdifferenser överfört till årets resultat -2
Change for the year in fair value of financial assets available-for-sale Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas 103
Change in fair value of financial assets available-for-sale transferred to profit for the year Förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas överfört till årets resultat -158
Change for the year in fair value of cash flow hedges Årets förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar 23 53
Change in fair value of cash flow hedges carried over to profit for the year Förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar överfört till årets resultat -3 59
Shares in joint ventures’ other comprehensive income Andelar i joint ventures övrigt totalresultat 0 0
Tax referring to items that have been reclassified or can be reclassified to profit for the year Skatt hänförligt till poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat 15 15 -3 -16
Other comprehensive income for the year Årets övrigt totalresultat 103 -14
Total comprehensive income for the year Årets totalresultat 2,203 2,053
Total comprehensive income for the year attributable to: Årets totalresultat hänförligt till:
Shareholders in parent company Moderbolagets ägare 2,203 2,053
Non-controlling interests Innehav utan bestämmande inflytande 0 0
Total comprehensive income for the year Årets totalresultat 2,203 2,053