Note 32 Other liabilities

Other long-term liabilities

Group Parent company
MSEK 2018 2017 2018 2017
Koncernen Moderbolaget
Mkr 2018 2017 2018 2017
Contingent consideration Villkorad köpeskilling 23 23
Derivate instruments held for hedging purposes Derivat som innehas för säkring 22 44
Other liabilities Övriga skulder 116 136
Total Summa 161 203

Other current liabilities

Group Parent company
MSEK 2018 2017 2018 2017
Koncernen Moderbolaget
Mkr 2018 2017 2018 2017
Liabilities to joint ventures Skulder till joint ventures 13 6
Contingent consideration Villkorad köpeskilling 11 11
Withholdings, social security costs Källskatt, sociala avgifter 204 196 4 4
VAT Mervärdesskatt 647 631
On account work-in-progress A-conto pågående arbete 358 350
Derivate instruments held for hedging purposes Derivat som innehas för säkring 1 2
Other liabilities Övriga skulder 223 229 0 3
Total Summa 1,457 1,425 4 7