Note 43 Cash flow statement

Paid interest and dividends received

Group Parent company
MSEK 2018 2017 2018 2017
Koncernen Moderbolaget
Mkr 2018 2017 2018 2017
Dividends received Erhållen utdelning 99 98 1,509 16
Interest received Erhållna räntor 68 96 1 1
Interest paid Erlagda räntor -132 -136 -92 -130

Adjustments for items not included in cash flow

Group Parent company
MSEK 2018 2017 2018 2017
Koncernen Moderbolaget
Mkr 2018 2017 2018 2017
Profit from participation in joint ventures Resultatandel joint ventures -108 -171
Dividends received from joint ventures Erhållen utdelning från joint ventures 94 82
Depreciation and write-downs Av- och nedskrivningar 1,024 960 125 0
Unrealised exchange rate differences Orealiserade valutakursdifferenser 19 6
Profit/loss on sales of fixed assets Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar -86 10 -1 -163
Profit/loss on sales of subsidiaries/businesses Rearesultat försäljning av dotterföretag/rörelse -6 6
Provisions Avsättningar 81 118 4 4
Change in fair value of financial instruments Förändring verkligt värde finansiella instrument -11 4
Other Övrigt -46 -26 1
Total Summa 961 989 128 -158

Transactions without payments

Group, MSEK 2018 2017
Koncernen, Mkr 2018 2017
Acquisition of an asset through the issue of a promissory note or an option liability directly related to the asset Förvärv av tillgång genom att en till tillgången direkt relaterad säljarrevers samt optionsskuld har utfärdats 2 48
Aquisition of assets by financial leasing Förvärv av tillgång genom finansiell leasing 256 218

Acquisition of subsidiaries/businesses

Group, MSEK 2018 2017
Koncernen, Mkr 2018 2017
Acquired assets and liabilities Förvärvade tillgångar och skulder
Intangible assets Immateriella anläggningstillgångar 16 127
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 30 27
Financial assets Finansiella anläggningstillgångar 40
Deferred tax recoverables Uppskjutna skattefordringar 2
Project and development properties and inventories Projekt- och exploateringsfastigheter samt varulager 1 211
Accounts receivable and other receivables Kundfordringar och övriga rörelsefordringar 8 84
Liquid funds Likvida medel 9 53
Interest-bearing liabilities Räntebärande skulder -18 -25
Non-controlling interests Innehav utan bestämmande inflytande -1
Deferred tax liabilities Uppskjutna skatteskulder -3 -42
Provisions Avsättningar -3
Accounts payable and other current liabilities Leverantörsskulder och övriga rörelseskulder -9 -152
34 321
Less: Previous shares in joint ventures Avgår: Tidigare andelsvärde i joint venture -60
Acquired net assets Förvärvade nettotillgångar 34 261
Purchase prices Köpeskilling 34 261
Promissory note and option liability Säljarrevers samt optionsskuld -2 -48
Paid purchase sum Utbetald köpeskilling 32 213
Less: Liquid funds in acquired companies Avgår: Likvida medel i förvärvade företag -9 -53
Effect on liquid funds Påverkan på likvida medel 23 160

Disposal of subsidiaries/businesses

Group, MSEK 2018 2017
Koncernen, Mkr 2018 2017
Disposed assets and liabilities Avyttrade tillgångar och skulder
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 13 21
Deferred tax recoverables Uppskjutna skattefordringar 1
Inventories Varulager 1 12
Accounts receivable and other receivables Kundfordringar och övriga rörelsefordringar 3
Interest-bearing liabilities Räntebärande skulder -17
Accounts payable and other current liabilities Leverantörsskulder och övriga rörelseskulder -9 -6
9 10
Sales price Försäljningspris 15 4
Received purchase sum Erhållen köpeskilling 15 4
Effect on liquid funds Påverkan på likvida medel 15 4

Liquid funds

The following components are included in liquid funds:

Group, MSEK 2018 2017
Koncernen, Mkr 2018 2017
Cash and bank Kassa och bank 1,376 595
Total Summa 1,376 595