Five-year overview

Group, MSEK 2018 2017 2016 2015 1) 2014 1)
Koncernen, Mkr 2018 2017 2016 2015 1) 2014 1)
Income statement items Resultatposter
Net sales Nettoomsättning 52,233 49,981 46,054 44,376 43,630
Operating profit Rörelseresultat 2,573 2,418 2,044 1,009 1,752
Pre-tax profit Resultat efter finansiella poster 2,518 2,458 1,996 906 1,230
Profit for the year Årets resultat 2,100 2,067 1,685 798 1,027
Balance sheet items Balansposter
Fixed assets Anläggningstillgångar 11,317 11,226 9,901 9,323 9,284
Current assets Omsättningstillgångar 25,999 20,899 21,448 18,718 19,101
Total assets Summa tillgångar 37,316 32,125 31,349 28,041 28,385
Equity Eget kapital 11,348 10,332 9,340 8,076 7,997
Long-term liabilities Långfristiga skulder 6,294 3,614 3,864 4,505 4,719
Current liabilities Kortfristiga skulder 19,674 18,179 18,145 15,460 15,669
Total equity and liabilities Summa eget kapital och skulder 37,316 32,125 31,349 28,041 28,385
Key ratios Nyckeltal
Operating margin, percent Rörelsemarginal, procent 4.9 4.8 4.4 2.3 4.0
Equity, average during the year Eget kapital, genomsnitt under året 10,731 9,705 8,579 8,088 7,832
Return on equity, percent Räntabilitet på eget kapital, procent 19.6 21.3 19.6 9.9 13.1
Capital employed, at year-end Sysselsatt kapital, vid utgången av året 18,360 14,074 14,362 14,476 14,762
Capital employed, average during the year Sysselsatt kapital, genomsnitt under året 16,761 13,972 14,122 14,224 15,482
Return on capital employed, percent Räntabilitet på sysselsatt kapital, procent 15.9 18.7 15.9 8.2 12.1
Equity/assets ratio, percent Soliditet, procent 30.4 32.2 29.8 28.8 28.2
Net debt Nettoskuld 3,551 1,216 1,862 3,118 3,886
Debt/equity ratio, multiple Skuldsättningsgrad, ggr 0.3 0.1 0.2 0.4 0.5
Interest coverage ratio, multiple Räntetäckningsgrad, ggr 21.6 21.8 12.9 5.5 4.8
Capital expenditures Nettoinvesteringar
Goodwill Goodwill 23 61 40 -17 26
Other intangible assets Övriga immateriella tillgångar 98 113 34 5 -2
Investment property Förvaltningsfastigheter -262 265
Buildings and land Byggnader och mark -31 181 200 -94 36
Machinery and equipment Maskiner och inventarier 1,193 1,292 1,175 627 532
Shares and participations Aktier och andelar 169 -563 303 -210 -263
Project and development properties Projekt- och exploateringsfastigheter 2,103 702 324 291 -99
Orders 2) Order 2)
Orders received Orderingång 51,087 48,999 41,445 37,812 31,690
Order backlog Orderstock 45,819 40,205 33,572 26,991 24,922
Personnel Personal
Number of employees, at year-end Antal anställda, vid utgången av året 14,614 14,344 13,869 13,300 13,213
Average number of employees Medelantalet anställda 14,661 14,578 13,712 13,036 13,176
Data per share Data per aktie
Earnings before and after dilution, SEK Resultat före och efter utspädning, kr 7.12 7.01 5.71 2.71 3.48
Cash flow, SEK Kassaflöde, kr -3.46 7.78 8.99 6.06 9.50
Equity, SEK Eget kapital, kr 38.47 35.02 31.67 27.38 27.11
Share price at year-end, SEK Börskurs vid årets slut, kr 72.40 70.60 72.30 64.85 54.95
Dividend, SEK 3) Utdelning, kr 3) 4.20 4.00 3.60 2.60 2.25
Number of shares at year-end, millions Antal aktier vid årets slut, miljoner 295.0 295.0 295.0 295.0 295.0
Average number of outstanding shares, millions Genomsnittligt antal utestående aktier, miljoner 295.0 295.0 295.0 295.0 295.0
1) Not recalculated according to IFRS 15.
2) As of 2017 certain sections of Industry’s orders received and order backlog are presented.
3) For 2018, the Board of Director’s proposal to the AGM.