Cash flow statement - the parent company

MSEK Note 2018 2017
Mkr Not 2018 2017
Current operations Den löpande verksamheten 43 43
Pre-tax profit Resultat efter finansiella poster 1,128 -100
Adjustments for non-cash items Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 128 -158
Income tax paid Betald skatt -714 -634
Cash flow from current operations before working capital changes Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 542 -892
Cash flow from changes in working capital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Increase (-) /Decrease (+) current receivables Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 37 -7
Increase (+) /Decrease (-) current liabilities Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder -27 30
Cash flow from changes in working capital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 10 23
Cash flow from current operations Kassaflöde från den löpande verksamheten 552 -869
Investment operations Investeringsverksamheten
Shareholder contributions Lämnade aktieägartillskott -311 -35
Acquisition of intangible assets Förvärv av immateriella tillgångar -16 -39
Settlement of previous purchase price for shares Reglering tidigare köpeskilling för aktier 6
Sale of financial assets Avyttring av finansiella tillgångar 0 568
Cash flow from investment operations Kassaflöde från investeringsverksamheten -327 500
Cash flow before financing Kassaflöde före finansiering 225 -369
Financing operations Finansieringsverksamheten
Received Group contribution Erhållna koncernbidrag 3,427 2,393
Paid Group contribution Lämnade koncernbidrag -8 -16
Loan amortization Amortering av lån -2,464 -946
Dividend distributed Utbetald utdelning -1,180 -1,062
Cash flow from financing operations Kassaflöde från finansieringsverksamheten -225 369
Cash flow for the year Årets kassaflöde 0 0
Cash at the beginning of the year Likvida medel vid årets början 0 0
Cash at year-end Likvida medel vid årets slut 0 0