Income statement - the parent company

MSEK Note 2018 2017
Mkr Not 2018 2017
Net sales Nettoomsättning 5 5 299 262
Administrative expenses Administrationskostnader 10,11 10,11 -470 -412
Operating profit Rörelseresultat -171 -150
Profit/loss from financial investments Resultat från finansiella poster 13 13
Profit/loss from participation in Group companies Resultat från andelar i koncernföretag 1,388 0
Profit/loss from securities and receivables held as fixed assets Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 3 180
Interest expenses and similar profit/loss items Räntekostnader och liknande resultatposter -92 -130
Profit/loss after financial items Resultat efter finansiella poster 1,128 -100
Appropriations Bokslutsdispositioner 14 14 2,083 2,626
Pre-tax profit Resultat före skatt 3,211 2,526
Tax Skatt 15 15 -402 -509
Profit for the year Årets resultat 2,809 2,017