Note 19 Participation in joint ventures

INFORMATION REGARDING SIGNIFICANT JOINT VENTURES IN THE GROUP

Fastighets AB Centur, 50 percent ownership. The company owns, manages and develops commercial property and homes.

Fastighets AB ML4, 50 percent ownership. The company will develop, own and manage research facility Max IV in Lund. The facility is rented to Lund University.

Peab owns 33.33 percent of Tornet Bostadsproduktion AB. In December 2018 ownership in Tornet changed after Peab, Folksam and Balder acquired Riksbyggen´s 19 percent ownership share. Peab thereby increased its ownership from 31 percent to 33.33 percent. Tornet will build and manage attractive and environmentally friendly rentals in larger cities in Sweden.

Peab owns 50 percent of Point Hyllie Holding AB. The company will develop, own and manage the office property The Point and own and manage the hotel property Värdshuset 5.

Significant joint ventures 2018-12-31 Significant joint ventures 2017-12-31
Group, MSEK Fastighets AB Centur Fastighets AB ML4 Tornet Bostads-produktion AB Point Hyllie Holding AB Fastighets AB Centur Fastighets AB ML4 Tornet Bostads-produktion AB Point Hyllie Holding AB
Väsentliga joint ventures 2018-12-31 Väsentliga joint ventures 2017-12-31
Koncernen, Mkr Fastighets AB Centur Fastighets AB ML4 Tornet Bostads-produktion AB Point Hyllie Holding AB Fastighets AB Centur Fastighets AB ML4 Tornet Bostads-produktion AB Point Hyllie Holding AB
Net sales Nettoomsättning 286 87 130 30 275 85 101 28
Operating profit 1) Rörelseresultat 1) 239 44 78 11 220 43 59 10
Interest income and similar profit/loss items Ränteintäkter och liknade resultatposter 4
Interest expenses and similar profit/loss items Räntekostnader och liknande resultatposter -63 -27 -80 -9 -68 -27 -50 -8
Tax Skatt -30 -3 -1 -36 -4 -2 -1
Profit for the year Årets resultat 146 14 -2 1 120 12 7 1
Other comprehensive income Övrigt totalresultat 1
Comprehensive income for the year Årets totalresultat 146 14 -2 1 121 12 7 1
Less non-controlling interest Avgår innehav utan bestämmande inflytande -3 -6
Total comprehensive income less non-controlling interest Summa totalresultat efter avdrag för innehav utan bestämmande inflytande 143 14 -2 1 115 12 7 1
1) Depreciation amounts to 1) Avskrivningar uppgår till 42 19 14 41 15 14
Fixed assets Anläggningstillgångar 121 5 90 0
Investment property Förvaltningsfastigheter 5,378 1,849 2,921 975 4,382 1,854 2,393 785
Short-term investments and liquid funds Kortfristiga placeringar och likvida medel 725 6 37 18 58 35 61 41
Other current assets Övriga omsättningstillgångar 50 21 19 16 18 1 5 13
Total assets Summa tillgångar 6,153 1,997 2,982 1,009 4,458 1,980 2,459 839
Long-term financial liabilities Långfristiga finansiella skulder 4,382 1,793 2,541 980 3,664 1,825 2,135 779
Other long-term liabilities Övriga långfristiga skulder 159 51 26 109 36
Current financial liabilities Kortfristiga finansiella skulder 31 28
Other current liabilities Övriga kortfristiga skulder 839 28 47 42 58 11 86 80
Total liabilities Summa skulder 5,380 1,903 2,614 1,022 3,831 1,900 2,221 859
Net assets Nettotillgångar 773 94 368 -13 627 80 238 -20
Less non-controlling interest Avgår innehav utan bestämmande inflytande -10 -7
Net assets less non-controlling interest Nettotillgångar efter avdrag för innehav utan bestämmande inflytande 763 94 368 -13 620 80 238 -20
Group share of net assets at the beginning of the year Koncernens andel av nettotillgångar vid årets ingång 310 39 74 -10 252 11 72 -11
Share of total comprehensive income Andel av summa totalresultat 71 8 -1 58 282) 2 1
Acquisitions Förvärv 19
Contribution / new issues Tillskott / nyemission 31 3
Group share of net assets at year-end Koncernens andel av nettotillgångar vid årets utgång 381 47 123 -7 310 39 74 -10
Group share of unrealized internal profit at the beginning of the year Koncernens andel av orealiserad internvinst vid årets ingång -30 -54 -21 -99 -30 -54 -20 -99
Elimination of unrealized profit Eliminering av orealiserad vinst -7 -1 1 -4 -1 0
Group share of unrealized internal profit at year-end Koncernens andel av orealiserad internvinst vid årets utgång -37 -55 -20 -103 -30 -54 -21 -99
Recognized value at year-end Redovisat värde vid årets utgång 344 -8 103 -110 280 -15 53 -109
2) Share of profit/loss for the year includes adjustments of profit/loss in previous years.
2) Andel av årets resultat inkluderar justeringar av tidigare års resultat.
Comprehensive income is divided among the following items in the income statement: Totalresultatet fördelas på följande rader i resultaträkningen:
Production costs Kostnader för produktion 64 7 -4 57 28 2 1
Other comprehensive income Övrigt totalresultat 1
Total Summa 64 7 0 -4 58 28 2 1
Recognized amount is divided among the following items in the balance sheet: Redovisat värde fördelas på följande rader i balansräkningen:
Shares in joint ventures Andelar i joint ventures 344 103 280 53
Accrued expenses and deferred income 3) Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3) -8 -110 -15 -109
Total Summa 344 -8 103 -110 280 -15 53 -109
3) Refers to joint ventures where the net sum of equity and internal profit elimination is negative.

Information on other joint venture's value in the group

Group, MSEK 2018 2017
Koncernen, Mkr 2018 2017
Share of comprehensive income in other joint ventures Andel av totalresultat för övriga joint ventures 41 83
Comprehensive income is divided among the following items in the income statement: Totalresultatet fördelas på följande rader i resultaträkningen:
Productions costs Kostnader för produktion 29 77
Other operating income Övriga rörelseintäkter 12 6
Total Summa 41 83
Recognized value of other joint ventures Redovisat värde av övriga joint ventures 559 547
Recognized amount is divided among the following items in the balance sheet: Redovisat värde fördelas på följande rader i balansräkningen:
Participation in joint ventures Andelar i joint ventures 629 603
Other provisions 1) Övriga avsättningar 1) -60 -47
Accrued expenses and deferred income 2) Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2) -10 -9
Total Summa 559 547
1) Refers to joint ventures where equity is negative.
2) Refers to joint ventures where the net sum of equity and internal profit elimination is negative.
Company
Corp. ID no. Registered Office
Share percent 2018 Share percent 2017
Företag Organisationsnummer Säte Andel procent 2018 Andel procent 2017

Acturum Development AB

Acturum Development AB

556910-5488

Stockholm

Stockholm

50.0 50.0

Arktek AS

Arktek AS

913 955 889

Tromsø

Tromsø

33.4 33.4

Blindheim Kran AS

Blindheim Kran AS

918 329 293

Hjörungavåg

Hjörungavåg

45.0 45.0

Blåsut Åstorp AB

Blåsut Åstorp AB

556627-4386

Stockholm

Stockholm

50.0

Bondistranda Utvikling AS

Bondistranda Utvikling AS

992 512 741

Lysaker

Lysaker

50.0 50.0

Brekkeveien 5 Bolig AS

Brekkeveien 5 Bolig AS

991 935 177

Lysaker

Lysaker

50.0 50.0

Byggutveckling Svenska AB

Byggutveckling Svenska AB

556627-2117

Linköping

Linköping

50.0 50.0

Fastighets AB Centur

Fastighets AB Centur

556813-6369

Stockholm

Stockholm

50.0 50.0

Fastighets AB ML4

Fastighets AB ML4

556786-2155

Malmö

Malmö

50.0 50.0

Fastighets AB Tornet

Fastighets AB Tornet

559008-2912

Göteborg

Gothenburg

50.0 50.0

Fjällvärme i Sälen AB

Fjällvärme i Sälen AB

556536-1895

Malung-Sälen

Malung-Sälen

50.0 50.0

Flöjfjellet Eiendom AS

Flöjfjellet Eiendom AS

915 467 407

Tromsø

Tromsø

50.0 50.0

Fløtningen Park AS

Fløtningen Park AS

992 212 330

Skien

Skien

50.0 50.0

Frenvikrönningen AS

Frenvikrönningen AS

986 838 325

Skien

Skien

50.0 50.0

Fri Sikt Volsdalsberga AS

Fri Sikt Volsdalsberga AS

990 529 396

Ulsteinvik

Ulsteinvik

40.0

Hans Haslums Vei Utvikling AS

Hans Haslums Vei Utvikling AS

914 498 937

Lysaker

Lysaker

50.0 50.0

Hälsostaden Ängelholm Holding AB

Hälsostaden Ängelholm Holding AB

556790-5723

Ängelholm

Ängelholm

33.3 33.3

ITolv AB

ITolv AB

556513-2478

Eksjö

Eksjö

35.0 35.0

Kaldslettneset AS

Kaldslettneset AS

911 692 058

Tromsø

Tromsø

50.0 50.0

KB Älvhögsborg

KB Älvhögsborg

916899-2734

Trollhättan

Trollhättan

50.0 50.0

Kirkebakken Vest AS

Kirkebakken Vest AS

988 796 174

Horten

Horten

50.0 50.0

Klosterfoss Utvikling AS

Klosterfoss Utvikling AS

991 043 829

Skien

Skien

50.0 50.0

Kungsörs Grusaktiebolag

Kungsörs Grusaktiebolag

556044-4134

Kungsör

Kungsör

50.0 50.0

Lillegården Eiendom AS

Lillegården Eiendom AS

886 804 512

Skien

Skien

50.0 50.0

Ljusta Projektutveckling AB

Ljusta Projektutveckling AB

556668-4899

Sundsvall

Sundsvall

50.0 50.0

Ljusta Projektutveckling KB

Ljusta Projektutveckling KB

969700-6188

Sundsvall

Sundsvall

50.0 50.0

Medkila Nord AS

Medkila Nord AS

998 565 545

Harstad

Harstad

50.0 50.0

Mountain Resort Trysil AS

Mountain Resort Trysil AS

996 284 115

Trysil

Trysil

50.0 50.0

Myren Parkering AS

Myren Parkering AS

912 024 733

Skien

Skien

26.4 26.4

Nedre Holte AS

Nedre Holte AS

985 911 495

Harstad

Harstad

50.0 50.0

Nya Bara Utvecklings AB

Nya Bara Utvecklings AB

556858-4311

Malmö

Malmö

50.0 50.0

Nye Egne Hjem AS

Nye Egne Hjem AS

913 624 149

Lysaker

Lysaker

50.0 50.0

PeKum AB

PeKum AB

559041-7464

Kumla

Kumla

50.0 50.0

Point Hyllie Holding AB

Point Hyllie Holding AB

559023-4034

Solna

Solna

50.0 50.0

PPE Holding AB

PPE Holding AB

559003-7304

Solna

Solna

50.0 50.0

Runö Fastigheter Handelsbolag

Runö Fastigheter Handelsbolag

969723-2107

Stockholm

Stockholm

30.0 30.0

Scandinavian Mountains AB

Scandinavian Mountains AB

556973-5631

Malung-Sälen

Malung-Sälen

24.3 25.0

Sicklaön Bygg Invest AB

Sicklaön Bygg Invest AB

556911-5479

Solna

Solna

50.0 50.0

Sikrenodalen AB

Sikrenodalen AB

556616-7242

Stockholm

Stockholm

50.0

Sjökrona Exploatering AB

Sjökrona Exploatering AB

556790-5624

Helsingborg

Helsingborg

25.0 25.0

Skiab Invest AB

Skiab Invest AB

556848-5220

Malung-Sälen

Malung-Sälen

50.0 50.0

Skiab Invest AS

Skiab Invest AS

915 659 454

Trysil

Trysil

50.0 50.0

Solligården Bolig DA

Solligården Bolig DA

913 765 516

Lysaker

Lysaker

50.0 50.0

Solligården Naering AS

Solligården Naering AS

913 764 862

Lysaker

Lysaker

50.0 50.0

Stadsliden Utveckling AB

Stadsliden Utveckling AB

556874-7413

Umeå

Umeå

50.0 50.0

Steindalen AS

Steindalen AS

914 738 091

Stjördal

Stjördal

33.3 33.3

Storsvingen Blokk E AS

Storsvingen Blokk E AS

999 210 953

Hammerfest

Hammerfest

50.0 50.0

Strömbrytaren Holding AB

Strömbrytaren Holding AB

559116-6391

Stockholm

Stockholm

50.0 50.0

Svenska Fräs och Asfaltåtervinning SFA AB

Svenska Fräs och Asfaltåtervinning SFA AB

556214-7354

Markaryd

Markaryd

40.0 40.0

Sydpartner AB

Sydpartner AB

556712-4952

Ängelholm

Ängelholm

50.0 50.0

TCL S.à.r.l.

TCL S.à.r.l.

19982401227

Luxemburg

Luxemburg

50.0 50.0

Tomasjord Park AS

Tomasjord Park AS

983 723 853

Tromsø

Tromsø

50.0 50.0

Tornet Bostadsproduktion AB

Tornet Bostadsproduktion AB

556796-2682

Stockholm

Stockholm

33.3 31.0

Trysil Hotellutvikling AS

Trysil Hotellutvikling AS

987 054 409

Trysil

Trysil

50.0 50.0

Trysil Suiter AS

Trysil Suiter AS

991 276 068

Trysil

Trysil

50.0 50.0

Tunveien Eiendom AS

Tunveien Eiendom AS

916 321 007

Oslo

Oslo

50.0 50.0

Täljö Utveckling nr 4 AB

Täljö Utveckling nr 4 AB

556750-5069

Stockholm

Stockholm

30.0

Vardenbakken 99 AS

Vardenbakken 99 AS

998 347 211

Oslo

Oslo

50.0 50.0

Visio Råsunda Garage AB

Visio Råsunda Garage AB

556952-9992

Solna

Solna

50.0 50.0

Överby Holding AB

Överby Holding AB

559103-6818

Solna

Solna

50.0 50.0

Överby Trollhättan Fastigheter AB

Överby Trollhättan Fastigheter AB

559049-7482

Solna

Solna

50.0