Note 7 Other operating income

Group, MSEK 2018 2017
Koncernen, Mkr 2018 2017
Capital gains from shares sold in businesses/joint ventures Realisationsvinst vid försäljning av rörelse/joint ventures 6 139
Insurance compensation Försäkringsersättning 20 28
Profit from sales of fixed assets Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar 141 67
Exchange gains from receivables/liabilities relating to operations Kursvinster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär 5 3
Revaluation effect in successive acquisitions Omvärderingseffekt stegvisa förvärv 26
Profit from participation in joint ventures Andelar i joint ventures resultat 12 6
Other Övrigt 32 36
Total Summa 216 305