Note 22 Other securities held as fixed assets

Group, MSEK 2018 2017
Koncernen, Mkr 2018 2017
Financial assets valued at fair value via profit/loss Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet
     Unlisted funds      Onoterade fonder 89
     Unlisted shares      Onoterade aktier 20
Financial assets available-for-sale Finansiella tillgångar som kan säljas
    Holdings of unlisted funds      Innehav icke marknadsnoterade fonder 59
    Unlisted shares and participations valued at purchase price      Onoterade aktier och andelar som värderas till anskaffningsvärde 21
Total Summa 109 80
Parent company, MSEK 2018 2017
Moderbolaget, Mkr 2018 2017
Opening balance Ingående balans 0 480
Divested assets Avyttrade tillgångar -574
Change in value Värdeförändring 94
Exchange rate differences Valutakursdifferens 0
Closing balance Utgående balans 0 0