Income statement - the Group

MSEK Note 2018 2017
Mkr Not 2018 2017
Net sales Nettoomsättning 4,5 4,5 52,233 49,981
Production costs Kostnader för produktion 12 12 -47,045 -45,229
Gross profit Bruttoresultat 5,188 4,752
Sales and administrative expenses Försäljnings- och administrationskostnader 12 12 -2,784 -2,614
Other operating income Övriga rörelseintäkter 7 7 216 305
Other operating costs Övriga rörelsekostnader 8 8 -47 -25
Operating profit Rörelseresultat 5,9,10,11,19,36 5,9,10,11,19,36 2,573 2,418
Financial income Finansiella intäkter 100 191
Financial expenses Finansiella kostnader -155 -151
Net finance Finansnetto 13 13 -55 40
Pre-tax profit Resultat före skatt 2,518 2,458
Tax Skatt 15 15 -418 -391
Profit for the year Årets resultat 2,100 2,067
Profit for the year attributable to: Årets resultat hänförligt till:
Shareholders in parent company Moderbolagets ägare 2,100 2,067
Non-controlling interests Innehav utan bestämmande inflytande 0 0
Profit for the year Årets resultat 2,100 2,067
Profit per share before and after dilution, SEK Resultat per aktie före och efter utspädning, kr 7.12 7.01