Report on changes in Group equity

Equity attributable to owners in parent company
MSEK Share capital Other contributed capital Translation reserve Fair value reserve Hedging reserve Profit brought forward including profit for the year Total Non-controlling interests Total equity
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare
Mkr Aktie-kapital Övrigt tillskjutet kapital Omräknings-reserv Verkligt värde- reserv Säkrings-reserv Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital
Opening balance equity 2017-01-01 Ingående eget kapital 2017-01-01 1,584 2,576 -79 59 -133 5,373 9,380 0 9,380
Adjustment for retroactive application of IFRS 15 per 1 January 2017 Justering retroaktiv tillämpning av IFRS 15 per 1 januari 2017 -40 -40 -40
Adjusted equity 2017-01-01 Justerat eget kapital 2017-01-01 1,584 2,576 -79 59 -133 5,333 9,340 0 9,340
Total comprehensive income for the year Årets totalresultat
Profit for the year Årets resultat 2,067 2,067 2,067
Other comprehensive income for the year Årets övrigt totalresultat -59 -55 100 -14 -14
Total comprehensive income for the year Årets totalresultat -59 -55 100 2,067 2,053 0 2,053
Contribution from, and value transferred to, owners Tillskott från och värdeöverföringar till ägare
Cash dividends Lämnade utdelningar -1,062 -1,062 -1,062
Acquisition of non-controlling interests, previous controlling interests Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande, bestämmande inflytande sedan tidigare 0 0 0
Acquisition of partially owned subsidiaries, non-controlling interests already Förvärv av delägda bolag, ej bestämmande inflytande sedan tidigare 1 1
Total contribution from, and value transfers to, owners Summa tillskott från och värdeöverföringar till ägare -1,062 -1,062 1 -1,061
Closing balance equity 2017-12-31 Utgående eget kapital 2017-12-31 1,584 2,576 -138 4 -33 6,338 10,331 1 10,332
Opening balance equity 2018-01-01 Ingående eget kapital 2018-01-01 1,584 2,576 -138 4 -33 6,338 10,331 1 10,332
Adjustment for retroactive application of IFRS 9 per 1 January 2018 Justering retroaktiv tillämpning av IFRS 9 per 1 januari 2018 -4 -3 -7 -7
Adjusted equity 2018-01-01 Justerat eget kapital 2018-01-01 1,584 2,576 -138 -33 6,335 10,324 1 10,325
Total comprehensive income for the year Årets totalresultat
Profit for the year Årets resultat 2,100 2,100 2,100
Other comprehensive income for the year Årets övrigt totalresultat 87 16 103 103
Total comprehensive income for the year Årets totalresultat 87 16 2,100 2,203 0 2,203
Contribution from, and value transferred to, owners Tillskott från och värdeöverföringar till ägare
Cash dividends Lämnade utdelningar -1,180 -1,180 -1,180
Closing balance equity 2018-12-31 Utgående eget kapital 2018-12-31 1,584 2,576 -51 -17 7,255 11,347 1 11,348