Resultaträkning - Koncernen

MSEK Note 2018 2017
Mkr Not 2018 2017
Net sales Nettoomsättning 4,5 4,5 52 233 49 981
Production costs Kostnader för produktion 12 12 -47 045 -45 229
Gross profit Bruttoresultat 5 188 4 752
Sales and administrative expenses Försäljnings- och administrationskostnader 12 12 -2 784 -2 614
Other operating income Övriga rörelseintäkter 7 7 216 305
Other operating costs Övriga rörelsekostnader 8 8 -47 -25
Operating profit Rörelseresultat 5,9,10,11,19,36 5,9,10,11,19,36 2 573 2 418
Financial income Finansiella intäkter 100 191
Financial expenses Finansiella kostnader -155 -151
Net finance Finansnetto 13 13 -55 40
Pre-tax profit Resultat före skatt 2 518 2 458
Tax Skatt 15 15 -418 -391
Profit for the year Årets resultat 2 100 2 067
Profit for the year attributable to: Årets resultat hänförligt till:
Shareholders in parent company Moderbolagets ägare 2 100 2 067
Non-controlling interests Innehav utan bestämmande inflytande 0 0
Profit for the year Årets resultat 2 100 2 067
Profit per share before and after dilution, SEK Resultat per aktie före och efter utspädning, kr 7,12 7,01