2018 i korthet

 • Nettoomsättningen ökade med fem procent och uppgick till 52 233 Mkr (49 981). En gynnsam bygg- och anläggningsmarknad har haft en positiv påverkan på affärsområdena under året.
 • Rörelseresultatet ökade med sex procent till 2 573 Mkr (2 418) och rörelsemarginalen förbättrades till 4,9 procent (4,8).
 • Entreprenadverksamheterna Bygg och Anläggning uppvisade stabila marginalnivåer under året medan Industri har förbättrat lönsamheten främst som en följd av ökade volymer till bygg- och anläggningsmarknaden. I Projektutveckling har den minskade aktiviteten i Bostadsutveckling i Sverige, framför allt i Stockholm, till stor del mötts av förbättrade resultat från helägda och delägda bolag i Fastighetsutveckling.
 • Orderingången ökade med fyra procent till 51 087 Mkr (48 999). Ökningen är hänförbar till affärsområdena Bygg och Anläggning.
 • Orderstocken uppgick per den 31 december 2018 till rekordhöga 45 819 Mkr (40 205) med bra spridning vad gäller produkt och geografi.
 • Kassaflöde före finansiering uppgick till -1 021 Mkr (2 295).
 • Nettoskulden uppgick till 3 551 Mkr (1 216).
 • Kassaflöde och nettoskuld har påverkats av en ökad rörelsekapitalbindning bland annat genom fler pågående bostadsprojekt i Finland och Norge samt ökade investeringar i projekt- och exploateringsfastigheter. Därutöver har vi fortsatt att investera i såväl maskiner som uppbyggnad av drifts- och förvaltningsfastigheter.
 • Soliditeten uppgick till 30,4 procent (32,2).
 • Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 19,6 procent (21,3).
 • Styrelsen föreslår en höjd utdelning till 4,20 kronor per aktie (4,00), vilket motsvarar 59 procent (58) av årets resultat.

Finansiellt sammandrag

2018 2017 2016 Financial goals
2018 2017 2016 Finansiella mål
Net sales, MSEK Nettoomsättning, Mkr 52 233 49 981 46 054
Operating profit, MSEK Rörelseresultat, Mkr 2 573 2 418 2 044
Operating margin, % Rörelsemarginal, % 4,9 4,8 4,4
Pre-tax profit, MSEK Resultat före skatt, Mkr 2 518 2 458 1 996
Profit for the year, MSEK Årets resultat, Mkr 2 100 2 067 1 685
Profit per share, SEK Resultat per aktie, kr 7,12 7,01 5,71
Dividend per share, SEK 1) Utdelning per aktie, kr 1) 4,20 4,00 3,60 > 50%
Return on equity, % Räntabilitet på eget kapital,% 19,6 21,3 19,6 > 20%
Equity/assets ratio, % Soliditet, % 30,4 32,2 29,8 > 25%
Cash flow before financing, MSEK Kassaflöde före finansiering, Mkr -1 021 2 295 2 651
Net debt, MSEK Nettoskuld, Mkr 3 551 1 216 1 862
Orders received, MSEK 2) Orderingång, Mkr 2) 51 087 48 999 41 445
Order backlog on 31 December, MSEK 2) Orderstock per 31 december, Mkr 2) 45 819 40 205 33 572
Number of employees on 31 December Antal anställda per 31 december 14 614 14 344 13 869
1) För 2018, styrelsens förslag till årsstämman
2) Från och med 2017 redovisas orderingång och orderstock även för delar av Industri

Finansiella mål

Räntabilitet på eget kapital

Mål >20%

Soliditet

Mål >25%

Utdelning

Mål >50% av årets resultat

* Ej omräknade med hänsyn till IFRS 15, **För 2018, styrelsens förslag till årsstämman