Not 39 Disposition av bolagets vinst

Förslag till disposition av bolagets vinst

The following amounts in SEK are at the disposal of the Annual General Meeting;
Till årsstämmans förfogande finns följande belopp i kronor;
Share premium reserve Överkursfond 2 308 208 948
Profit brought forward Balanserat resultat 2 010 948 188
Profit for the year Årets resultat 2 808 819 450
Total Summa 7 127 976 586
The Board of Directors propose the following appropriation of disposable profit and non-restricted reserves;
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel och fria fonder disponeras enligt följande;
Dividend, 296 049 730 shares at SEK 4.20 per share Utdelning, 296 049 730 aktier á 4,20 kr 1 243 408 866
Carried forward 1) Balanseras i ny räkning 1) 5 884 567 720
Total Summa 7 127 976 586
1) of which to share premium reserve 1) varav till överkursfond 2 308 208 948