Not 45 Nya IFRS 2019

IFRS 16 Leasingavtal

IFRS 16 Leasingavtal ersätter IAS 17 Leasingavtal från och med 1 januari 2019. För Peab som leasetagare innebär IFRS 16 att i princip samtliga leasingavtal skall redovisas som tillgångar och skulder i balansräkningen representerande rätten att nyttja den leasade tillgången respektive åtagandet att betala framtida leasingavgifter. För leasingavtal redovisas i resultaträkningen avskrivningar på leasingtillgången och räntekostnader hänförliga till leasingskulden. Påverkan på resultat före skatt bedöms inte vara materiell. Berörda leasingavtal omfattar främst kontors- och lokalhyra, tomträtter, markarrenden och fordon.

Peab har valt att vid övergången till den nya standarden tillämpa den modifierade retroaktiva metoden med alternativet att låta tillgången med nyttjanderätt motsvara skulden vid övergången med justering för eventuella förutbetalda eller upplupna leasingavgifter. Den valda övergångsmetoden medför att jämförelseperioder inte räknas om.

Leasingavtal kortare än 12 månader eller som upphör inom 12 månader från övergångstidpunkten är klassificerade som korttidsavtal och ingår därmed inte i de redovisade skulderna eller nyttjanderätterna. Vidare har Peab valt att inte redovisa leasingavtal som tillgång med nyttjanderätt respektive leasingskuld i de fall den underliggande tillgången har ett lågt värde.

Befintliga finansiella leasingavtal tidigare redovisade enligt IAS 17 Leasingavtal är omklassificerade i enlighet med IFRS 16 och redovisade till de belopp de var redovisade till omedelbart dagen före tillämpningen av den nya standarden.

En marginell låneränta har fastställts per land, nyttjandeperiod och tillgångsslag per 1 januari 2019.

Effekterna vid övergång till IFRS 16 framgår nedan.

 

Balansräkning i sammandrag, 2018-12-31 respektive 2019-01-01

Group, MSEK Reported balance sheet 2018-12-31 Adjustment IFRS 16
2019-01-01
Adjusted balance sheet 2019-01-01
Koncernen, Mkr Rapporterad balansräkning 2018-12-31 Justering IFRS 16
2019-01-01
Justerad balansräkning 2019-01-01
Assets Tillgångar
Intangible assets Immateriella anläggningstillgångar 2 250 2 250
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 5 741 618 6 359
Investment property Förvaltningsfastigheter 589 53 642
Interest-bearing long-term receivables Räntebärande långfristiga fordringar 1 445 1 445
Other financial fixed assets Övriga finansiella tillgångar 1 292 1 292
Total fixed assets Summa anläggningstillgångar 11 317 671 11 988
Project and development properties Projekt- och exploateringsfastigheter 9 685 206 9 891
Inventories Varulager 441 441
Interest-bearing current receivables Räntebärande kortfristiga fordringar 640 640
Other current receivables Övriga kortfristiga fordringar 13 857 -27 13 830
Liquid funds Likvida medel 1 376 1 376
Total current assets Summa omsättningstillgångar 25 999 179 26 178
Total assets Summa tillgångar 37 316 850 38 166
Equity and liabilities Eget kapital och skulder
Equity Eget kapital 11 348 11 348
Liabilities Skulder
Interest-bearing long-term liabilities Räntebärande långfristiga skulder 5 194 702 5 896
Deferred tax liabilities Uppskjuten skatteskuld 123 123
Other long-term liabilities Övriga långfristiga skulder 977 977
Total long-term liabilities Summa långfristiga skulder 6 294 702 6 996
Interest-bearing current liabilities Räntebärande kortfristiga skulder 1 818 148 1 966
Other current liabilities Övriga kortfristiga skulder 17 856 17 856
Total current liabilities Summa kortfristiga skulder 19 674 148 19 822
Total liabilities Summa skulder 25 968 850 26 818
Total equity and liabilities Summa eget kapital och skulder 37 316 850 38 166