Resan mot miljömålen har inletts

Under 2017 satte Peab upp tre ambitiösa, koncerngemensamma miljömål och under 2018 inledde vi resan för att nå dem. Vi ska ta ansvar för vår miljöpåverkan längs hela värdekedjan, genom hela livscykeln, för att minska verksamhetens klimatpåverkan, säkerställa en materialeffektiv verksamhet och fasa ut miljö­- och hälsofarliga ämnen. Våra miljömål är krävande och innebär att vi kontinuerligt ökar vår kompetens inom området. Kompetenshöjande ”miljölyft” pågick under året och miljöronderna utökades i koncernen.

Minskade koldioxidutsläpp kräver nya metoder

Peab tar ett stort ansvar för minskad klimatpåverkan, som ett av Nordens största byggföretag. Vi är dessutom verksamma i en bransch och del av en produktionskedja som på många sätt bidrar till samhällets energianvändning och utsläpp av koldioxid. Våra koldioxidutsläpp genereras främst av de fossila bränslen som används av transportfordon och entreprenadmaskiner samt vid uppvärmning av arbetsplatser och tillverkning av produkter. Vi arbetar proaktivt för att minska, och på sikt fasa ut och ersätta fossila bränslen med förnybara. Vi arbetar också med att ta fram energieffektiviserande åtgärder och bidra till innovation på området. En stor del av detta arbete måste ske i samverkan och under året signerade Peab Bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft.

Förnybara bränslen och klimatsmarta lösningar är framtiden

Peab arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan från våra fordon. Sedan 2018 tillämpas en ny bilpolicy som styr mot fordon med en bättre miljöprofil. Ökad användning av icke-fossila bränslen och inriktning mot elektrifiering är några av de områden vi utvecklar för fordon och entreprenadmaskiner samt inom produktion. Arbete med att effektivisera logistiken fortgår och bidrar också till en minskning av utsläppen. Peab ökar ständigt sin andel icke-fossila bränslen och av koncernens totala förbrukning utgör dessa nu 47 procent.

Peabs dotterbolag Lättklinkerbetong får beröm för logistiken

Peabs dotterbolag Lättklinkerbetong ligger i framkant och prisades därför på den årliga Betonggalan. Det som uppmärksammades var framför allt det moderna och klimatsmarta sättet att hantera logistiken; över 60 procent av transporterna av prefabricerade betongelement från fabriken går på järnväg. Sedan 2017 har över 1 000 järnvägsvagnar med prefabricerade betongelement lämnat fabriken i Ucklum för leveranser till arbetsplatser i Sverige och Norge.

ECO­-Asfalt® sänker utsläppen för tredje året i rad

Vid framställning av Peabs ECO­-Asfalt® används bioolja för torkning och uppvärmning av stenmaterialet, vilken är den process som kräver störst mängd energi. Biooljan är koldioxidneutral och tillverkas av vegetabiliska restprodukter från livsmedelsproduktion. Vid 2018 års slut stod ECO-Asfalt® för över 95 procent av Peabs totala produktion vid stationära verk i Sverige. Sedan januari 2015 har produktionens klimatpåverkan minskat med 63 procent eller 112 000 ton (70 000 till och med 2017). Under 2018 var besparingen 42 000 ton (39 000), vilket motsvarar cirka 32 000 bilar (30 000) som kör 1 300 mil vardera (100 g CO2-ekv/km) Under 2018 publicerades en tredjepartsgranskad miljövarudeklaration (EPD) som redovisar produktens totala miljöpåverkan. Framöver ligger stort fokus på återvinning, där stor potential finns att öka andelen returasfalt i nytillverkning med bibehållen produktkvalitet.

Växande utbud av gröna maskiner

Peabs dotterbolag Lambertsson erbjuder sedan länge ett antal anläggningsmaskiner som drivs med el: stampar, grävmaskiner och hjullastare. Under 2018 ökade Lambertsson sitt sortiment av gröna maskiner, särskilt när det gäller hybridgrävmaskiner som med hjälp av ett kraftaggregat blir helt eldrivna och utsläppsfria. Man har också tagit in fler modeller av grävmaskiner samt breddat sortimentet med helt nya eldrivna maskintyper som vibroplattor och vältar. Lambertssons satsning ligger helt i linje med den omställning från fossilberoende till fossilfrihet som pågår inom hela bygg- och transportsektorn.

Cirkulära materialflöden sparar resurser

Inom dotterbolaget Swerock finns en recyclingverksamhet som bidrar till ett resurseffektivt samhälle genom värdeskapande återanvändning och återvinning av restprodukter från industriprocesser, bygg- och anläggningsprojekt. Av dessa skapas hållbara material med likvärdiga egenskaper och prestanda som jungfruliga, något som efterfrågas alltmer av en marknad som strävar efter cirkularitet och minskat uttag av naturresurser. Genom helhetsansvar och expertkunskap säkerställs en miljömässigt och ekonomiskt effektiv hantering som förlänger livslängden och maximerar nyttan av varje material.

Energikartläggning i flera steg

Under 2016 och 2017 påbörjades energikartläggning inom två affärsområden, Industri och Bygg, och under 2018 var det Anläggnings tur. Ambitionen är att få mer kunskap om vår energianvändning, för att kunna prioritera rätt energieffektiviseringsåtgärder. Därför har installation av mätare i betongverksamheter inom Industri och Anläggning gjorts. Implementering av ett energiuppföljningssystem har också påbörjats i syfte att underlätta analysen av de energieffektiviseringsåtgärder som görs.

Hållbarhetsmärkning av byggnader och infrastruktur

Peab Bostads nyproducerade flerbostadshus i Sverige märks enligt Svanen. Peab Sverige har under året erhållit en grundlicens för att bygga Svanenmärkta hus vilket innebär att vi kan erbjuda en enklare och mer kostnadseffektiv märkning av flerbostadshus, skolor och förskolor.

I Norge är Peabs kontorsverksamhet miljöcertifierad enligt Miljöfyrtårn, vilket omfattar arbetsmiljö, inköpsprofil, energianvändning, transport, avfall och utsläpp. I Finland har Peab Fastighetsutveckling specialiserat sig på kontorsfastigheter med hållbar LEED­-certifiering. I Sundsvall är Peab Anläggning med och skapar en Logistikpark. Det är det första projektet i sitt slag som ska hållbarhetscertifieras enligt CEEQUAL i Sverige.

En materialeffektiv verksamhet kräver samarbete

Peabs verksamhet genererar stora mängder restprodukter. Om vi ska kunna nå vårt koncernmål om materialeffektivitet krävs både att vi minskar uppkomsten av avfall och att vi tar tillvara och återvinner det vi kan. Utvecklingen av mer materialeffektiva metoder kräver kreativ samverkan mellan leverantör och beställare så att nya, effektiva lösningar kan formas. Rena materialflöden är också grunden för att kunna skapa cirkulära flöden. Vi återanvänder till exempel spillisolering som blir lösull och i ett pilotprojekt som Peab deltar i går stenullsspill tillbaka till leverantören för att bli nya stenullsprodukter. Ett annat exempel är gips, där det återvunna materialet direkt kan användas vid framställande av nya gipsskivor.

Hanteringen av avfall har stor betydelse

Att vi hanterar avfall och restprodukter miljömässigt korrekt, med hänsyn till de lagar, regler och branschöverenskommelser som gäller, är en självklarhet för Peab. Det primära målet är dock att förhindra att avfall uppstår och Peab arbetar för att så precist som möjligt kunna beräkna vilka mängder material och massor som behövs i produktionen. I Finland bedrivs till exempel pilotprojekt i syfte att minska mängden avfall. Ett annat exempel är arbetet med att eftersträva massbalans och förädling av återfyllnadsmassor. Bortskaffningen av avfall sker genom avtalade avfallsleverantörer, vilka också hanterar avfallet och sorterar det i fraktioner utifrån Byggindustriernas riktlinjer. Med hjälp av Peabs miljönavigator, en databas med avfallsinformation, kan vi följa upp avfallet i våra byggprojekt, med uppgift om mängd, sortering och vad som återvunnits, gått på deponi och liknande. Genom miljönavigatorn kan vi dra slutsatser kring hur vi ska bli mer effektiva i vår hantering.

Gradvis utfasning av miljö- och hälsofarliga ämnen

Peab bedriver ett systematiskt arbete med att fasa ut miljö- och hälsofarliga ämnen. Koncernen följer en tydlig utfasningsplan som anger ett utmanande tempo och kräver samarbete över funktions- och affärsområdesgränserna.

Hållbarhetsaspekter

  • Klimatpåverkan
  • Resurseffektivitet
  • Utfasning av miljö­- och hälsofarliga ämnen

Peabs övergripande miljömål

  • År 2045 ska vi vara klimatneutrala
  • År 2040 ska vi ha en 100 procent materialeffektiv verksamhet
  • År 2030 ska vi ha fasat ut miljö- och hälsofarliga ämnen

Miljöcertifiering av byggnader

GRI G4 CRE8

Diagrammen visar antal erhållna certifieringar. För Miljöbyggnad och BREEAM kan det vara den preliminära certifieringen som visas. Statistiken inkluderar både projekt i egen regi där Peab ansvarar för certifieringen och projekt som Peab bygger åt beställare.

Miljöbyggnad
BREEAM
LEED
Svanen

Avfall per typ och hanteringsmetod

GRI 306-2

Insamlingsprocessen för avfallsdata har utvecklats och omfattningen utökats under 2018. Utöver Sverige ingår i år även data från Norge och Finland och information om avfallsmängder har inhämtats från fler av de anlitade avfallsentreprenörerna än tidigare år då endast de två huvudleverantörerna redovisats. Data för 2018 är därmed inte fullt jämförbar med 2017 års data.

Avfall år 2018, totalt för koncernen 217 045 (133 432) ton

CO2 utsläpp

GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-3

Datainsamlingsprocessen och beräkningsmetoden för utsläpp av Scope 1 och 3 har uppdaterats under 2018, detta i ett led för att förbättra Peabs rapportering av klimatdata. En av de större uppdateringarna är; uppdateringen av emissionsfaktorer för beräkning av Scope 1-utsläpp från bränsleförbrukning, detta för att spegla utvecklingen av bränsleinnehåll. En annan betydande förändring är att ett stort antal externa åkare hade bränslekort som gick genom Peab under 2017, vilket inte var fallet under 2018. Data för 2018 är därmed inte fullt jämförbar med 2017 års data. Data för samtliga scope har samlats in från leverantörer.

Scope 1: Utsläpp från bränsle har beräknats med hjälp av emissionsfaktorer från bränsle leverantörer och Naturvårdsverket. I de fall emissionsfaktorer inte har funnits tillgängliga för ett specifikt bränsle har faktorer antagits baserat på bränslets likhet med andra bränslen. Utsläpp har enbart beräknats för Peab Sverige.

Scope 2: CO2e beräkningarna för elanvändningen baseras på EPD från central avtalsleverantör. Utsläpp har enbart beräknats för Peab Sverige.

Scope 3: Utsläpp av CO2e från genererat avfall har beräknats med ett branschutvecklat verktyg. Tjänsteresor inkluderar de flygresor som bokats via Peabs reseleverantör och CO2e uppgifter för flygresorna är framtagna enligt STS Standard. Utsläpp från flygresor är beräknat för Sverige och Norge och utsläpp från genererat avfall är beräknat för Sverige och Finland.

Energiförbrukning

GRI 302-1

Datainsamlingsprocessen och beräkningsmetoden för bränsleförbrukning har uppdaterats under 2018, detta i ett led för att förbättra Peabs rapportering av energiförbrukning. En av de större uppdateringarna är; uppdatering av faktorer för beräkning av energiinnehåll i bränsle, detta för att spegla utvecklingen av energiinnehåll i bränslen. En annan betydande förändring är att ett stort antal externa åkare hade bränslekort som gick genom Peab under 2017, vilket inte var fallet under 2018. Data för 2018 är därmed inte fullt jämförbar med 2017 års data.

Data inkluderar enbart energianvändningen i den svenska verksamheten. Elektriciteten är avgränsad till den el som köpts via en central avtalsleverantör, vilket uppskattningsvis motsvarar ca 50 procent av inköpsvolymen för el i Sverige.

Elen är miljödeklarerad. Data för bränslet är baserad på antal inköpta liter. Energiinnehållet är beräknat i GJ med hjälp av omvandlingsfaktorer från bränsleleverantörer. I de fall omvandlingsfaktorer inte har funnits tillgängliga för ett specifikt bränsle har faktorer antagits baserat på bränslets likhet med andra bränslen. För elektricitet och bränsle har omvandlingsfaktorn 1 MWh = 3,6 GJ (Naturvårdsverket 2018) använts.

Total energiförbrukning 459 444 (665 018) Mwh
Primära bränsletyper, MWh
Övriga bränsletyper, MWh