Not 15 Skatter

Redovisade i resultaträkningen

Group, MSEK 2018 2017
Koncernen, Mkr 2018 2017
Current tax expenses/income Aktuell skattekostnad/skatteintäkt
Tax expenses for the year Årets skattekostnad -451 -548
Adjustment of tax attributable to previous years Justering av skatt hänförlig till tidigare år -2 7
-453 -541
Deferred tax expenses/income Uppskjuten skattekostnad/skatteintäkt
Temporary differences Temporära skillnader 7 126
Capitalized tax value of loss carry-forwards during the year Under året aktiverat skattevärde i underskottsavdrag 4 3
Utilisation of capitalized tax value of loss carry-forwards Utnyttjande av aktiverat skattevärde i underskottsavdrag -75 -30
Changed tax rates Förändrade skattesatser -38 -1
Revaluation of recognized deferred tax values Omvärdering av redovisade värden av uppskjutna skatter 137 52
35 150
Total recognized tax expenses in the Group Totalt redovisad skattekostnad i koncernen -418 -391

 

Parent company, MSEK 2018 2017
Moderbolaget, Mkr 2018 2017
Current tax expenses/income Aktuell skattekostnad/skatteintäkt
Tax expenses for the year Årets skattekostnad -404 -520
Adjustment of tax attributable to previous years Justering av skatt hänförlig till tidigare år 1
-403 -520
Deferred tax expenses/income Uppskjuten skattekostnad/skatteintäkt
Temporary differences Temporära skillnader 8 11
Changed tax rates Förändrade skattesatser -7
1 11
Total recognized tax expenses in the parent company Totalt redovisad skattekostnad i moderbolaget -402 -509

Avstämning av effektiv skatt

Group, MSEK 2018 2018 (%) 2017 2017 (%)
Koncernen, Mkr 2018 2018 (%) 2017 2017 (%)
Pre-tax profit Resultat före skatt 2 518 2 458
Tax in accordance with tax rate for the parent company Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget -554 22,0 -541 22,0
Effect of other tax rates for foreign subsidiaries Effekt av andra skattesatser för utländska dotterföretag 4 -0,2 1 -0,0
Non-deductible expenses Ej avdragsgilla kostnader -52 2,1 -106 4,3
Tax exempt income Ej skattepliktiga intäkter 51 -2,0 172 -7,0
Deductible non profit-influencing items Avdragsgilla ej resultatpåverkande poster 6 -0,2 8 -0,3
Revaluation of reported deferred tax values Omvärdering av redovisade värden av uppskjutna skatter 137 -5,5 52 -2,1
Utilized non-capitalized loss carry-forwards Utnyttjade ej aktiverade underskottsavdrag 8 -0,3 2 -0,1
Tax attributable to previous years Skatt hänförlig till tidigare år -2 0,1 7 -0,3
Changed tax rates Förändrade skattesatser -38 1,5 -1 0,0
Increase in loss carry-forwards without corresponding capitalization of deferred tax Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt -3 0,1 -24 1,0
Effect net profit of joint ventures Effekt nettoresultat joint ventures 25 -1,0 39 -1,6
Recognized effective tax Redovisad effektiv skatt -418 16,6 -391 15,9

 

Parent company, MSEK 2018 2018 (%) 2017 2017 (%)
Moderbolaget, Mkr 2018 2018 (%) 2017 2017 (%)
Pre-tax profit Resultat före skatt 3 211 2 526
Tax according to tax rate for the parent company Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget -706 22,0 -556 22,0
Non-deductible expenses Ej avdragsgilla kostnader -29 0,9 -1 0,0
Tax exempt income Ej skattepliktiga intäkter 333 -10,4 40 -1,6
Deductible non profit-influencing items Avdragsgilla ej resultatpåverkande poster 6 -0,2 8 -0,3
Tax attributable to previous years Skatt hänförlig till tidigare år 1 -0,0
Changed tax rates Förändrade skattesatser -7 0,2
Recognized effective tax Redovisad effektiv skatt -402 12,5 -509 20,1

Skatt hänförligt till övrigt totalresultat

Pre-tax Tax After tax Pre-tax Tax After tax
Group, MSEK 2018 2017
Före skatt Skatt Efter skatt Före skatt Skatt Efter skatt
Koncernen, Mkr 2018 2017
Translation difference for the year foreign operations Årets omräkningsdifferens utländska verksamheter 86 1 87 -55 -4 -59
Financial assets available-for-sale Finansiella tillgångar som kan säljas -55 -55
Cash flow hedges Kassaflödessäkringar 20 -4 16 112 -12 100
Other comprehensive income Övrigt totalresultat 106 -3 103 2 -16 -14

Redovisade i balansräkningen

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder

Deferred tax recoverables Deferred tax liabilities Net Changes recognized in profit/loss for the year
Group, MSEK 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Netto Förändringar redovisade i årets resultat
Koncernen, Mkr 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Intangible assets Immateriella anläggningstillgångar -60 -68 -60 -68 8 6
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar -389 -396 -389 -396 -9 -52
Investment property Förvaltningsfastigheter -2 -11 -2 -11 0 -13
Financial fixed assets Finansiella anläggningstillgångar 1 1 1 1 0 41
Project and development properties Projekt- och exploateringsfastigheter 10 -152 -152 10 -175 16
Inventories Varulager 0 1 0 1 0 0
Accounts receivable Kundfordringar 3 18 3 18 -15 15
Worked-up not invoiced income Upparbetad ej fakturerad intäkt 72 -75 72 -75 154 -7
Other receivables Övriga fordringar 0 -1 -0 -1 1 0
Interest-bearing liabilities Räntebärande skulder 107 102 107 102 5 5
Provisions for pensions Pensionsavsättningar 125 107 125 107 17 25
Provisions Avsättningar 64 79 64 79 -22 17
Invoiced income not worked-up Fakturerad ej upparbetad intäkt 223 267 223 267 -43 31
Other liabilities Övriga skulder 263 224 263 224 44 63
Loss carry-forwards Underskottsavdrag 200 151 200 151 51 22
Tax allocation reserves Periodiseringsfonder -427 -289 -427 -289 -138 -173
Safety reserve Säkerhetsreserv -151 -308 -151 -308 157 154
Tax recoverables/tax liabilities Skattefordringar/-skulder 1 058 960 -1 181 -1 148 -123 -188
Offset Kvittning -1 058 -947 1 058 947
Net Netto 13 -123 -201 -123 -188 35 150

 

Deferred tax recoverables Changes recognized in profit/loss for the year
Parent company, MSEK 2018 2017 2018 2017
Uppskjuten skattefordran Förändringar redovisade i årets resultat
Moderbolaget, Mkr 2018 2017 2018 2017
Provisions for pensions Pensionsavsättningar 109 107 2 10
Other liabilities Övriga skulder 2 3 -1 1
Net Netto 111 110 1 11

Ej redovisade uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag

Vid värderingen av uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag har hänsyn tagits till bland annat skriftväxling med Skatteverket i Sverige samt bedömningar tillsammans med extern skatteexpertis om avdragsrätten för enskilda underskott. Per 2018-12-31 är bedömningen att det inte finns någon osäkerhet i avdragsrätten för underskotten i Sverige och den uppskjutna skatten är därför fullt ut redovisad som en tillgång. Värdet av den uppskjutna skatten på underskottsavdrag i Sverige som inte redovisades som tillgång per 2017-12-31 på grund av osäkerhet i avdragsrätten för underskotten uppgick till 137 Mkr.

För den norska verksamheten kvarstår en osäkerhet kring det framtida utnyttjandet av underskottsavdrag uppgående till 508 Mkr (504). Dessa har inte aktiverats. Skattevärdet av de ej aktiverade underskottsavdragen uppgår till 112 Mkr (116).

Förändrade skattesatser

Från och med 2019 är skattesatsen i Sverige ändrad till 21,4 procent från 22 procent som gällde under 2018. Från och med 2021 kommer skattesatsen i Sverige att ändras till 20,6 procent.

Från och med 2019 är skattesatsen i Norge ändrad till 22 procent från 23 procent som gällde under 2018. Under 2017 uppgick skattesatsen i Norge till 24 procent.

De skattemässigt temporära skillnaderna i Sverige och i Norge är värderade till den skattesats som gäller vid den tidpunkt som den temporära skillnaden förväntas upphöra.