Ett hållbart arbetssätt och starka kärnvärden bygger säkra affärer

Peab står starkt. Efter vårt bästa resultat någonsin 2018 går vi in i 2019 med en välfylld orderstock, stark finansiell ställning och med fyra samverkande affärsområden som tillsammans ger Peab bredd, riskspridning och stabilitet.

Vi kan se tillbaka på ett framgångsrikt 2018 där såväl omsättning som resultat och marginal ökade för koncernen. Samtliga affärsområden utvecklades positivt och vi kunde glädjas åt effekten av allt arbete vi lagt ner på att bygga ett starkare och stabilare Peab. Rörelseresultatet uppgick till höga 2,6 miljarder kronor med en förbättrad rörelsemarginal på 4,9 procent. Även om orderingången var något lägre under avslutningen av året summerade den till 51,1 miljarder kronor för helåret 2018, vilket gav oss en utgående orderstock på 45,8 miljarder kronor. Entreprenadverksamheterna Bygg och Anläggning levererade ökad omsättning och resultat och Industri redovisade tydliga resultatförbättringar. För Projektutveckling innebar en svagare bostadsmarknad något minskad omsättning och lägre resultat för Bostadsutveckling medan Fastighetsutveckling uppvisade resultatförbättringar i våra hel- och delägda fastighetsinnehav. Kassaflöde och nettoskuld har under året påverkats av ökad rörelsekapitalbindning och fortsatta investeringar i maskiner och uppbyggnad av drifts- och förvaltningsfastigheter. Koncernens soliditet uppgick vid årsskiftet till 30,4 procent vilket är en bra bit över vårt mål på 25 procent.

Olika förutsättningar på en totalmarknad i sidled

Bostadsbyggandet i Sverige förväntas fortsätta minska under 2019 medan övrigt husbyggande förväntas vara på oförändrad nivå. I Norge väntas en utplaning för bostäder och övrigt husbyggande. Byggmarknaden i Finland väntas uppvisa en ökning för bostäder och en utveckling i sidled för övrigt husbyggande. För anläggningsmarknaden i Sverige och Norge bedöms marknadsförutsättningarna som fortsatt goda under 2019, framförallt drivna av offentliga infrastruktursatsningar. Stabil ekonomi i de nordiska länderna och ett stort underliggande behov ger ett bra fundament för byggmarknaden över tid.

Nordens samhällsbyggare arbetar hållbart

För Peab innebär ett ansvarsfullt företagande att arbeta hållbart. Vårt hållbara arbete har sin utgångspunkt i FN:s Global Compact (som vi stödjer och avser att fortsätta stödja), de globala målen för hållbar utveckling, våra kärnvärden, vår affärsidé, vår vision, våra strategiska mål och vår Uppförandekod. Under beaktande av hållbarhetsaspekterna Människa, Miljö och Affär har vi fastställt fokusområden och affärsplanemål för perioden 2018­-2020. Vi har också identifierat risker inom varje hållbarhetsaspekt. Våra fokusområden och affärsplanemål ger oss vägledning när vi implementerar och konkretiserar vårt hållbara arbete så att varje medarbetare kan omsätta det i sin roll och sin vardag.

Viktiga steg mot en sund bransch och säkra affärer

Under de senaste två åren har Peab tagit krafttag för att verka för en hållbar bransch där sund konkurrens råder. Kompetensutmaningen i branschen är fortsatt stor och för att hantera den och kunna tillhandahålla de produkter och tjänster som kunden efterfrågar, i rätt tid, till rätt pris och med rätt kvalitet, behöver vi både inhemsk och utländsk arbetskraft. En öppnare arbetsmarknad ställer större krav på tydliga spelregler och lika villkor. Här har vår bransch en stor utmaning då den är komplex och består av så många aktörer. Vi har under året fortsatt vårt interna arbete för säkra affärer och vidtog därför en rad åtgärder så som bland annat skärpt egenkontroll, tuffare inköpsstyrning och en mer proaktiv riskhantering. Parallellt har vi ställt tuffare krav på andra aktörer. Vi har också engagerat oss i olika samarbetsprojekt där vi tillsammans, genom transparens och gemensamma rutiner, gradvis gjort branschens spelregler sundare. Idag är kunskapen och öppenheten i de här frågorna betydligt större än tidigare men det finns mycket kvar att göra. Sund konkurrens och säkra affärer kommer tillhöra våra främsta prioriteringar även framgent.

Mångfald genom att utveckla människan

Peab består av 15 000 skickliga, engagerade människor. En av mina viktigaste hjärtefrågor som VD är att var och en av dem ska känna delaktighet och ägarskap för våra kärnvärden och att de ska kunna utveckla sin fulla potential hos oss. Det bygger i förlängningen Peabandan; en kultur som både attraherar och behåller mångfald. Parallellt med att utveckla våra medarbetare ska vi fortsätta engagera oss för att bredda branschen och öppna upp den för fler skickliga människor. Därför fortsätter vi bland annat att utbilda varje medarbetare i mångfald och likabehandling och att aktivt utveckla vår säkerhetskultur. Vid årsskiftet gick vi i mål med 100-klubben, där 102 nyanlända vuxna fått praktik eller arbete i Peab. Genom Peabskolan har minst lika många nyanlända ungdomar fått en svensk utbildning. Jag är stolt över vårt integrationsarbete och tacksam för alla nya, kompetenta medarbetare.

Vi har lärt oss mycket om att inkludera människor med olika bakgrunder de senaste åren. Nu fortsätter vi det arbetet.

En bred affärsmodell ger stabilitet och ett starkt erbjudande

Vi har en affärsmodell som är unik, där 15 000 medarbetare som delar samma kärnvärden förenas i fyra affärsområden och tillsammans skapar helhetslösningar till våra kunder.

Våra affärsområden skapar konkurrenskraft och unika möjligheter till samverkan för en effektiv och kvalitetssäkrad produktion, från ax till limpa. Genom att använda konceptualiserade byggmetoder och tekniska lösningar i allt högre utsträckning vill vi ta kvalitet och effektivitet ett steg till för våra kunder under 2019. Människorna, kärnvärdena, affärsmodellen och moderna produktionsmetoder leder oss mot våra strategiska målsättningar; att ha de nöjdaste kunderna, vara den bästa arbetsplatsen och det mest lönsamma företaget i branschen.

60 år av samhällsbyggande

Peab startades 1959 vilket innebär att Peab nu fyller 60 år. Vårt fantastiska företag bygger samhällen på samma grundstenar idag som då, med våra kärnvärden som utgångspunkt och en önskan att bygga för människor. Nu ser jag fram emot att ta det arbetet vidare. I 60 år har vi varit i ständig utveckling men aldrig glömt våra rötter. Den balansen gör Peab unikt och hållbart.

Jag vill tacka var och en av våra skickliga, engagerade medarbetare; ni som är med oss idag och ni som var med för 60 år sedan och lade första stenen till det här unika företaget.

Det är vi tillsammans som bygger Peab.

4,9%

Rörelsemarginalen förbättrades till 4,9 procent jämfört med 4,8 procent för 2017.

45,8 Mdkr

Orderstocken uppgick vid utgången av 2018 till höga 45,8 miljarder kronor (40,2).

”Vår affärsmodell med fyra samverkande affärsområden skapar möjligheter genom hela värde­kedjan i våra projekt”

Förslöv i mars 2019


Jesper Göransson
VD och koncernchef