Affärsområde bygg

Övrigt husbyggande kompenserar för dämpad bostadsproduktion

Nyckeltal

2018 2017 2016
2018 2017 2016
Net sales, MSEK Nettoomsättning, Mkr 28 340 26 726 24 121
Operating profit, MSEK Rörelseresultat, Mkr 670 602 542
Operating margin, % Rörelsemarginal, % 2,4 2,3 2,2
Orders received, MSEK Orderingång, Mkr 31 007 29 280 27 883
Order backlog on 31 December, MSEK Orderstock per 31 december, Mkr 29 776 26 805 24 160
Number of employees on 31 December Antal anställda per 31 december 6 631 6 685 6 600

Med lokal förankring nära kunderna utför affärsområde Bygg entreprenader åt både externa och interna kunder. Byggprojekten omfattar allt från nyproduktion av bostäder, offentliga och kommersiella lokaler till renoveringar och om- och tillbyggnadsarbeten samt byggservicetjänster.

Affärsområde Byggs verksamhet bedrivs genom cirka 150 platskontor runt om i Norden, organiserade i tolv regioner i Sverige, tre i Norge och två i Finland. Tre specialiserade bostadsproducerande regioner finns i Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen. Byggserviceverksamheten är en rikstäckande region i Sverige med fokus på storstadsområdena medan övriga regioner bedriver alla typer av byggprojekt inom sitt geografiska område.

Verksamheten 2018

Byggmarknaden var fortsatt stark i Sverige och orderingången för affärsområde Bygg låg på en hög nivå under året. Även om bostadsproduktionen minskat något, framförallt i Stockholmsområdet, står bostäder fortfarande för en betydande del av affärsområdets totala verksamhet.

Medan efterfrågan på bostäder har minskat har behovet av ny- och ombyggnad av privata och offentliga lokaler varit hög, vilket gynnat övrig husbyggnation. Nya samhällsfastigheter behövs i Sverige samtidigt som befintliga byggnader i många fall behöver renoveras. I Stockholm byggs till exempel Medborgarhuset på Södermalm om på uppdrag av Fastighetskontoret, Stockholm Stad. Projektet ställer stora krav på försiktighet för att bevara byggnadens kulturhistoriska arv. I maj togs det första spadtaget på den nya bad- och idrottsanläggningen i Köping som Peab bygger på uppdrag av Köpings kommun. På 10 570 kvadratmeter ryms flera bassänger, en vattenrutschbana och en idrottshall.

Peab har en lång erfarenhet av att bygga vårdbyggnader och under året har ett flertal om- och tillbyggnadsprojekt pågått, bland annat nya psykiatrilokaler i Kalmar på uppdrag av Landstinget i Kalmar län, Sollentuna sjukhus åt Locum i Stockholm, Södra Älvsborgs sjukhus i Borås åt Västfastigheter samt akutmottagningen på Sunderbysjukhus i Luleå åt Region Norrbotten.

Peab Byggservice är med sitt rikstäckande erbjudande inom ombyggnad, renovering och service en viktig komponent i affärsområdets eftermarknadserbjudande. Under hösten 2018 slöt Byggservice ett rikstäckande avtal med statliga Specialfastigheter. I upphandlingen ställdes höga säkerhets- och skyddskrav samt stor erfarenhet av att utföra projekt i verksamheter som har pågående verksamhet alla dagar om året.

I Norge liknar marknadsutsikterna de svenska, med ett något minskat bostadsbyggande och en tydlig uppgång för övrigt husbyggande under året. I nordliga Tromsö färdigställdes projektet MH2 under året, som är nya lokaler för medicinsk forskning vid det befintliga universitetet. I Tromsö färdigställdes även det egenutvecklade bostadsprojektet Himmel & Hav. Området, som ligger nära strandkanten, innefattar 87 lägenheter i varierande storlekar med parkeringsmöjligheter, gym och utomhusområde.

I Oslo byggs 111 egenutvecklade lägenheter på Carl Berner Torg, det första projekt inom Peab som genomförs med en helt digital byggarbetsplats. Alla i projektorganisationen använder digitala hjälpmedel för att kommunicera och dokumentera projektet.

Byggmarknaden i Finland har påverkats positivt av tillväxten i ekonomin och alla byggsegment har haft en tillväxt under 2018. Peab finns idag representerat på de flesta större orter i Finland och under året har vi bland annat byggt ett kombinerat kontors- och bostadshus i Jyväskylä med en dagligvarubutik i bottenplan. Utbyggnaden av Hyvinge sjukhus utanför Helsingfors färdigställdes också under året. I utbyggnaden finns specialiserad primärvård och ett antal olika behandlingsavdelningar till en yta om 22 800 kvadratmeter.

I Helsingfors byggs även det egenutvecklade bostadsprojektet Goldfinger med 109 lägenheter på en halvö i staden. Goldfinger är ett projekt som kännetecknas av inspirerande arkitektur och smarta boenden. Det är beräknat att färdigställas under 2020. I Kristinestad färdigställdes under året en drygt 2 000 kvadratmeter stor utbyggnad av äldreboendet Kristinahemmet. På Kristinahemmet erbjuds äldre, långtidssjuka och handikappade vård och omsorg under dygnets alla timmar.

Hållbara byggnader

Att bygga hållbart är en viktig del i att vara Nordens samhällsbyggare. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi ständigt vårt hållbara erbjudande. Under året erhöll affärsområdet en egen grundlicens för Svanenmärkta byggnader. Det första projektet att byggas inom grundlicensen är en grundskola i Vårgårda som därmed blir en av Sveriges första Svanenmärkta skolor. I Göteborg byggs det stora kontorskvarteret Platinan åt Vasakronan enligt certifieringen LEED med målsättning på högsta betyg Platinum. I Uppsala påbörjades en om- och tillbyggnad av stadshuset som certifieras enligt BREEAM med klassningsnivå Excellent och i Kiruna färdigställdes det nya stadshuset Kristallen med LKAB som uppdragsgivare med certifieringen Miljöbyggnad Silver.

I Norge har Peab bland annat fått uppdraget att bygga Alta äldreboende med en stark hållbarhetsprofil då det byggs helt i massivt trä. Projektet omfattar totalt fem byggnader med en sammanlagd yta om 24 000 kvadratmeter.

I Jyväskylä i Finland påbörjades en LEED-certifierad kontorsbyggnad om 10 660 kvadratmeter enligt Peabs Business Garden Koncept. Konceptet är framtaget för att lokaler ska vara så flexibla och anpassningsbara som möjligt.

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nettoomsättningen för 2018 ökade med sex procent och uppgick till 28 340 Mkr (26 726). Ökningen fördelar sig över alla tre länderna. I nettoomsättningen är det en ökad andel övrig husbyggnad till både privata och offentliga kunder.

Rörelseresultatet för 2018 uppgick till 670 Mkr (602) och rörelsemarginalen uppgick till 2,4 procent (2,3).

ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK

Orderingången under 2018 ökade jämfört med föregående år och uppgick till 31 007 Mkr (29 280). I orderingången ingick bland annat ett större kontorsprojekt, Platinan i Göteborg åt Vasakronan, om 2 100 Mkr. Orderingången är väl diversifierad vad gäller produkt och geografi. I orderingången har lägre volymer från bostadsprojekt kompenserats av övrigt husbyggande.

Orderstocken per den 31 december 2018 ökade till 29 776 Mkr jämfört med 26 805 Mkr vid utgången av december 2017.

Projektfördelning orderstock, 31 dec 2018

Rörelseresultat och marginal

Nettoomsättning

Per produktområde, 2018
Per verksamhetstyp, 2018
Per kundtyp, 2018
Per geografisk marknad, 2018