Not 9 Statliga stöd

Statliga bidrag relaterade till tillgångar uppgick i koncernen under 2018 till 2 Mkr (3). Bidragen har reducerat tillgångarnas redovisade värden i balansräkningen.

Statliga bidrag som erhållits som ersättningar för kostnader uppgick under 2018 till 4 Mkr (3) och har reducerat kostnaderna i resultaträkningen.