Not 33 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Parent company, MSEK 2018 2017
Moderbolaget, Mkr 2018 2017
Accrued payroll expenses Upplupna lönekostnader 38 43
Accrued social security expenses Upplupna sociala avgifter 18 18
Accrued overhead expenses Upplupna omkostnader 10 15
Total Summa 66 76