Affärsområde industri

Lönsam tillväxt på en god bygg- och anläggningsmarknad

Nyckeltal

2018 2017 2016
2018 2017 2016
Net sales, MSEK Nettoomsättning, Mkr 13 284 12 761 12 161
Operating profit, MSEK Rörelseresultat, Mkr 977 867 753
Operating margin, % Rörelsemarginal, % 7,4 6,8 6,2
Orders received, MSEK Orderingång, Mkr 5 111 5 152
Order backlog on 31 December, MSEK Orderstock per 31 december, Mkr 2 246 2 533
Capital employed on 31 December, MSEK Sysselsatt kapital per 31 december, Mkr 6 432 5 781 5 416
Number of employees on 31 December Antal anställda per 31 december 3 484 3 452 3 385
Concrete, thousands of m3 1) Betong, tusentals m3 1) 1 294 1 221 1 101
Asphalt, thousands of tons 1) Asfalt, tusentals ton 1) 2 706 2 619 2 589
Gravel and Rock, thousands of tons 1) Grus och Berg, tusentals ton 1) 14 681 14 799 13 109
1) Avser såld mängd

Affärsområde Industri är en totalleverantör av produkter och tjänster som behövs för ett hållbart och kostnadseffektivt genomförande av bygg- och anläggningsprojekt på den svenska, norska och finska marknaden. I affärsområdets erbjudande ingår allt från grus- och bergmaterial, betong, asfaltering, tillfällig el till prefabricerade betongelement. Affärsområdet bistår även med uthyrning av kranar, import och distribution av bindemedel till betongindustrin, maskiner och transporter samt återvinner produktionsavfall.

Genom stark organisk tillväxt, kompletterat med strategiska förvärv, har Industri byggt upp starka varumärken som kompletterar varumärket Peab. Bland dessa återfinns Lambertsson, Swerock, Cliffton, Swecem, Skandinaviska Byggelement, Glacell, ATS Kraftservice, Lättklinkerbetong, Smidmek, Virtanen, Kranor och Ferdigbetong.

Med lokal förankring utför bolagen uppdrag i både liten och stor skala. Affärsområdet bedrivs genom sex produktområden; Asfalt, Betong, Grus och Berg, Transport och Maskin, Uthyrning samt Byggsystem.

VERKSAMHETEN 2018

Den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden har haft en positiv utveckling under 2018. Början av året präglades dock av en lång och hård vinter som påverkade framförallt produktområdena Grus och Berg samt Asfalt. En hög produktionstakt under resterande delen av året bidrog till en stark tillväxt under 2018.

Utveckling genom kompletterande förvärv

Asfaltpartner i Väst Produktion AB (Aspa), med verksamhet i Västra Götaland och med tyngdpunkt i Göteborg och Boråsregionen, förvärvades under året som en del i Peab Asfalts strategi att bli den bästa asfaltleverantören i Västsverige. I Norrland stärkte vi vår position inom el-entreprenader genom förvärvet av Hoffmans Entreprenad AB.

Fortsatt goda volymer inom Swerock

Utvecklingen på Swerocks marknader i Sverige, Norge och Finland var fortsatt god under 2018. Betongproduktionen har gått på högtryck trots en avmattning inom bostadsproduktion i Sverige, framför allt i storstadsområdena. Minskade volymer på bostadssidan har kompenserats av övrigt husbyggande och anläggningsprojekt. Under året invigdes en ny miljövänlig betongfabrik i Kållered. Fabrikens uppvärmningssystem drivs av bioolja samt har ett slutet vattensystem.

I Finland öppnades en ny betongfabrik i Esbo utanför Helsingfors och Swerock etablerades som varumärke och blev väl mottaget av marknaden.

Grus och Berg har haft en stabil produktion med höga volymer i flera av våra täkter. Sametableringar med Fabriksbetong, Asfalt och Recycling stärker vår position på marknaden samt skapar förbättrade synergier i produktionen. Att etablera täkter i strategiska områden är fortsatt prioriterat.

Transport och Maskin har haft en hög beläggning under 2018 på såväl fordon som maskiner. Inom Transport och Maskin ingår också Recycling, vars syfte är att skapa nya hållbara material av restprodukter från bygg- och anläggningsprojekt och från industriprocesser. Det gör man genom att förebygga uppkomsten av avfall och återvinna det som uppstår på ett miljömässigt sätt. Bland annat hanteras och sorteras förorenade jordar, överskottsmassor, betong- och asfaltsrester samt bygg- och rivningsavfall. Recyclings volymer har fortsatt att öka under 2018.

Mot nya rekordvolymer för Asfalt

Asfaltverksamheten fortsätter att utvecklas positivt med en stabil och bra produktion i asfaltverken. Avtal med Trafikverket, Swedavia och ett växande antal kommunkontrakt gör att Asfalt har en stark marknadsposition. Etableringen av en egen PolymerModifierad Bitumen (PMB) fabrik i Västerås under året säkrar kvalitet och försörjning av tillsatsmedel. Våra väletablerade laboratorier säkerställer både att vi håller hög produktkvalitet och bedriver utveckling av såväl nya produkter som produktionsmetoder.

Konceptet ECO-Asfalt® stod 2018 för över 95 procent av Peabs totala produktion vid stationära verk i Sverige. Koldioxidutsläppen beräknas ha minskat under 2018 med 42 000 ton (39 000), vilket motsvarar cirka 32 000 bilar (30 000) som kör 1 300 mil vardera (100 g CO2-ekv/km). Läs mer om ECO-Asfalt® och våra andra initiativ inom miljö- och hållbarhetsområdet i avsnittet Miljö.

Strategisk nyetablering och höjd effektivitet i Byggsystem

Effektiviseringen av Byggsystems verksamhet har fortsatt under året och produktionen har koncentrerats till färre produktionsenheter, lokaliserade närmare kunden för att bättre möta efterfrågan. Under året genomfördes en kapacitetsökande investering vid håldäckstillverkningen i Hallstahammar och i Göteborgsregionen utökade Smidmek sin verksamhet, vilket resulterade i ett flertal nya, stora order.

Hög efterfrågan på Uthyrning

Lambertsson visade en lönsam tillväxt under året, där trafikanordningar var den enhet som växte mest. Antalet depåer utökades med nya etableringar i Borås, Solna, Nacka och i Trollhättan. Allt större fokus på hållbara erbjudanden har lett till ökade investeringar i så kallade gröna maskiner för att minska utsläppen. Under året lanserades den digitala tjänsten LambertssonOnline, ett digitalt verktyg som visualiserar pågående maskinhyror, sorterar, filtrerar och markera slutdatum direkt i mobiltelefonen. Kranverksamheten i Sverige (Lambertsson), Norge (Kranor) och Finland (Virtanen) har haft mycket hög aktivitet under året.

Nettoomsättning och resultat

Nettoomsättningen för 2018 ökade med fyra procent och uppgick till 13 284 Mkr (12 761). Den gynnsamma bygg- och anläggningsmarknaden har haft en positiv effekt på samtliga produktområden. Även justerat för förvärvade och avyttrade enheter ökade omsättningen med fyra procent. Omsättningsökningen är relaterad till alla produktområden förutom Transport och Maskin som hade en lägre omsättning.

Rörelseresultatet för 2018 uppgick till 977 Mkr (867) och rörelsemarginalen förbättrades till 7,4 procent (6,8). Det ökade rörelseresultatet är främst hänförbart till Asfalt samt förbättringar inom Byggsystem.

Sysselsatt kapital i affärsområde Industri uppgick vid årets slut till 6 432 Mkr (5 781). Ökningen förklaras främst av ökade maskininvesteringar.

Orderingång och orderstock

Orderingången uppgick under 2018 till 5 111 Mkr (5 152). Vid utgången av året uppgick orderstocken till 2 246 Mkr (2 533).

Nettoomsättning

Per produktområde, 2018
Per geografisk marknad, 2018
Andelar av nettoomsättningen, 2018

Rörelseresultat och marginal

Sysselsatt kapital per produktområde, 31 december 2018