Peab bygger för människan

Peab bygger för människan. Allt vi gör ska bidra till en hållbar samhällsutveckling där människans villkor är i centrum. Det betyder att vi vill bygga hållbara, trygga boendemiljöer, anlägga infrastruktur som är för alla och delta i utvecklingen av hållbara material och metoder till rimliga kostnader. Det betyder också att vi vill bidra till ungas lika villkor och till integrationen av kompetenta, nyanlända medarbetare. För att kunna göra det börjar vi i vår egen verksamhet genom att säkerställa en god arbetsmiljö, inkluderande arbetsplatser och utvecklingsmöjligheter för alla.

Allt börjar med medarbetarna

Allt vi gör börjar med våra medarbetare. Vårt erbjudande byggs och formas av skickliga människor. Det är oerhört viktigt för Peab att varje medarbetare upplever sitt arbete som tryggt, meningsfullt och utvecklande. Vi vill kunna attrahera kompetens ur hela befolkningen genom att erbjuda ett inkluderande, jämställt företag där alla har möjlighet att utvecklas och där varje individ möts av ett gott ledarskap. Dessa faktorer skapar den bästa arbetsplatsen.

Trygga, säkra arbetsplatser och medarbetare som mår bra på jobbet

I likhet med bygg- och anläggningsbranschen i stort, exponeras även Peabs medarbetare för risker på arbetsplatserna. Peab har en nollvision för arbetsplatsolyckor vilken innebär att arbetsmiljö-, säkerhets- och hälsoarbetet är en av bolagets allra högsta prioriteringar. Jämfört med föregående år minskade antalet olyckor (definition: fler än 8 timmars frånvaro, per miljon arbetade timmar) från 15,1 till 14,2 under 2018. För att fortsätta förebygga tillbud, olyckor och skador samt för att främja hälsa och välbefinnande arbetar vi varje dag systematiskt och proaktivt med riskobservationer, riskbedömning, riskhantering och andra förebyggande åtgärder i den dagliga verksamheten. När vi upptäcker risker rapporterar och åtgärdar vi dem som en del av vårt systematiska arbetsmiljöarbete (SAM), där även uppföljning är en central del. Samtliga 14 614 medarbetare (100 procent) som vistas på Peabs arbetsplatser omfattas av ett hälso- och säkerhetshanteringssystem. Systemet är endast internt granskat.

Peab vill prioritera det förebyggande arbetsmiljöarbetet och under 2018 genomfördes ett omfattande projekt för att öka rapporteringen av riskobservationer i organisationen. Detta görs via ett OTR-system (Olycks- och tillbudsrapportering). Resultatet blev att antalet observationer ökade markant och Peab fick värdefull ny kunskap om mekanismerna som kan orsaka men framför allt förebygga risk. För att kunna arbeta proaktivt och främjande är det viktigt att förstå orsak och verkan; därför genomfördes under året första etappen av det koncernprojekt som, inom ramen för fokusområde Säkra affärer, syftar till att förbättra säkerhetskulturen i Peab. Det övergripande målet med detta långsiktiga projekt är att, genom ökad kunskap och ett förändrat risk- och säkerhetsbeteende, uppnå visionen om noll olyckor på våra arbetsplatser. Projektet bedrivs utifrån aktuell forskning, med stark förankring i våra lokala verksamheter i Sverige, Norge och Finland.

I augusti genomfördes Peabs årliga fokusvecka om hälsa och arbetsmiljö då medarbetare i ledande befattningar besöker koncernens arbetsplatser. I dialoger på arbetsplatserna fångar vi upp utmaningar men också de goda exempel som vi upplever trygga, hälsosamma och säkra. Under 2018 genomfördes 558 (791) arbetsplatsbesök av bland annat chefer och personer från koncernfunktionerna och 940 (798) dialogmöten hölls kring arbetsmiljön. Dialogerna handlade mycket om hur vi kan bli bättre på att visa hänsyn, att lyssna och kunna be om hjälp; ett samtalsämne som gjorde att fler av våra medarbetare än tidigare uppgav att de kände sig inkluderande.

Kompetensutmaning både för branschen och Peab

Bygg- och anläggningsbranschen är i stort behov av kvalificerad kompetens. Konkurrensen är stor och branschen har fortsatt stora utmaningar med att spegla samhällets befolkningssammansättning. Under 2018 vidareutvecklade Peab sitt arbete för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare. Samverkan med alla delar av utbildningsväsendet är ett av de viktigaste områdena för att attrahera ny kompetens och Peab eftersträvar hela tiden att utveckla formerna för denna samverkan. Praktik för såväl akademiker som yrkesstuderande, handledning av examensarbeten och samverkan i olika utvecklingsprojekt är bara några exempel. Allra viktigast är att säkerställa att våra befintliga medarbetare känner att de trivs och har möjlighet att utvecklas i Peab. Våra medarbetare är det viktigaste vi har.

Norsk branschsamverkan för fler unga småhusbyggare

I Norge gick Peab och en rad andra byggbolag samman under 2018 för att skapa en helt ny sorts branschutbildning tillsammans med alla ungdomsskolor i Oslo. 800 niondeklassare från 49 skolor fick under några dagar lära sig bygga småhus. Genom denna unika satsning hoppas man att fler unga ska välja att gå vidare inom bygg- och anläggningsbranschen.

Populär Peabutbildning på finska Metropolia Yrkeshögskola

Hösten 2018 anordnade Peab en fempoängskurs vid Metropolia Yrkeshögskola i Helsingfors. Kursen omfattade bland annat ansvarsfördelning på byggarbetsplatsen, mångfald, kommunikation, målstyrning och hantering av utmanande situationer. Chefer från Peab deltog även som föreläsare. Ett hundratal byggnadsstuderande deltog i kursen som avslutades med presentationer av grupparbeten i Peabs lokaler på Ultimes Business Garden i Helsingfors.

Vikten av en bra start

Vi vet att en god introduktion till både verksamhet och arbetsroll är avgörande för att våra nya medarbetare ska få en bra start. Extra viktigt är detta för unga personer som kanske aldrig tidigare varit i arbetslivet. Under 2018 deltog 730 (1 119) personer i introduktionsdagen för nyanställda, vilken syftar till att bredda kunskapen om Peabs verksamhet och kärnvärden. Som komplement erbjöds en digitalt baserad introduktion. Under 2019 kommer fler delar av introduktionen att digitaliseras och kompletteras med ett lokalt introduktionspaket.

Kompass vägleder fler på karriärkartan

Under 2018 utvecklade Peab den karriärkarta som påbörjades året innan, med målet att alla medarbetare ska kunna identifiera sin egen utvecklingsväg. Peabs breda verksamhet erbjuder oändliga möjligheter att utvecklas. Samtidigt är det viktigt att medarbetarna verkligen ser och förstår hur var och en kan växa i sin yrkesroll och ta nya steg på kartan genom att kombinera yrkeserfarenhet med kompetensutveckling. Syftet med karriärkartan är att illustrera hur nya vägar i karriären kan uppstå genom relevanta utvecklingsinsatser. Under året lanserades koncernens nya Learning management system ”Kompass” där alla medarbetare nu, oavsett yrkesroll, genom flexibla digitala lösningar och ett brett utbud kan vara aktiva i sin egen utvecklingsplanering. Inför 2019 är en av målsättningarna att medarbetarnas mål- och utvecklingssamtal ska inkluderas här och därmed få en naturlig koppling till karriär- och kompetensutveckling.

Mångfald och likabehandling – mer aktuellt än någonsin

Under 2018 fortsatte vi i Peab vårt omfattande och kunskapshöjande arbete inom jämställdhet, mångfald och likabehandling med utgångspunkt i FN:s Global Compact, Peabs uppförandekod och kärnvärden. Dessutom sattes kvantitativa mål för könsfördelning i varje affärsområde parallellt med att det strategiska och operativa arbetet med mångfald, jämställdhet och likabehandling fortsatte.

Alla medarbetare ska veta vad som gäller i Peab, ha kunskap om sina rättigheter och skyldigheter och känna ansvar för att värna nolltoleransen mot diskriminering, kränkningar, trakasserier, sexuella trakasserier och mobbning genom att stå upp för våra kärnvärden och främja likabehandling och inkludering. Vi har valt att bygga kunskap och ansvar genom dialog med våra medarbetare och vi utgår från Peabs likabehandlingsplan i det arbetet. En av uppgifterna för Peabs Etiska råd är att säkerställa att ärenden som rör kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering utreds av opartisk expertis, vanligtvis en extern utredare. Under 2018 utbildades 2 054 (3 380) medarbetare i mångfald och likabehandling, vilket ger en summa av cirka 7 000 medarbetare sedan hösten 2015 då metodiken infördes. Satsningen fortsätter under 2019.

Hela branschen har en mångfaldsutmaning och Peab är inget undantag. Särskilt utmanande är branschens könsfördelning. Andelen kvinnor i Peab är fortfarande 13 procent vilket manar till ett ökat förändringstempo 2019. Koncernen har nu satt skarpa mål avseende könsfördelning vilket ger förutsättningar för snabbare utveckling.

En annan viktig del i mångfaldsarbetet är vårt engagemang för integration av nyanlända på arbetsmarknaden. Vid nyår 2018 gick Peab i mål med 100-klubben och kunde konstatera att ett hundratal nyanlända vuxna fått praktik och/eller arbete sedan starten hösten 2015. Samtidigt gick 100 nyanlända ungdomar på Peabskolans Språkintroduktion. Vi ser hur nyanlända medför värdefull kompetens till Peab och under 2019 fortsätter integrationsarbetet.

Årlig lönekartläggning för jämställda löner

I Peab ska arbetets art, prestation och kompetens styra den individuella lönen, oberoende av faktorer som till exempel kön, ålder och etnisk bakgrund. I enlighet med svensk lagstiftning genomförs årligen en lönekartläggning med tillhörande analys av kvinnors och mäns löner. I Peabs lönekartläggning för 2018 upptäcktes 23 (49) fall av osakligt satta löner. Dessa löneskillnader korrigerades omgående. Motsvarande processer finns i Norge och Finland enligt respektive lands lagstiftning.

På Peabskolan utbildar vi både unga och vuxna

Peabskolan, Peabs tre fristående gymnasieskolor, fortsätter att utvecklas och i juni tog 65 (109) elever studenten. Under 2018 omfattade Peabskolan cirka 240 elever på bygg-­ och anläggningsprogrammet, 50 på introduktionsprogram mot yrkesutbildning och 90 på Språkintroduktion för nyanlända. Det betyder att 930 unga hittills fått sin gymnasieutbildning hos oss och nästan 70 procent av dem har fått arbete, de flesta i Peab. Möjligheten till praktik på Peabs arbetsplatser hos utbildade handledare är en viktig framgångsfaktor. I januari 2018 genomgick samtliga Peabskolor Skolinspektionens omfattande tillsyn utan en enda anmärkning, vilket är en bekräftelse av värdet på vårt mångåriga engagemang i ungas utbildning. Under året fortsatte Peabs engagemang i stiftelsen Mentor och Peabs medarbetare genomförde 40 (50) mentorinsatser för unga.

Peabs mångåriga satsningar på egna skolor har breddats till att även omfatta vuxenutbildning och under 2018 kunde Peabskolans dotterbolag genom utbildade, erfarna pedagoger utbilda 3 301 medarbetare inom områden som Uppförandekoden, likabehandling, värdegrund, etik, säkerhetskultur, arbetsmiljö och språk. Under 2019 ser detta antal ut att växa ytterligare.

Lokalt engagemang för ungdomar

Peabs riktlinjer för sponsring är sedan ett par år tillbaka helt fokuserad på ungdomar och mångfald, med stark lokal förankring. Under 2018 genomfördes 26 lokala samhällsbyggarprojekt i syfte att skapa en meningsfull fritid, sysselsättning och inspiration inför arbetslivet för unga. Under 2019 kommer Peabs lokala engagemang för ungdomar att utvecklas i form av ett helt nytt koncept, Peab Life.

Hållbarhetsaspekter

  • Hälsa och arbetsmiljö
  • Kompetensförsörjning
  • Jämställdhet, mångfald och likabehandling
  • Ungas utbildning
  • Mentorskap
  • Hållbar sponsring och Lokala samhällsbyggarprojekt

I december 2018 avslutades Peabs treåriga engagemang i 100-klubben, där vi genom en avsiktsförklaring med Arbetsförmedlingen lovat att erbjuda praktik eller arbete till 100 nyanlända. Vid årsskiftet gick vi i mål med 102 deltagare, tack vare ett stort engagemang i hela organisationen. Integrationsinitiativ som 100-klubben är en viktig del i vår roll som samhällsbyggare, men framför allt en värdefull del av vår kompetensförsörjning.

Nordisk samverkan kring yrkesutbildning

I september fick Peab och Peabskolan besök av en stor delegation från Finland. Bland besökarna märktes bland annat Aleksi Randell (VD för finska Byggnadsindustrin RT), Matti Harjuniemi (Ordförande för Finska Byggförbundet) och Pia Pakarinen (biträdande borgmästare i Helsingfors). Syftet med besöket var att titta på Peabs modell för yrkesutbildning, där näringslivet tar stort ansvar för att forma morgondagens medarbetare genom att driva en egen skola. Besöket blev startskottet för ett erfarenhetsutbyte mellan länderna kring hur framtidens moderna yrkesutbildning kan se ut.

Lyckat sommarlovsprojekt

Under två sommarveckor fick en grupp gymnasieungdomar i Solna prova på byggbranschen. De rustade upp fritidsklubben och kvartersgården Byparken under ledning av handledare och bygglärare från Peab och Peabskolan. Vid invigningen konstaterade de nöjda ungdomarna att det bästa varit samarbetet, gemenskapen och handledarna. Projektet var ett samarbete mellan Peab och Solna Stad.

– Det här betyder otroligt mycket för ungdomarna, det stärker självförtroendet och rustar dem för framtiden, säger Ulla Johansson, arbetsmarknadschef i Solna Stad.

– Sommarjobbsprojektet i Solna är ett fint exempel på hur kommun och näringsliv genom samverkan skapar möjligheter för ungdomar, säger Maria Hernroth, hållbarhetschef Peab.

Information om anställda/andra arbetstagare

GRI 102-8

Data har inhämtats ur HR-systemen i Sverige, Norge och Finland och därefter summerats.

Antal medarbetare per land och kön

Diagrammet visar antal medarbetare årligen per den 31 december. Vid utgången av 2018 hade Peab 14 614 (14 344) medarbetare varav 13,3 procent (12,8) var kvinnor.

Sverige
Norge
Finland
Hela Peab

Anställningsformer för alla medarbetare

Women Men
2018 2017 2018 2017
Kvinnor Män
2018 2017 2018 2017
Permanently employed Tillsvidareanställda 1 845 1 757 12 252 12 058
Project/temporary employees Projekt/ visstidsanställda 95 87 422 442

Anställningstyp för tillsvidareanställda

Women Men
2018 2017 2018 2017
Kvinnor Män
2018 2017 2018 2017
Full time employees Heltidsanställda 1 752 1 666 12 146 11 984
Part time employees Deltidsanställda 93 91 106 74

Medarbetarna uppdelade per personalkategori, kön och ålder

Tjänstemän med chefspositioner per kön
Övriga tjänstemän per kön
Yrkesarbetare per kön
Tjänstemän med chefspositioner per ålder
Övriga tjänstemän per ålder
Yrkesarbetare per ålder

Mångfald i Peabs styrelse och koncernledning (kön och ålder)

GRI 405-1

Kön
Ålder

Antal utbildningstimmar

GRI 404-1

Per medarbetare uppdelat på kön
Per medarbetare uppdelat på personalkategori