Hyvinge sjukhus

Hyvinge, Finland

Säkra affärer ger ansvarsfullt företagande

I Peab bedriver vi ett ansvarfullt företagande. Det är så vi har definierat den hållbara affären och det innebär att allt vi gör, bygger och anlägger ska genomföras under säkra och etiska förutsättningar där hänsyn tas till både människa och miljö. För att lyckas krävs det att vi har en hög riskmedvetenhet, ett omfattande förebyggande arbete och en mycket god planering, tillsammans med innovation, utveckling och samarbete. Vi vet att en hållbar leverantörskedja, god affärsetik och sunda arbetsförhållanden är viktiga nycklar till den hållbara affären.

Fortsatt förankring av uppförandekoden

Under 2018 implementerades Peabs uppdaterade Uppförandekod hos medarbetare och andra intressenter. Koden tar sin utgångspunkt i Peabs kärnvärden, affärsetik, affärsprinciper, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och miljö. Uppförandekoden beslutas av Peabs styrelse, gäller alla i Peabkoncernen och anger principerna för hur vi ska agera i olika situationer och gentemot varandra. Vi kräver också att Uppförandekoden respekteras och följs av våra affärspartners.

Strävan efter de nöjdaste kunderna

De årliga NKI­-undersökningar (Nöjd-Kund-Index) som görs med externa och interna företagskunder samt privata bostadskunder, syftar till att skapa förståelse för kundernas behov och önskemål samt att bygga långvariga kundrelationer. För 2018 var det sammanvägda NKI­-resultatet för Peabkoncernen 75 (75) på skalan 1­-100, där branschindex är 72. Peabs finska verksamhet uppnådde NKI-värdet 81 och på i den finska kvalitetsratingen EPSI placerade sig Peab högst av alla byggbolag.

Krav på socialt ansvar ökar

Vi välkomnar att våra beställares krav på socialt ansvar i samband med upphandlingar ökar i snabb takt. Det handlar till exempel om krav på att vi som företag ska bidra med att skapa sysselsättning lokalt för ungdomar, nyanlända eller personer med funktionsnedsättningar i samband med genomförandet av ett uppdrag. Dessa krav är väl förenliga med hur vi redan idag arbetar för att underlätta integration, bidra till utbildning och till ungas sysselsättning och vi ser fram emot att få engagera oss i fler sådana samverkansprojekt. Allra bäst blir det när vi får komma in tidigt i projekten och planera tillsammans med våra beställare, till exempel genom partnering.

Kvalitetssäkrad leverantörskedja och ansvarsfullt inköp ger säkra affärer

För Peab är kvalitet ett ledord och en grundpelare i vår affärsidé. Ett kvalitetssäkrat arbete kräver dock att hela kedjan är sund; från första inköpet till sista spiken i bygget. Koncernens fyra affärsområden är beroende av en mängd leverantörer och underentreprenörer. Inköpen i Peab motsvarar mer än 70 procent av omsättningen och involverar drygt 40 000 leverantörer. Arbetet med att säkerställa en hållbar leverantörskedja är ett av våra viktigaste områden för att förebygga risk.

En central del av säkra affärer är att se till att vi arbetar med kvalitetssäkrade leverantörer. Utgångspunkten är att vi ställer samma höga krav på våra affärspartners som vi ställer på oss själva. En mycket viktig del av arbetet med en kvalitetssäkrad leverantörskedja handlar om att upprätthålla mänskliga rättigheter inom områden som exempelvis barnarbete, tvångsarbete och föreningsfrihet. Peabs Uppförandekod är en obligatorisk bilaga i alla skriftliga avtal med leverantörer och grunden för koden är våra kärnvärden som vägleder oss i allt vi gör. Vi har undertecknat FNs Global Compact och Uppförandekoden bygger på dess tio principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Peab har också varit en föregångare och har sedan lång tid följt den överenskommelse inom Svenskt Näringsliv som anger 30 dagar betalningsvillkor mot alla leverantörer. För oss är det en viktig del av ett ansvarsfullt inköpsarbete.

Samtliga leverantörer i Peabs leverantörsregister genomgår en daglig systematisk kontroll mot fördefinierade parametrar. Dessa parametrar berör ekonomisk status och risk för oegentligheter men även kontroll av att leverantören uppfyller samhällskrav såsom inbetalning av skatt, arbetsgivaravgifter och godkända arbetsrättsliga villkor, t.ex. UE2015. Under 2018 har Peab säkerställt att 67 procent av affärsområde Byggs köp kan synliggöras via systemstöd där Uppförandekoden ingår. Detta uppföljningsarbete fortsätter 2019 för övriga affärsområden. Under 2019 kommer även screening av leverantörer utifrån sociala kriterier och miljökriterier påbörjas.

Fortsatt utveckling av inköpsarbetet

Under 2018 har Peab påbörjat en segmentering som ska styra koncernens inköp tydligare mot utvalda leverantörer. Utvecklingen av vårt inköpsarbete är viktigt både för att säkerställa kostnadseffektivitet och för att säkerställa hållbara arbetssätt. Segmenteringen består av tre nivåer: Godkänd, Prioriterad eller Strategisk leverantör och utgår ifrån dimensionerna försörjningsrisk, affärens storlek och hållbarhet. Syftet är att utveckla samarbetet med de leverantörer som skapar störst värde samt ha bevakning på de leverantörskategorier som kan utgöra en potentiell risk. I tillägg till detta kontrolleras hela Peabs leverantörsbas dagligen mot definierade parametrar så som ekonomisk status, skatteskuld och kollektivavtal. Den granskade leverantörsbasen synliggörs i det gemensamma leverantörsregistret.

Under året har vi även sett över våra rutiner för att säkerställa att våra leverantörer uppfyller kraven ställda i Peabs uppförandekod. Vi har tagit fram ett självskattningsformulär som ligger till grund för revisioner på de leverantörer som anses utgöra högst risk. Under 2019 kommer uppföljningsarbetet fortsätta.

Uthålligt arbete med etik och antikorruption ger resultat

Sedan många år tillbaka råder i Peab en tydligt uttalad nolltolerans mot korruption. Peab är en av parterna i Överenskommelse mot mutor och korruption (ÖMK), som arbetar för att gemensamt motverka mutor och korruption inom den offentligt finansierade bygg-­ och fastighetssektorn, och vi är representerade i styrelsen för Samhällsbyggnadssektorns etiska råd. Peabs arbete med etiska frågor och mot korruption är långsiktigt och systematiskt. Vi arbetar med tydliga konsekvenser, men också med kunskap och verktyg. Bland annat genomför alla medarbetare med affärsansvar e-utbildningar i såväl etik och antikorruption som konkurrensrätt. I verksamheten och på våra skolor har vi fortsatt att genomföra workshops, där arbetsgrupper får arbeta med etiska fall relaterade till det dagliga arbetet, utifrån ett brett perspektiv på etiska frågor. Under 2018 utbildades 3 689 (3 380) medarbetare i etik och/eller antikorruption. Detta kompetenshöjande arbete kommer 2019 att utökas med en e-utbildning i etik som är öppen för alla medarbetare, med möjlighet till efterföljande workshop i den aktuella arbetsgruppen.

Peabs Etiska råd säkerställer att incidenter i koncernen, såsom överträdelser av lagar och Uppförandekod, behandlas konsekvent, oavsett verksamhet och befattning.

Intern och extern visselblåsarfunktion

För Peab är transparens och öppenhet ledord i arbetet med att utveckla affärs-­ och arbetsklimatet. Medarbetarna har en viktig roll i att uppmärksamma eventuella lagöverträdelser och allvarliga övertramp. I första hand förespråkas en öppen rapportering men som komplement finns ett webbaserat visselblåsarsystem som garanterar anonymitet för anmälaren. Under 2018 blev visselblåsarfunktionen även tillgänglig för externa anmälare.

Händelser under året

Under 2018 uppdagades 0 (0) fall av konkurrenshämmande aktiviteter, överträdelser av konkurrenslagstiftningen eller monopolbeteenden som lett till rättsliga åtgärder. Under 2018 uppdagades 2 (1) fall av misstänkt korruption och 6 (9) interna händelser av misstänkta ekonomiska oegentligheter. Ärendena hanterades av ansvarig chef med stöd av Etiska rådet. Samtliga ärenden renderade i arbetsrättsliga åtgärder.

Vi fortsätter utveckla branschen i samverkan

För Peab som samhällsbyggare är det självklart att genom samverkan bidra till utveckling av människans villkor i en sund, säker och attraktiv bygg- och anläggningsbransch. Under 2018 engagerade vi oss bland annat i branschens mångfaldsarbete, i arbetet för en mer attraktiv och inkluderande yrkesutbildning samt i arbetet för att säkra en sund bransch med sund konkurrens och tydliga spelregler för alla aktörer.

Tillsammans mot ett säkrare ID06

Peab var med och utvecklade ID06-standarden och anslöt tidigt våra arbetsplatser till systemet. Den nya ID06-standarden är under utveckling i branschen och implementering pågår. Den nya standarden är nödvändig för att stärka sambandet mellan arbetstagare och arbetsgivare och göra systemet mer tillförlitligt och säkert. Standarden möjliggör en bättre kontroll över vilka som är på våra arbetsplatser och säkerställer att vi får en sund konkurrens och trygga arbetsplatser.

Hållbarhetsaspekter

  • Kund­ och leverantörssamverkan
  • Ansvar i leverantörskedjan
  • Etik och antikorruption

Antal medarbetare som utbildats i etik

Antal medarbetare uppdelat på kön

I statistiken för etikutbildningen igår e-utbildning i etik, likabehandlingsutbildning samt Att leda Peab.

Kommunikation och utbildning avseende antikorruption

GRI 205-2

Styrelse och ledning

Informerade om antikorruptionspolicyn*
Utbildade i antikorruption

Samtliga medarbetare

Informerade om antikorruptionspolicyn*
Utbildade i antikorruption under 2018

*Peabs antikorruptionspolicy är integrerad i vår Uppförandekod